عباس كريم قره‏باغى در اسناد وزارت خارجه آمريكا در سال 1979

عباس كريم قره‏باغى، سرلشگرخيلى محرمانه
ارزيابى، 1966، توسط رئيس AAS، هيئت مستشارى نظامى آمريكا در ايران
     تيمسار قره‏باغى يك افسر تحصيل كرده و فداكار است كه علاقمندى و اطلاعات تخصصى وى در
جهت بهبود آموزش و آمادگى رزمى لشكر يكم به كار گرفته شده است. او در شغل قبلى خود، فرماندهى
كل لشكر پنجم پياده، زحمت زيادى كشيد، او درستكار، صادق و افسرى بى‏نهايت دوست‏داشتنى است.
تيمسار قره‏باغى انگلسيى صحبت نمى‏كند، ولى به روانى فرانسه تكلم مى‏نمايد. او همكلاسى شاه بود و
دانشكده نظامى فرانسه را گذرانده است. او شبيه يك سرباز به نظر مى‏رسد واقعا يك سرباز است.

سرّى ـ غيرقابل رؤيت براى بيگانگان
     سرلشكر عباس كريم قره‏باغى، 49 ساله اهل رضائيه است و برادر جمال قره‏باغى است كه در حال
حاضر فرمانده مركز پياده است. او فرانسه را به روانى و انگليسى را خوب صحبت مى‏كند.
     او در 1965 از پايگاههاى ايالات متحده بازديد رسمى به عمل آورده است. وضعيت خدمتى او
عبارت است از: 1962، جانشين فرمانده، گارد شاهنشاهى لشكر يكم ؛ 1944، فرمانده لشكر پنجم پياده
(گرگان)؛ سپتامبر 1965 به درجه سرلشكرى ارتقاء يافت، در 1965 فرمانده، گارد شاهنشاهى لشكر
يكم. او همكلاسى شاه در دانشكده افسرى بوده است (1939). 1966 او به‏عنوان يك افسر سخت‏كوش،
سختگير، فرماندهى كه خود را وقف پيشبرد آموزش و آمادگى رزمى لشكر يكم نموده، درستكار، صادق و
بطور كلى مأمورى برجسته كه دوستدار ايالات متحده مى‏باشد، ارزيابى شده است.
سند بعدي
آوريل 1975 ـ فروردين 1354 خيلى محرمانه
اطلاعات بيوگرافيك سپهبد عباس كريم قره‏باغى
(U) نام: سپهبد عباس كريم قره‏باغى، نيروى زمينى
(U) وضعيت فعلى: از 22 آوريل 1974، فرمانده ژاندارمرى شاهنشاهى ايران ؛
                         حداقل از ژوئيه 1972، آجودان مخصوص شاه ايران

(C/NFD) نكات مهم زندگى
     سپهبد قره‏باغى در 1918 در تبريز متولد شد و در 1938 از دانشكده نظامى (اكنون آكادمى نظامى
شاهنشاهى ايران) فارغ‏التحصيل شد و در مشاغل مختلف فرماندهى و ستادى خدمت نموده است. اولين
پست فرماندهى وى در سال 1939، فرماندهى آتشبار مستقل ضد هوايى، لشكر يكم بود. او رئيس ستاد
نيروى زمينى از مى 1972 و فرمانده سپاه يكم نيروى زمينى تا تاريخ انحلال آن در 22 آوريل 1974 بود.
او داراى پشتوانه تحصيلى خيلى قوى از جمله دكتراى حقوق از دانشگاه پاريس است. او همچنين
دانشگاه عالى جنگ پاريس را گذرانده است. در ژوئن 1974، سپهبد قره‏باغى از نظر ارشديت نفر هفدهم
از بين 45 سپهبد نيروهاى مسلح ايران بود. انتصاب سپهبد قره‏باغى به‏عنوان فرمانده براى تجديد سازمان ژاندارمرى، او را در زمان صلح تحت‏نظر مستقيم وزير كشور قرار مى‏دهد. در زمان جنگ ژاندارمرى
تحت امر عملياتى ستاد بزرگ ارتشتاران قرار مى‏گيرد.

(C/NFD) سياسى :
     سپهبد قره‏باغى، متمايل به غرب و دوست ايالات است. مشهور است كه او با مشاورين آمريكائى
همكارى مى‏نمايد. او در سال 1938 در دانشكده افسرى همكلاس شاه بوده است. سپهبد قره‏باغى
به‏عنوان فرمانده اولين لشكر گارد (1959 ـ 1956)، مسئول حفاظت شخص شاه بوده است. ظاهرا شاه او
را دوست دارد و به او اعتماد دارد.

(C/NFD) اطلاعات شخصى
     او يك وضعيت نظامى برجسته‏اى دارد، خيلى باهوش و صادق است. سپهبد قره‏باغى يك فرمانده
واقعى و يك افسر فداكار است كه مدالهاى زيادى دريافته داشته است، او علاوه بر زبان مادرى فارسى،
انگليسى را خوب و فرانسه را به روانى صحبت مى‏كند. او ازدواج نموده است و داراى سه دختر مى‏باشد.
برادر وى، سپهبد جواد كريم قره‏باغى قبلاً از 1969 تا حداقل مارس 1971 نماينده دائمى نظامى در سنتو
بود.
U ـ بدون طبقه‏بندى
C/NFD ـ خيلى محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براى بيگانگان
سند بعدي
مى 1978 ـ ارديبهشت 1357 خيلى محرمانه
تيمسار عباس كريم قره‏باغى
(U) نام: تيمسار عباس كريم قره‏باغى، نيروى زمينى (رسته پياده)
(U) موقعيت: فرمانده ژاندارمرى شاهنشاهى ايران از 22 آوريل 1974
(C/NOFORN) اهميت:
     تيمسار، فرماندهى دقيق و جدى و افسرى فداكار با سوابق خدمات طولانى و صادقانه به شاه
مى‏باشد. به‏عنوان فرمانده ژاندارمرى، قره‏باغى مسئول امنيت داخلى و اعمال قانون در مناطق روستائى
ايران است. او مستقيما تحت امر وزير كشور است.

(C/NOFORN) سياست:
     او متمايل به غرب، طرفدار ايالات متحده است و با مشاورين ايالات متحده بسيار همكارى مى‏نمايد.
وى يكى از همكلاسى‏هاى شاه در 1938 در دانشكده افسرى ايران و به‏عنوان فرمانده لشكر يكم گارد (ن
ز ش ا) در 69 ـ 1965، مسئول حفاظت شخص شاه بود. او از اعتماد و احترام شاه برخوردار است. او در
مأموريت‏هاى رسمى از ايالات متحده بازديد كرده است.
مراحل خدمتى:
     تيمسار، قره‏باغى در 1938 از دانشكده افسرى فارغ‏التحصيل شد و در مشاغل مختلف فرماندهى
خدمت نموده است. اولين سمت فرماندهى وى، فرماندهى آتشبار مستقل ضد هوايى، لشكر يكم حدود
سال 1939 بود.
     او رئيس ستاد نيروى زمينى بود و از مى 1972 فرمانده سپاه يكم نيروى زمينى كه تا 22 آوريل 1974
منحل شد، گرديد. او داراى تحصيلات بسيار بالا از جمله دكتراى حقوق از دانشگاه پاريس و همچنين
فارغ‏التحصيل دانشكده عالى جنگ پاريس در فرانسه است.
اطلاعات شخصى:
     در 1918 در تبريز، ايران متولد شد. داراى وضعيت عالى نظامى، با كفايت، صادق و درستكار است.
متأهل و داراى فرزند است. علاوه بر زبان مادرى فارسى، فرانسه را به روانى و انگليسى را خوب صحبت
مى‏كند.
سند بعدي
     19 سپتامبر 1978، 28/6/57 ـ مقام سياسى انگلستان معتقد است كه انتصاب قره‏باغى بدين معنى
است كه براى وزارت كشور نقش بيشترى در امنيت كشور منظور گرديده است. او توسط شخص شاه
انتخاب شده است. گفته مى‏شود كه او درك خوبى از مسائل داخلى كشور دارد. او در جلسات مذاكره
مجلس در مورد برنامه شريف امامى به‏طور خاص آشكار بود.
     24 ژوئيه 1974 ـ فرمانده جديد ژاندارمرى، سپهبد قره‏باغى، بنحو بارزى وضع ستاد ژاندارمرى را
در سطح افسران ارشد بهبود بخشيده است ـ در واقع سرهنگ بووى (Bovee)، ژاندارمرى را تاكنون
اين‏گونه با قابليت نديده بود. نه تنها افسران جديد با كفايت و كاملاً مناسب مشغول انجام وظايف بودند،
بلكه آنها از داخل صاحب‏منصبان خود ژاندارمرى، برخلاف آنچه طبق معمول آنها از خارج ژاندارمرى
منتقل مى‏شدند، انتخاب شده بودند. تيمسار قره‏باغى شخصا فرماندهى بسيار با كفايت و كارآست، ولى
سرهنگ بووى فكر مى‏كند كه باتوجه به پتانسيل آينده وى، او فاقد «خشونت» لازم براى فرماندهى نيرو
است. شايد به وى شغلى تشريفاتى نظير سفارت داده شود. تيمسار قره‏باغى، كه فرانسه صحبت مى‏كند،
شاه را در سفر به پاريس همراهى نمود. او دو هفته بيشتر در فرانسه باقى ماند كه در اين مدت ظاهرا از
تسهيلات ژاندارمرى فرانسه بازديد نموده است.