روابط ايران و اسرائيل و نگراني هاي شاه براي حفظ اين روابط (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:290    به دستور شاه به منظور تحريك نكردن روحانيون و مردم عليه دولت، روابط با اسرائيل حتي الامكان محرمانه نگه داشته شد. شاه بيم از آن داشت كه همكاري آشكارش با اسرائيل مانع از آن شود كه عربستان سعودي و اردن و شيوخ خليج فارس با او متحد شوند. اميني نخست وزير و آرام وزير امور خارجه و پاكروان رئيس سازمان امنيت و تا حدودي سپهبد عزيزالله كمال رئيس جديد اطلاعات ارتش نيز همين عقيده را داشتند. با اين همه شاه در اين دوره حساس نيز حاضر نشد روابط خود را با اسرائيل به كلي قطع كند چون معتقد بود اسرائيل مي تواند امريكاييان را وادار به دادن اسلحه به او بكند.