«دو فاكتو» (!)

شماره: 15326/ 322                               
تاريخ: 4/5/43
شناسايي اسرائيل از طرف ايران
   پس از شناسايي دولت اسرائيل به‌طور «دوفاكتو» از طرف دولت ايران، دولت اسرائيل همه ماهه‌ مبلغ دو ميليون تومان براي تبليغ توسط آقايان گلشائيان و علي وثوق و احمد آرامش خرج مي‌كند كه در پس پرده آقاي مهندس شريف‌امامي رئيس مجلس سنا هم در آن دخالت دارد به‌ طوري كه منبع اظهار نموده در مسافرت اخير مهندس شريف‌امامي به اسرائيل چهار ميليون تومان به او پرداخت گرديده كه ترتيب شناسايي دولت اسرائيل را بدهد.