ترور برای اسراییل

سرانجام ماجرای تلخ گروگانگیری در منطقه الخبر عربستان با حمله کماندوهای این کشور به مقر عناصرمسلحی که این تراژدی دردناک را بوجود آوردند، پایان یافت.
گروگانگیران در یک حمله مسلحانه 16تن را که در میان آنان تعدادی خارجی وجود داشت به قتل رسانده وسپس وارد یک منطقه مسکونی شدند و بیش از 242 نفر را برای مدت 24 ساعت به گروگان گرفتند.
عناصر مسلح در طول عملیات گروگانگیری خود حدود 6 ایتالیایی، ژاپنی، سوئدی وهندی را در برابر چشم سایرگروگانهای خود سربریدند.
سازمان القاعده با صدور بیانیه ای مسئولیت حمله مسلحانه وگروکانگیری را بعهده گرفته وادعا کرد که برای پاکسازی جزیره العرب" عربستان" از وجود خارجیان و برقراری قوانین الهی به عملیات تروریستی خود ادامه خواهد داد.
این اقدامات خشونت آمیزکه چهره مخدوشی از اسلام حقیقی ارائه می دهد نفرت جهانیان بویژه ملتهای غرب را نسبت به مسلمانان افزیش می دهد وبه تقابل علنی شرق وغرب منجر می شود.
اگرچه ریشه این گونه عملیات خشونت آمیز را می بایستی در نوع محیطی که تروریستها در آن پرورش یافته وتغذیه فکری شده اند ، جستجو کرد اما قتل انسانهای بیگناه تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.
امروز جهان با دو پدیده شوم خشونت عناصرافراطی که به نام دین مرتکب اعمال تروریستی می شوند ونیزاعمال خشونت آمیز صهیونیستها در اراضی اشغالی روبرواست.
این دو پدیده که به موازات یکدیگرحرکت می کنند دو روی یک سکه هستند.صهیونیستها بیش از 56 سال است که با ارتکاب انواع جنایات علیه ملت بی دفاع فلسطین وقتل زنان وکودکان، خشونت را در خاورمیانه پایه ریزی کردند وجهان غرب نیز متاسفانه دربرابراقدامات این رژیم سکوت اختیار کرد.
شکل گیری سازمانهای تروریستی "آرگون" ، " اشترن " و" هاگانا " در دهه 30 میلادی از قرن گذشته وفعالیت های سرکوبگرانه رهبران این سازمانهای مخوف موجب تشکیل هسته اولیه تروریسم در خاورمیانه شد.
اگرسازمانهای بین المللی بویژه سازمان ملل و کشورهای غربی وآمریکا ازعملیات تروریستی صهیونیستها حمایت نمی کردند و رژیم صهیونیستی را به اجرای قطعنامه های شورای امنیت ملزم می ساختند امروز جهان شاهد ظهور پدیده تروریسم با اشکال مختلف آن در این منطقه بحران زده نمی بوده است.
ظهورسازمانهای افراطی مانند القاعده که به نام دین دست به عملیات خشونت آمیز می زند، معلول فقدان یک چکش تعادل بین المللی برای مهارتروریسم دولتی رژیم اسرائیل از یکسو، وتروریسم غیر منظم افراط گرایان از سوی دیگرمی باشد.
آمریکا وغرب که دربه قدرت رسیدن ژنرال جنایتکاری مانند " آریل شارون" نقش داشته اند، بطورغیر مستقیم عامل ترویج پدیده تروریسم وخشونت در منطقه هستند زیرا اگر مانع فعالیت تروریستی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی می شدند، شاید امروز سازمانی به نام القاعده اعلام موجودیت نمی کرد.
تعامل دوگانه آمریکا وغرب با پدیده تروریسم مسلما تبعات مخربی به همراه داشت که این تبعات متاسفانه امروزهم دامنگیر کشور های غربی وهم دامنگیر کشورهای مسلمان خاور میانه شده است.
حادثه 11 سپتامبر و انفجار ایستگاه راه آهن اسپانیا و ترورهای پراکنده ای که هر روز در نقاط مختلف جهان روی می دهد پس از تشکیل حکومت شوم آریل شارون در سال 2000صورت گرفت.
بنابراین تا زمانی که جهان یک اقدام جدی برای مهار فعالیت های تروریستی در فلسطین اشغالی صورت ندهد این پدیده شوم هر روز در نقاط مختلف جهان ابعاد گسترده تری خواهد یافت وانسانهای بیگناه بیشتری قربانی می شوند.
برای برون رفت از این بحران که به سرعت گسترش می یابد،اتخاذ یک شیوه معقول درراستای حل مشکل فلسطین وتشکیل یک دولت مستقل فلسطینی وتعامل منصفانه با ملتهای تحت ستم مانند عراق وفلسطین و دادن نقش فعالتری به سازمان ملل، امری ضروری به نظر می رسد وبدون آن امکان ایجاد جهانی خالی ازخشونت و تروریسم وجود نخواهد داشت.