رايزني هاي گلداماير نخست وزير اسرائيل با شاه در خصوص قرارداد دوستي و همكاري ميان شوروي و عراق (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:441    اين تحولات{قرارداد ميان شوروي و عراق} موضوع مذاكرات گلداماير و شاه در ارديبهشت 1352 ضمن نخستين سفر گلداماير به تهران به عنوان نخست وزير اسرائيل بود. او همراه با رئيس دفتر و يكي از مشاورانش با يك هواپيماي اختصاصي وارد تهران شد. طبق ترتيباتي كه اكنون متداول شده بود هواپيماي ماير در يك محل دورافتاده در فرودگاه مهرآباد توقف كرد. در مذاكرات كاخ نياوران كه چندين ساعت به طول انجاميد شاه به تفصيل درباره تماس هاي خود با سادات به نخست وزير اسرائيل گزارش داد و از وي خواست كه سياست معتدل تري نسبت به سادات در پيش گيرد. شاه توضيح داد كه به رغم تنش زدايي بين دو ابر قدرت، امريكا و شوروي همچنان به رقابت در منطقه خليج فارس ادامه مي دهند و هريك مي كوشد ديگري را از دستيابي به امتيازات استراتژيكي بازدارد. به اين جهت اكنون كه شوروي ها در عراق به يك موفقيت دست يافته اند ضروري است كه كوشش شود سادات از اردوي شوروي جدا و به اردوي امريكا ملحق شود. با اين حال شاه هيچ تهديدي و حتي اشاره اي نكرد كه اگر اسرائيل رويه خود را نسبت به مصر تعديل نكند او تدابيري عليه اسرائيل اتخاذ خواهد كرد. در پايان مذاكرات گلداماير به همراهانش گفت«شاه پس از تجديد رابطه با مصر به كلي تغيير كرده و آن شاه قبلي نيست.»