اولين مذاكرات شاه با موشه دايان وزير امور خارجه دولت جديد اسرائيل به رياست مناخيم بگين (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:453    دايان در 16تير1356 با هواپيماي اختصاصي وارد تهران شد و مورد استقبال نصيري قرار گرفت. صبح روز بعد به مدت سه ساعت با شاه در كاخ نياوران مذاكره كرد. دايان اهداف دولت بگين راتشريح كرد و تاكيد نمود كه بگين به تلاش در راه صلح ادامه خواهد داد اما خواهان صلح از طريق مذاكرات مستقيم و بدون هيچ قيد و  شرطي است. او در نظر ندارد ساحل غربي رود اردن را به خاك خود منضم كند يا تغييري در وضع حقوقي نوار غزه وارد سازد ولي درباره يك موضوع انعطاف ناپذير است: تشكيل دولت مستقل فلسطيني و به رسميت شناختن سازمان آزاديبخش  فلسطين و پذيرفتن آن به عنوان طرف مذاكرات صلح. وزير خارجه اسرائيل قصد بگين را به مسافرت به واشنگتن به منظور مذاكره با پرزيدنت كارتر به اطلاع شاه رسانيد و پيشنهاد كرد براي دادن گزارش سفر بگين به واشنگتن مجددا به تهران بيايد. شاه نيز به نوبه خود به تحليل اوضاع جهان و تحولات اخير خاورميانه پرداخت. اشاره كرد كه دولت پاكستان بي ثبات است، تركيه در اوج بحران تغيير دولت به سر مي برد، عراق دارد به تدريج تبديل به انبار اسلحه شوروي در منطقه خليج فارس مي شود، همچنان كه ليبي در مديترانه مركزي شده است. فقط چند كشور در سراسر منطقه باقي مانده اند كه ايران مي تواند به آن ها اعتماد داشته باشد كه اسرائيل يكي از آن هاست. عربستان سعودي و اردن و مصر نيز متحدان ايران مي باشند. اسرائيل بايد با تمام قوا از سادات و ملك حسين پشتيباني كند و چهره اي صلح طلب از خود نشان بدهد. از اين رو تا زماني كه نيات دولت بگين روشن نشده است برنامه همكاري تكنولوژي بين دو كشور را به حال تعليق در مي آورد و از پرداخت 250مليون دلار پيش پرداخت خودداري مي كند.