دل‌خوشي بهائيان

به : 322                                
تاريخ : 22/1/47
از: 16 /ه‍  2                                
شماره: 4128/16/ ه‍2
موضوع : آقاي دكتر برادر فرماندار شهرستان بوشهر
نامبرده بالا كه مدتي است به فرمانداري شهرستان بوشهر منصوب گرديده ضمن تماسي كه بر ا قتضاي بعضي امور با او گرفته مي‌شود اظهاراتي به شرح زير نموده است.
1ـ در مورد طرح سوءاستفاده شركت اترك كه طي گزارش خبري 7538/16/ ه‍ 2ـ 23/12/46 مراتب به استحضار رسيده ناراحت و اضافه نموده بايد تمام اين قبيل سوءاستفاده‌ها را از ناحيه هويدا ..............(اسائه ادب مي‌نمايد) دانست و خوب است اول جلوي آن را (منظور هويدا) را گرفت.
2ـ در مورد فعاليت بهائيان بيان نمود كه دل‌خوشي تمام بهائيان اين است كه نخست‌وزير آنها بهائي است و (اسائه ادب نمود)
نظريه رئيس ساواك: موارد فوق مورد تأييد است و به استحضار مي‌رساند در مورد حذف تعطيلات رسمي كشور كه بيشتر آن جنبه مذهبي داشت از ناحيه جناب آقاي هويدا نخست‌وزير به استناد اينكه معظم‌له بهائي هستند مي‌داند.
مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضي به رياست بخش 321 ايفاد مي‌گردد. رئيس بخش 322 سجده‌اي
ااز طبقه‌بندي سري خارج و به خيلي محرمانه منتقل گرديد