کنفرانس هولوکاست هديه اي به مخالفين ايران

کنفرانس هولوکاست هديه اي به مخالفين ايران

به جرئت مي توان گفت که اگر عده اي درصدد بر مي آيند تا عليه چهره ايران در اذهان بين المللي برنامه ريزي نمايند، شايد به اين زيبايي که وزارت خارجه انجام داده موفق نمي شدند. در شرايطي که مخالفين نظام در صدد هستند تا تصويري هر قدر منفي تر و ترسناک تر از نظام در اذهان بين المللي بالاخص در اروپا ترسيم نمايد، برپايي کنفرانسي بين المللي پيرامون انکار هولوکاست هلو پوست کنده اي براي مخالفين خواهد بود. نه اينکه ما "فرشته" هستيم و عيب و نقصي نداريم. اما مخالفين نياز حياتي به تلاش و تکاپو براي سياه جلوه دادن چهره نظام ندارد چرا که با اين دست اقدامات ما خودمان به اندازه کافي براي آنان خوراک تبليغاتي تدارک مي بينيممتن کامل

تاریخ روابط ایران و اسرائیل در سالهای ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۷ خورشیدی

تاریخ روابط ایران و اسرائیل در سالهای ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۷ خورشیدی

کتاب “دیپلماسی پنهان” نوشته آقای “مرتضی قانون” دارای دو بخش است. بخش نخست، به پیشینه تاریخی یهودیان ایران می‌پردازد و بخش دوم به نحوه مواجهه حکومت وقت ایران با مسئله مهاجرنشینهای یهودی در فلسطین و سپس تاریخ روابط میان دولت ایران با دولت اسرائیل، از بدو تاسیس دولت یهود در فلسطین، تا وقوع انقلاب اسلامی در ایران و سرنگونی حکومت پادشاهی‌ستمتن کامل

ابعاد جهانشمول آرمان فلسطین

چرا باید از آرمان فلسطین، که به زعم ما به خودی خودمتن کامل

احزاب سياسی اسرائيل

در مجموع 30 حزب در انتخابات پارلمانی روز 28 مارس دمتن کامل

آريل شارون: کهنه سرباز سرسخت

آريل شارون سرسخت است و به اين سرسختی افتخار می کندمتن کامل

از اصفهان تا اسرائیل

بیست و شش سالش است و از ده سال پیش در اسراییل زندگمتن کامل

اسراييلي هاي گرسنه، قربانيان ديگر نزاع در خاورميانه

ازاوايل تابستان، در اورشليم، در بولواري که وزارتخامتن کامل

اشتباه تاریخی عرفات عامل تفرقه در فلسطین

جنگ و جدالی که در فلسطین در مقابل چشمان ما به وقوعمتن کامل

آغاز عصر پس از عرفات

هنوز صندلى عرفات در نشست هاى کمیته اجرایى سازمان آمتن کامل

ایرانی یا اسرائیلی؟

از لحظه ورود تا لحظه خروج (ده روز بعد)، هم مسلمانهمتن کامل