دعوت به اسرائيل

رونوشت نامه شماره 520-6/5/42 اقاي دكتر تيموري
وزارت امور خارجه
احتراما به استحضار مي رساند
روز 31/4/1342 هفده نفر از روساي سازمانهاي اصلاحات ارضي وزارت كشاورزي مناطق مختلف كشور به سرپرستي اقاي مهندس ابوالقاسم دهبد  معاون سازمان  اصلاحات ارضي  بنا به دعوت دولت اسرائيل براي ديدن  يك دوره يك ماهه وارد تل اويو شدند
ضمنا به طوري كه از وزارت امور خارجه اسرائيل اطلاع مي دهند روز چهار دهم مرداد 1342 اقاي مهندس اصفيا مدير عامل سازمان برنامه براي مدت پنج  روز به اسرائيل  خواهند امد .
دكتر ابراهيم تيموري