مذاكرات مجدد وزيرخارجه اسرائيل با شاه در 1355 در خصوص ارسال نفت ايران به اين رژيم (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:449   
مذاكرات {ايگال} آلون با شاه در كاخ نياوران صورت گرفت و دو ساعت به طول انجاميد.
شماره صفحه:450    كه بيشتر آن درباره نفت بود. آلون اصرار ورزيد كه ارسال نفت ايران به اسرائيل كه در سال هاي گذشته با دشواري زياد ترتيب داده شده بود. با يك حركت دست نمي تواند به هم بخورد. بنابراين بهتر است روابط دو كشور بر يك اساس محكم قرار بگيرد. شاه اين استدلال را پذيرفت و قول داد ارسال نفت به اسرائيل همچنان ادامه يابد. درمورد همكاري نظامي نيز آلون موافقت شاه را با سفر يك هيات اسرائيلي از نمايندگان صنايع نظامي و هواپيماسازي آن كشور به ايران جلب كرد.