بهائيان در سمتهاي وزارت‌كار

شماره: 411/300                               
تاريخ: 19/8/44
موضوع: فعاليت بهائيان
   طبق اطلاع خانم تيمسار سرلشگر پرويز خسرواني معاون ژاندارمري كل كشور جزو بهائيهاي متعصب بوده و سرلشگر خسرواني نيز اداره‌كننده يك لجنه بهائي است. مركز جلسات لجنه هم هفته‌اي يك بار در منزل سرلشگر خسرواني تشكيل مي‌شود و آقاي عطاءالله خسرواني (وزيركار). دكتر راسخ دكتر ايقاني در جلسات مذكور شركت مي‌كنند و به وسيله وزيركار با تيمسار سپهبد ايادي پزشك دربار شاهنشاهي مربوط هستند و از وي اخذ دستور مي‌نمايند.
گفته مي‌شود خسرواني وزيركار عده زيادي از بهائيان وزارت‌كار را كه سمت مهمي در آن وزارتخانه به آنها محول نشده به مرور تغيير پست داده و امور مهمه وزارت كار را بدست آنان سپرده كه مي‌توان نام مهندس مجد معاون فني وزارت كار و پرتو اعظم مديركل امور اجتماعي وزارت كار را ذكر نمود.
ضمناً‌ اين عده از مبلغين بهايي هستند و هريك لجنه‌اي دارند و دستورات صادره از طرف سپهبد ايادي را كه وسيله وزير كار به آنها اطلاع داده مي‌شود اجرا مي‌نمايند.
313 رونوشت به بخش 321 داده شود.
در اجراي امر (تحقيق) اقدام شود.
يك برگ فتوكپي اطلاعيه مزبور به كميته مراقبتهاي مزبور (321) برسد.
1/9/44
روي پرونده تيمسار خسرواني به كلاسه 323 ـ خ ـ س