ابراز نگراني اسرائيل از وحدت مصر و سوريه در 1958 و موافقت شاه با اين نگراني (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:285    وحدت مصر و سوريه در فوريه 1958 وكودتاي  عراق در ژوئيه آن سال به تحكيم  اتحاد حاشيه اي كمك كرد. دولت هاي اردن و عراق در پاسخ به تحول نخستين و با كمك و تشويق ايران و تركيه يك اتحاديه فدرال تشكيل دادند. اسرائيل نگراني خود را از تاسيس جمهوري عربي متحده طي نامه هايي به شاه ايران و امپراتور
شماره صفحه:286    اتيوپي اظهار داشت. نخست وزير اسرائيل در نامه خود موازنه جديد قدرت در  منطقه را مورد بررسي قرار داده و خطراتي كه اردن و ساير كشورهاي طرفدار غرب منطقه را تهديد مي كرد برشمرده بود. او همكاري اسرائيل با ايران را مورد ستايش قرار داده و پيشنهاد گسترش آن را كرده بود. شاه در پاسخ موافقت كامل خود را با نظرات بن گوريون اعلام داشت و دستور داد چارچوب همكاري با اسرائيل بويژه در زمينه مبادله اطلاعات گسترش داده شود.