فرقه هاى یهود

موسى علیه السلام خود پیش بینى کرده بود که قومش به متن کامل

فروش اراضي فلسطين به يهوديان از طرف ساكنانش دروغ انگليسي‌ها است

در واقع يهوديان اراضي تحت تملك خود را از فلسطينيانمتن کامل