نخستین تجربه فلسطین بدون عرفات

آغاز سال ۲۰۰۵ میلادى در فلسطین، به نوعى، تحت الشعامتن کامل

1 ... 565758596061