امام خمینی و مسئله فلسطین امام خمینی(ره)

به عنوان بنیانگذار و شخصیت کاریزمایى که توانست بر جهان بشریت، تأثیر عمیقى بگذارد، همواره درباره موضوعاتى که مربوط به کشورهاى مسلمان سراسر جهان بوده، سخنانى بیان کرده اند و از همه مهم تر در رابطه با مسئله فلسطین، همواره تأکید ویژه اى داشتند. نگاهى عمیق و کاربردى به این سخنان براى مسلمین سراسر جهان مى تواند باعث رهایى قدس عزیز و مردم مظلوم فلسطین شود. نویسنده در این نوشتار به بررسى فرمایشات امام در این باره مى پردازد.اتحاد مسلمین:
حضرت امام با بیان این مطلب که دولت هاى اسلامى مى دانند که مستکبرین، خواهان جدایى مسلمین هستند، به آنها توصیه مى‌کند که علاج قطعى درد مسلمین، اتحاد و اتفاق است و مى فرمایند:
براى من یک مطلب به شکل معماست و آن این است که همه دول اسلامیه و ملت هاى اسلام مى دانند که درد چیست، مى دانند که دستهاى اجانب در بین است که اینها را متفرق از هم بکند، مى بیند که با این تفرقه ها ضعف و نابودى نصیب آنها مى شود، مى بینند که دولت پوشالى اسرائیل در مقابل اسرائیل ایستاده که اگر مسلمین مجتمع بودند هر کدام یک سطل آب به اسرائیل مى ریختند او را سیل مى برد، معذالک در مقابل او زبون هستند، معما اینست که با این که اینها را مى دانند، چرا به علاج قطعى که ان اتحاد و اتفاق است روى نمى آورند؟ چرا توطئه هایى که استعمارگرها براى تضعیف آنها به کار مى برند، آنها توطئه ها را خنثى نمى کنند؟ آیا این معما چه وقت باید حل شود ؟ و پیش کى باید حل بشود؟ این توطئه ها را کى باید خنثى کند غیر از دولت هاى اسلام و ملت هاى مسلمین ؟ این معمایى است که شما اگر جوابى دارید و حل کردید، این معما را به ما هم تذکر بدهید. (بیانات امام خمینى (ره) در دیدار با وزیر خارجه سوریه، صحیفه نور،ج 8،58//25، ص 236.)
ایشان در جاى دیگرى از سخنان خود، خطر رژیم اشغالگر قدس را علاوه بر کشورهاى عربی، متوجه خاورمیانه هم دانسته و مى فرمایند:
سران کشورهاى اسلامى باید توجه داشته باشند که این جرثومه فساد را که در قلب کشورهاى اسلامى گماشته اند تنها براى سرکوبى ملت عرب نمى باشد بلکه خطر و ضرر آن متوجه همه خاورمیانه است . نقشه، استیلا و سیطره صهیونیسم بر دنیاى اسلام و استعمار بیشتر سرزمین هاى زرخیز و منابع سرشار کشورهاى اسلامى مى باشد و فقط با فداکارى، پایدارى و اتحاد دولت هاى اسلامى مى توان از شر این کابوس سیاه استعمار رهایى یافت و اگر دولتى در این امر حیاتى که براى اسلام پیش آمده کوتاهى کرد بر دیگر دولت هاى اسلامى لازم است که با توبیخ و تهدید و قطع روابط او را وادار به همراهى کنند. دولت هاى ممالک نفت خیز اسلامى لازم است از نفت و دیگر امکاناتى که در اختیار دارند به عنوان حربه علیه سرائیل و استعمارگران استفاده کرده از فروش نفت به آن دولت هایى که به اسرائیل کمک مى کنند خوددارى ورزند. (پیام امام به دول اسلامى، صحیفه نور، ج1،ص 9.2، 52/8/16.)

خطر اسرائیل براى مسلمین:
آن گاه، امام خمینى با گوشزد کردن این مطلب مهم به مسلمین که خطر اسرائیل براى همه مسلمین است و باید جلوى آن را گرفت، مى فرمایند:
قبلا هم تذکر دادهام که دولت غاصب اسرائیل با هدف هایى که دارد براى اسلام و ممالک مسلمین خطر عظیم دارد و خوف آن است که اگر مسلمین به آنها مهلت دهند، فرصت از دست برود و جلوگیرى از آنها امکان پذیر نشود و چون احتمال خطر متوجه به اساس اسلام است لازم است بر دول اسلامى بخصوص و بر سایر مسلمین عموما که رفع این ماده فساد را به هر نحو که امکان دارد بنمایند و از کمک به مدافعین کوتاهى نکنند و جایز است از محل زکوات و سایر صدقات در این امر مهم حیاتى صرف نمایند. (پاسخ امام خمینى به گروهى از فدائیان، صحیفه نور، ج 1، 47/6/4،صص 45-144.)
و در جاى دیگرى بر اهمیت و لزوم پشتیبانى جدى از مظلومین فلسطین، اشاره کرده و بیان مى کنند که:
اختلاف نظر و مزدورى بعضى سران کشورهاى اسلامى، به هفتصد میلیون مسلمان، على رغم معادن و ثروت ها و امکانات طبیعى شان، فرصت و امکان کوتاه کردن دست استعمار و صهیونیسم و محدود کردن نفوذ بیگانگان را نمى دهد، خودخواهى و دست نشاندگى و تسلیم بعضى دولتهاى عربى در بلاد نفوذ بیگانگان، مانع این مى شود که دهها میلیون عرب بتوانند سرزمین فلسطین را از اشغال و غصب اسرائیل برهانند. همه باید بدانند که هدف دولتهاى بزرگ از ایجاد اسرائیل تنها با اشغال فلسطین پایان نمى پذیرد، آنها در این نقشه اند که (پناه بر خدا ) تمامى کشورهاى عربى را به همان سرنوشت فلسطین دچار کنند و امروزه ما ناظر جهاد مبارزین فلسطینى در راه سپردن سرنوشت فلسطین به فلسطینى ها هستیم، ناظر مجاهدانى هستیم که جان بر کف به جهاد قهرمانانه علیه اشغال و تجاوز و در راه آزادى فلسطین و سرزمین هاى اشغال شده بپا خاسته اند، ناظرآنچه که دیروز دست نشاندگان استعمار در اردن و امروز در لبنان بر سر این مجاهدان آوردند، ناظر تبلیغات و توطئه هایى که علیه آنان به آنجا مختلف همگى به تحریک و به دست گماشتگان استعمار و به منظور جدا کردن گروههاى مسلمان از مبارزان فلسطینى و به خاطر بیرون کردن مبارزه از مناطق سوق الجیشى (که موقعیت مناسبى براى ضربه به قواى اسرائیل و صهیونیسم این دشمن غاصب دارد) انجام مى گیرد هستیم . (پیام امام خمینى (ره ) به پشتیبانى از فلسطین، صحیفه نور، ج1، صص 194 - 192، 51/8/19.)
امام در جاى دیگری، راهکار نجات فلسطین از دست صهیونیست ها را در اقدام خود مسلمان ها دانسته و مى فرمایند:
مسلمانان ننشینند که حکومت هایشان برایشان عمل بکنند و اسلام را از دست صهیونیزم نجات بدهند ننشینند که سازمان‌هاى بین المللى براى آنها کار بکنند، ملت‌ها خودشان قیام کنند و حکومت‌هاى خودشان را وادار کنند در مقابل اسرائیل بایستند و اکتفا نکنند به محکوم کردن. (صحیفه نور، ج 15، ص 262، سخنان امام خمینى در تاریخ 1360/9/25.)
در خاتمه، امام خمینی(ره) راه رهایى از این مشکلات و حل مسئله فلسطین را در گرو بازگشت به اسلام حقیقی، یعنى اسلام رسول الله دانسته و مى فرمایند:
ما تا به اسلام برنگردیم اسلام رسول الله - تا به اسلام رسول الله برنگردیم، مشکلاتمان سر جاى خودش هست، نه مى‌توانیم قضیه فلسطین را حلش کنیم، نه افغانستان را نه سایر جاها را. ملت‌ها باید برگردند به صدر اسلام، اگر حکومت‌ها هم با ملت‌ها برگشتند که اشکالى نیست و اگر برنگشتند ملت‌ها باید حساب خودشان را از حکومت‌ها جدا کنند و با حکومت‌ها آن کنند که ملت ایران با حکومت‌خودش کرد، تا مشکلات حل شود....( صحیفه نور، جلد 12، ص282‌، سخنان مورخ 1359/5/18.)