نمونه ای از تلاش دولت شاهنشاهی ایران در حفاظت از مأموران اسرائیلی و مقر آنها در تهران

ضد اطلاعات ارتش  اعلام نموده: که چند نفر با استفاده از اتومبیل‌های مختلف روبروی سفارت اسرائیل واقع در خیابان شاه عباس و تخت طاووس  با وضع مشکوکی توقف نموده و سپس آن جا را ترک مي‌نمایند .
ساواک در خاتمه گزارش افزوده است:
نمایندگی اسرائیل در خیابان کاخ نبش خیابان بزرگمهر، پلاک‌های 145 و 147 قرار دارد و برابر سوابق موجود هیچ یک از کارمندان سیاسی نمایندگی اسرائیل در آدرس فوق سکونت ندارند .
ساواک به منظور حفاظت و حراست هرچه بیشتر محل نمایندگی یا سفارت مخفی اسرائیل در تهران، طی گزارش با اشاره به موقعیت ساختمان، حفاظت فیزیکی پیرامون آن، چگونگی مراقبت و کنترل داخلی آن، وسایل ارتباطی نمایندگی، محل کار اعضا و مأموران سرویس اطلاعاتی صهیونیست‌ها، چگونگی حفاظت اسناد و مدارک و معدوم کردن اوراق باطله و انواع اقدامات مراقبتی، چگونگی تردد و رفت آمد افراد و کارکنان و ارسال و دریافت محموله‌های پستی، نوشته است:
نمایندگی اسرائیل
مقدمه: نمایندگی اسرائیل در خیابان کاخ نبش خیابان بزرگمهر قرار دارد و پلاکهای 3، 145 و 147 مربوط به آن است و معمولاً از پلاک 145 تردد به نمایندگی انجام مي‌شود.
وضعیت اطراف هدف:
هدف از شمال به منزل پلاک 49 و از جنوب به خیابان بزرگمهر و از غرب به خیابان کاخ منتهی مي‌شود.
وضع ساختمان هدف: ساختمان نمایندگی اسرائیل سه طبقه ویلائی است که ساختمان آن آجری و در وسط حیاط قرار دارد دیوارهای اطراف آن به ارتفاع سه متر مي‌باشد دارای سه ردیف درب آهنی است که فقط از درب شماره 145 تردد به سفارت انجام مي‌شود.
حفاظت فیزیکی هدف:
خارج نمایندگی به وسیله دو نفر پلیس مسلح که مجهز به بي‌سیم مي‌باشند حفاظت مي‌شود و هر ساعت یکبار دو نفر پلیس موتور سوار گشت نیز حوالی نمایندگی را چک مي‌نمایند و علاوه بر این زنگ اخباری در نمایندگی تعبیه شده که مستقیم به اطاق افسر نگهبان کلانتری 7 اتصال دارد. که به محض کوچکترین حادثه‌اي به طور اتوماتیک زنگ اخبار در کلانتری به صدا در‌مي‌آید و ارتباط مستقیم تلفنی بین نمایندگی و کلانتری 7 نیز برقرار است. در روی دیوار سمت غرب در نزدیکی درب ورودی که به خیابان کاخ منتهی مي‌گردد چشم الکترونیکی تعبیه شده که بشعاع تقریبی 5 متر از هر طرف را به وسیله آن و از طریق مدار تلویزیونی در داخل نمایندگی چک مي‌نمایند و در اطاق مخصوصی در نزدیکی سالن انتظار مسئول چک کردن ترددهای داخل و خارج است مضافاً باینکه درب ورودی همیشه بسته است ارباب رجوع باید ابتدا زنگ بزند و سپس معرفی خود به گارد نگهبان که در اطاق شیشه‌اي نزدیک درب ورود و خروج قرار دارد. گارد پس از شناختن وی درب را به رویش باز مي‌کند. در این اطاق شیشه‌اي دو نفر گارد مسلح به سلاح کمری و مسلسل هستند که وظیفه دارند از درب ورودی مراقبت نمایند و این اطاق از طریق تلفن داخلی با تلفنخانه نمایندگی رئیس حفاظت نمایندگی در ارتباط است. پس از شناسایی ارباب رجوع یکنفر از گاردهای مسلح درب ورودی را باز و گارد دیگر با مسلسل آماده و مراقبت مي‌نماید تا در صورتیکه شخص مورد بحث طی طراحی قصد ورود داشته باشد اقدامات لازم قبل از ورود به نمایندگی انجام شود.
فاصله درب ورودی تا درب ورود به ساختمان که به سالن انتظار منتهی مي‌شود به صورت راهرو در آمده که ارباب رجوع باید از این راهرو عبور نموده تا به درب ورودی ساختمان که به سالن انتظار منتهی مي‌شود برسد. در سالن انتظار نیز دو نفر مسلح و یک تلفنچی حضور دارند و در اینجا نیز پس از چک کردن ارباب رجوع ترتیب اعزام وی را در معیت گارد به داخل اطاق موردنظر مي‌دهند که کلیه این اعمال نیز به وسیله مدار تلویزیونی در اطاق مجاور چک مي‌گردد و کلیه محافظین و گاردهای مسلح زیر نظر رئیس حفاظت نمایندگی انجام وظیفه مي‌نمایند.
به طور کلی این اقدامات به وسیله یک نفر گارد مسلح ایرانی و 4 نفر گارد مسلح اسرائیلی زیر نظر مستقیم مسئول حفاظت نمایندگی انجام مي‌شود علاوه بر گاردهای موصوف حفاظت نمایندگی دارای رئیس و یک کارمند مي‌باشد که حفاظت کلی نمایندگی و اتباع اسرائیلی مستقر در ایران را مستقیماً و بدون دخالت سفارت و سرویس انجام مي‌دهند.
نگهبانی در شب‌ها و در ساعت غیر اداری: در ساعات غیر اداری و در شب‌ها دو نفر گارد اسرائیلی و دو نفر گارد ایرانی و یک تلفنچی زیر نظر افسر نگهبان که از بین کارمندان سرویس و نمایندگی به طور نوبتی انتخاب مي‌شوند حفاظت نمایندگی را بعهده دارند و محوطه نمایندگی و ساختمان آن در شب به وسیله نورافکن روشن مي‌شود تا چنانچه عواملی قصد نفوذ داشته باشند به موقع آگاهی حاصل شود.
حفاظت اسناد و مدارک، اسناد و مدارک نمایندگی در اطاقی موسوم به اطاق سرّی که مجهز به قفل رمز مي‌باشد در گاوصندوقهائی که آنها نیز به قفل رمز مجهز است نگهداری مي‌شود و علاوه بر این درب اطاق سری پس از خاتمه وقت اداری نیز لاک و مهر مي‌شود.
وسایل ارتباط نمایندگی اسرائیل: نمایندگی اسرائیل به طور شبانه‌روزی به وسیله بي‌سيم با کشور متبوعه در تماس است و هر شب یکی از متصدیان بی‌سیم نگهبان مي‌دهند.
محل کار اعضاء سرویس:
محل کار اعضاء سرویس در طبقه دوم قرار دارد و به قسمی است که از سایر ساختمان تفکیک و مجزا است و هیچ کس حتی کارمندان عالیرتبه و سفیر حق ورود به این قسمت را بدون کسب اجازه قبلی ندارند.
معدوم نمودن کاغذهای باطله و اوراق زائد:
در خاتمه وقت اداری و قبل از خروج کارمندان کلیه اوراق زائد و کاغذهای باطله به وسیله دو نفر گارد اسرائیلی جمع‌آوري و زیر نظر مسئول حفاظت معدوم مي‌گردد. بازدید حفاظتی به وسیله مسئول حفاظت: در خاتمه وقت اداری پس از خروج کارمندان به وسیله رئیس حفاظت و افسر نگهبان کلیه اطاقها بازدید حفاظتی مي‌شود و کلیدها جمع‌آوري و در اطاق افسر نگهبان نگهداری و روز بعد به وسیله گارد اسرائیلی اطاقها باز مي‌شود.
حفاظت اسناد و مدارک در حین کار:
کلیه کارمندان هدف آموزشهای حفاظتی لازم را دیده‌اند به طوریکه هیچ کس حق باز گذاشتن درب اطاق خود را نداشته و حق مراجعه به اطاق دیگری را ندارد مگر با اجازه مسئول حفاظت نمایندگی و ملاقات کارمندان با یکدیگر و هم چنین ملاقات ارباب رجوع با اعضاء نمایندگی باید با اجازه رئیس قسمت مربوطه و رئیس حفاظت باشد و کلیه کارمندان برای انجام امور اداری و ارتباط با یکدیگر از تلفن داخلی استفاده نمایند.
سایر ملاحظات حفاظتی:
خروج کارمندان در ساعات اداری از هدف بحز کادر سرویس بایستی با اجازه رئیس مربوطه و رئیس حفاظت باشد. کلیه کارمندان ایرانی هدف کلیمی و مورد اعتماد مي‌باشند و یا قبلاً مقیم اسرائیل بوده و یا اینکه اغلب اقوام و فامیل درجه 1 آنها در اسرائیل اقامت دارند و از آموزشهای لازم حفاظتی برخوردار مي‌باشند و با توجه به اینکه مورد اعتماد مي‌باشند دسترسی به اسناد طبقه‌بندي شده ندارند و مخصوصاً در قسمت سرویس و حفاظت نمایندگی اصلاً کار نمي‌کنند.
هر کارمندی که در قسمت سرویس و یا حفاظت نمایندگی کار مي‌کند خودش مسئول نظافت اطاق خود مي‌باشد.
در زیرزمین ساختمان اطاقی وجود دارد که راننده‌های سفارت باید در آن اطاق باشند و حق خروج از آن اطاق را ندارند مگر اینکه کاری با آنها باشد که در این صورت تلفنی آنها را احضار مي‌نمایند. اطاق مذکور هیچ دیدی روی ترددهای هدف ندارد.
نحوه ارسال و دریافت پیک سیاسی سفارت
محموله‌های سیاسی سفارت و حتی نامه‌های شخصی و خصوصی کارمندان با پیک و با هواپیمای ال عال در روزهای یکشنبه و چهارشنبه ارسال و دریافت مي‌شود بدین ترتیب که افسر حفاظت سفارت در .......یک گارد و یک راننده و یک کارمند اسرائیلی به فرودگاه مراجعه و محموله سیاسی را در اطاق مخصوصی در فرودگاه که به هواپیمایی ال عال اختصاص دارد تحویل و تحول نموده آنگاه باتفاق گارد و راننده و کارمند به نمایندگی مراجعه و محموله سیاسی را كه ممهور شده و در کیسه مخصوصی قرار دارد تفکیک و به قسمت‌های مربوطه تحویل مي‌دهد .
ساواک به عنوان بالاترین مرجع اطلاعاتی و امنیتی کشور، علاوه بر همه اقدامات حفاظتی از مراکز، مؤسسات و اماکن اسرائیلی در ایران، در مناسبت‌ها، مجالس، مراسم و ایام خاص، برنامه‌های مراقبتی و امنیتی ویژه‌اي را بر حفاظت از اسرائیلی‌ها و مأموران رژیم صهیونیستی در تهران و بلکه سراسر کشور تدارک مي‌دید. سند زیر نمونه‌اي از اقدامات و برنامه‌های امنیتی ساواک به مناسبت جشن سالگرد تأسيس و اعلام موجودیت رژیم غاصب اسرائیل به وضوح نشان مي‌دهد. این سند حاوی دستورالعمل ساواک به شهربانی کل کشور مبنی بر مراقبت از حتی منازل مقامات و شرکت هواپیمایی اسرائيلی است:
روز سه شنبه 22/2/1349 مصادف با سالگرد تأسيس اسرائیل است که به این مناسبت بعد از ظهر روز مزبور در منزل سفیر آن کشور جشن برگزار خواهد شد. با توجه به این که همه ساله در چنین روزهایی تظاهرات و اقدامات خرابکارانه‌اي از طرف عوامل عرب در اغلب کشورها رخ مي‌دهد، خواهشمند است دستور فرمایید از هم اکنون پیش‌بینی‌های لازم در مورد مراقبت از منازل سفیر و وابسته نظامی و شرکت هواپیمایی ال عال و ساختمان سفارت معمول دارند.
مردم مسلمان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی و نیز در مناطق مختلف جهان، به ویژه در کشورهای اسلامی، همه ساله به مناسبت سالروز اشغال فلسطین و اعلام موجودیت دولت جعلی اسرائیل معروف به «یوم النکبه»، (روز نکبت)، از طریق تظاهرات و برگزاري مراسم ویژه عکس‌العمل، اعتراض و خشم خود را نسبت به اشغال خانه و سرزمین خود اعلام و نفرت و انزجار خود را از اشغالگران صهیونیست به نمایش مي‌گذارند. نکته تأمل‌برانگیز آن است که دستگاه سلطنت پهلوی و نظام اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی دولت شاهنشاهی منطبق با اهداف اشغالگران اسرائیلی و در مسیر منافع و مطامع آنها چنین ایامی را به صورت آماده باش، به حراست و حفاظت از صهیونیست مبادرت مي‌کرد و علاوه براین از آتشفشان خشم و انزجار مردم فلسطین و اعتراضات و تظاهرات حق‌طلبانه و آرمان‌خواهانه این مظلومان به عنوان «اقدامات خرابکارانه» یاد مي‌کرد.
برتری‌طلبی و باج‌خواهی اسرائیلی‌ها از یک سو و رفتارهای انفعالی و ذلّت بار مقامات بلند پایه و ذي‌ربط نظام شاهنشاهی ایران سبب شده بود تا آنها سطح مطالبات امنیتی خود را به طور گستاخانه، روز به روز افزایش دهند.
در یکی از اسناد موجود، رابط سرویس اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل با ساواک، مقامات ذي‌ربط امنیت داخلی کشور (اداره کل سوم) درخواست مي‌کند و به بیانی دیگر دستور مي‌دهد که برخی خانه‌های اطراف ساختمان نمایندگی رژیم صهیونیستی و صاحبان و ساکنان اماکن پیرامونی آن را شناسایی کرده و تحت نظر و مراقبت قرار دهند. در این دستور چنین نوشته شده است:
از: نوذر
موضوع: تصدیق و تأیید و بررسی صحت و سقم امنیتی همسایگان سفارتخانه ما
ما خیلی سپاسگذار خواهیم شد اگر چنانچه به منزله اقدامات احتیاطی، شناسنامه بعضی از ساکنین خانه‌های مجاور سفارتخانه ما را که به قرار زیر مي‌باشد، بررسی امنیتی و تحقیقی فرمائید:
الف) ساکنین بلوک آپارتمان‌ها در شماره 1510/149- خیابان کاخ- این عمارت عملاً متصل به سفارت و دسترسی خوبی به آن دارد.
ب) از عمارت شماره 84 در خیابان کاخ دید خوبی برای درب ورودی سفارت وجود دارد. من خصوصاً دفتر شرکت برج را متذکر مي‌شوم.
ج) آن جا هم چنین از عمارت شماره 18 در خیابان بزرگمهر دید بسیار خوبی از سفارت وجود دارد. در این عمارت دفاتر یونیسف که متصدی کارهای ایران و عراق است وجود دارد .
ساواک پس از دریافت این نامه به طور فوری و سریع دستور مي‌دهد که مطابق آن چه اسرائیلی‌ها در نظر دارند، هویت ساکنان خانه‌ها و اماکن یاد شده مورد بازنگری و شناسایی قرار گیرد.
بنابراین شهربانی کل کشور موظف گردید براساس دستورات صادره از ساواک، نسبت به شناسایی ساکنان و خانه‌ها و اماکن اطراف نمایندگی اسرائیل بررسی به عمل آورد. رئیس ساواک طی نامه‌اي در این باره نوشت:
با بررسی‌های معموله مشخص گردید ساختمان پلاک 151/149 واقع در خیابان کاخ، متصل به نمایندگی اسرائیل مي‌باشد. هم چنین پلاک 84 خیابان کاخ و پلاک 18 واقع در خیابان بزرگمهر دارای دید کامل روی نمایندگی مذکور است؛ چون احتمال دارد عوامل مخرب از این ساختمان به منظور انجام مقاصد سوء خود استفاده نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن انجام اقدامات لازم، به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی، مشخصات کامل کلیه ساکنین منازل مذکور را سریعاً به این سازمان ارسال دارند .
به دنبال نامه رئیس ساواک، رئیس شهربانی کل کشور، چند روز بعد در پاسخ ضمن اشاره به پاره‌اي تمهیدات مراقبتی و حفاظتی از نمایندگی اسرائیل چنین نوشت:
به منظور حفاظت از نمایندگی مذکور و مؤسسات و افراد وابسته به آن، قبلاً پیش‌بینی و اقدامات لازم به عمل آمده و در محل‌های مربوطه پاس ثابت برای مراقبت و حفاظت و جلوگیری از هرگونه پیش‌آمد سویی گمارده [است]. با توجه به نامه شماره 12479/823، مورخ 1/4/1350 آن سازمان. از محل نمایندگی و منزل آقای مئیر عزری رئیس نمایندگی مزبور نیز آلارم نصب گردیده که دستگاه ....دهنده آن در کلانتری‌های 7 و 2 قرار دارد که در مواقع لزوم بتوانند در اولین فرصت با مأمورین انتظامی تماس حاصل نمایند. از لحاظ شناسایی ساکنین پلاک‌های 84 در خیابان کاخ و 18 در خیابان بزرگمهر هم اقدام لازم به عمل آمده و نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد.
براساس پی‌گيری‌ها و تمهیدات اطلاعاتی و امنیتی یاد شده، مأموران اطلاعاتی و انتظامی رژیم پهلوی هرگونه حرکت غیرعادی پیرامون نمایندگی، قرارگاه‌ها و منازل مأموران اسرائیلی را به طور جدی و با شدّت تحت تعقیب و کنترل و بررسی قرار مي‌دادند. برای مثال در یکی از نامه‌هاي ساواک به شهربانی کل کشور چنین یاد‌آوري شده است:
طبق اطلاع در مورخ 30/1/1350، سه نفر دانشجو که مشغول عکس‌برداری از نمایندگی اسرائیل بودند به وسیله مأمورین محافظ جلب و سپس برای انجام تحقیقات به وسیله سروان کاظمی به کلانتری 7 اعزام مي‌گردند. خواهشمند است دستور فرمایید چگونگی را ضمن اعلام مشخصات کامل افراد مذکور به این سازمان اعلام دارند .
در این دوران، ساواک به کم‌ترین رفت و آمد در اطراف نمایندگی اسرائیل حساسیت داشت. برای نمونه، در یکی از گزارش‌های آن سازمان چنین نوشته شده است:
روز چهارشنبه 8/2/1350 مجلس ضیافتی به مناسبت روز استقلال اسرائیل در نمایندگی اسرائیل ترتیب یافته بود. به همین جهت دو نفر از کارمندان سفارت عراق به اسامی عازی عبدالکریم و لطیف (معلم) به منظور شناسایی مدعوین به اطراف نمایندگی اسرائیل رفتند .
در حاشیه این گزارش از سوی مقام ذي‌ربط ساواک چنین پي‌نوشت شده است:
باید به عرض برسد در ضیافت – سفارت اسرائیل، چند نفر از مقامات عالي‌رتبه ساواکی از جمله تیمسار سرلشکر [علی] معتضد و تیمسار مقدم و عده‌اي دیگر حضور داشته‌اند. چنانچه اسامی شرکت‌كنندگان در ضیافت مورد نیاز است، مي‌توان از طریق مقامات عالي‌رتبه ساواک به دست آورد. 
حساسیت دستگاه امنیتی رژیم سلطنتی در برابر هرگونه تحرک غیر معمولی پیرامون محل نمایندگی اسرائیل روز به روز افزایش و شدت پیدا مي‌کرد. در یکی از گزارش‌های اطلاعاتی همان زمان چنین نوشته شده است:
دفتر نمایندگی اسرائیل در ایران. کتباً به قسمت اطلاعات شهربانی اطلاع داد که شخصی به نام علی بخشی به اتفاق دو نفر از همکارانش قصد دارند غرفه اسرائیل را در نمایشگاه مصالح ساختمانی، منفجر نمایند. ضمناً از دیروز عکس آقای اسد امید بخشی‌پور که مشخصاتش تا حدی با شخص فوق مطابقت دارد در اختیار انتظامات نمایشگاه قرار گرفته تا به محض مشاهده در اختیار پلیس گذاشته شود. فتوکپی عکس امید بخشی‌پور به پیوست تقدیم است
در گزارش تکمیلی دیگر درباره اضافه شده است:
[...] پلیس نمایشگاه پس از اطلاع از موضوع به مراقبت از غرفه اسرائیل افزوده است.
اسامی کلیه کارکنان نمایشگاه بررسی و فقط شخصی به نام اسدبخشی‌پور در غرفه آقای حبیب متحدان کار مي‌کند که مشخصات وی با مشخصات علی بخشی مطابقت مي‌کرد. ضمناً با وجود این که پلیس مراقب اوضاع مي‌باشد، معهذا اگر ساواک نیز شخصی را معرفی نماید که شبها (به مدت 12 شب) در غرفه اسرائیل به سر برد از هر نظر مفید خواهد بود .
با همه اقدامات و شیوه‌های رفتاری غیرعادی، ناگوار، مرموزانه و فریب کارانه مأموران اسرائیلی در ایران که بعضاً برخلاف مصالح ساواک و دستگاه دیپلماسی دولت شاهنشاهی ارزیابی و حتی برای مراکز رسمی رژیم پهلوی دردسرساز و مشکل‌آفرین مي‌شد، با این حال نظام اطلاعاتی و امنیتی و نیروی انتظامی سلطنت پهلوی موظف و متعهد بود تا از محل و اماکنی که مأموران اسرائیلی در آن استقرار داشتند حفاظت و حراست به عمل آورد. علاوه بر تعهد و احساس مسئولیت مقامات امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی دولت شاهنشاهی، موساد نیز به طور رسمی و صریح چنین درخواستی را اعلام و طرف ایرانی را مکلف و موظف به این اقدام مي‌کرد و از آنها مي‌خواست پیرامون محل استقرار اسرائیلی‌ها تا شعاع مشخصی مورد بررسی و تفتیش قرار دهند.
که نمونه بارز آن، نامه رابط سرویس اطلاعات و جاسوسی موساد با نام رمز نوذر بود که پیش از این به آن اشاره شد. در نامه یاد شده رابط موساد از ساواک خواسته بود که شناسنامه بعضی«ساکنان خانه‌ها و اماکن مجاور سفارت اسرائیل» در خیابان کاخ را مورد بررسی امنیتی قرار دهد. ساواک پس از اجرای دستور‌العمل رابط موساد، طی گزارشی با موضوع «ساکنین اطراف نمایندگی اسرائیل» در این خصوص چنین تصریح کرده است:
به : مدیریت کل اداره هشتم                                    تاریخ: 19/1/51
از: اداره دوم عملیات 823
موضوع: ساکنین اطراف نمایندگی اسرائیل
محترماً باستحضار مي‌رساند: سرویس زیتون تقاضا نموده بود که به منزله اقدامات احتیاطی، سوابق ساکنین خانه‌های شماره 151/149 و 84 و 18 واقع در خیابان کاخ و بزرگمهر را که مشرف به نمایندگی اسرائیل مي‌باشد بررسی امنیتی و تحقیقی مي‌نماییم.
مراتب به عرض مدیریت کل رسید مقرر فرمودند:
«شرح لازم به شهربانی بنویسید- اسامی افراد و اخذ و سوابق آنان بررسی شود».
در اجرای اوامر مراتب بنحو مقتضی به شهربانی کل کشور اعلام گردید تا پیش‌بینی‌های لازم حفاظتی بعمل آورند. در مورد ساکنین پلاکهای موردنظر مجدداً تحقیق و مشخصات کلیه آنان اخذ و سوابق افراد از فیش مرکزی استعلام گردید.
اداره کل چهارم ضمن ارسال نامه شهربانی کل کشور که منظم به لیست صورت اسامی ساکنین اطراف نمایندگی اسرائیل است تقاضا نموده که سوابق آنان را بررسی نموده و نتیجه را اعلام داریم تا پاسخ مقتضی از طریق آن اداره کل به شهربانی کل کشور داده شود.
اداره کل ذي‌ربط ساواک پس از بررسی سوابق ساکنین برخی اماکن و خانه‌های موردنظر پیرامون سفارت مخفی اسرائیل چنین گزارش داد:
به عرض مي‌رساند سوابق کلیه ساکنین پلاکهای موردنظر از فیش مرکزی و فیش اداره کل هشتم استعلام گردیده دو نفر از ساکنین دارای سوابقی به شرح زیر مي‌باشند:
1) مهدی حکیمیان کارمند دفتر سازمان یونسکو در ایران (پلاک 18 خیابان بزرگمهر)
نامبرده معاون امور اداری صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ایران مي‌باشد در تاریخ 8/6/46 اطلاعیه‌اي در مورد یکی از کارکنان یونیسف به نام و – س - پاولیک تبعه لهستان به وزارت امور خارجه مي‌دهد در آن اطلاعیه عنوان نموده که آقای پاولیک دارای افکار و عقاید شدید اشتراکی است و سعی مي‌نمایند افکار و عقاید خود را بین دیگران اشاعه دهد و از وضع کشور ایران انتقاد مي‌نماید. نامبرده چند بار با ... مسافرت نموده علت مسافرت مشارالیه مشخص نمي‌باشد.
2) طبقه چهارم پلاک 151/149 در اجاره سازمان تبلیغاتی یا با مسئولیت محدود مي‌باشد که یکی از شرکاء شرکت به نام داریوش همایون فرزند نورالله مدیر روزنامه آیندگان مي‌باشد که دارای سوابقی است که بسیار مختصر از لحاظ عالی مي‌گذرد مشارالیه همسر هما زاهدی خواهر آقای اردشیر زاهدی است. به همکاری با سازمان سیا معروف است. اخیراً تماسهای زیادی با مقامات شوروی دارد که این تماسها از نظر بخش عملیات شوروی شناخته شده است. چندبار با .... مسافرت کرده با توجه به اینکه یکی از مدیران جراید و از روزنامه نگاران معروف مي‌باشد به نظر مي‌رسد برای مقامات اسرائیلی نیز شناخته شده باشد.
سایر افراد ساکن در پلاکهای موردنظر در فیش اداره کل هشتم و فیش مرکزی سوابقی ندارند.
پیشنهاد: در صورت تصویب طی نامه پیوست به اداره کل چهارم پاسخ داده شود.
موکول به رأي عالیست

پس از دریافت گزارش مزبور، اداره کل هشتم ساواک، بلافاصله طی نامه‌اي به اداره چهارم چنین اعلام مي‌کند:
درباره: ساکنین اطراف نمایندگی اسرائیل
بازگشت به شماره 3229/421-[مورخ] 30/12/1350، سوابق ساکنین اطراف نمایندگی اسرائیل (پلاک‌های 151/149-18-84) در این اداره کل و فیش مرکزی بررسی شد. ساکنین پلاک‌های موردنظر تا این تاریخ فاقد سوابق مضره سیاسی مي‌باشند .
چندی پس از اقدامات حفاظتی یاد شده از سوی ادارات امنیتی و حفاظتی ساواک در خصوص ساکنین اماکن و منازل اطراف نمایندگی اسرائیل در تهران، شهربانی کل کشور طی نامه‌اي به وزارت امور خارجه، با اشاره به درخواست نمایندگی رژیم صهیونیستی از مقامات ایرانی برای حفاظت وحراست از اسرائیلی‌ها و نیز تفتیش و بازرسی محموله‌‌های پستی ارسالی برای اسرائیلی‌ها، اعلام کرد که نماینده آن وزارتخانه برای اتخاذ تصمیم در این باره، در کمیسیون ویژه شهربانی کل کشور حضور پیدا کند. در این نامه آمده است:
نمایندگی اسرائیل در ایران درخواست کرده با توجه به اوضاع فعلی بين‌المللی و تهدیداتی که از طریق گروه‌های افراطی برای بعضی از نمایندگی‌های آن کشور در خارج از ایران صورت گرفته، کلیه محموله‌های پستی که جهت اتباع کشور مزبور فرستاده مي‌شود، هر هفته دو مرتبه در محل نمایندگی مزبور بازدید و بعد از حصول اطمینان از همراه نداشتن مواد منفجره گشوده شوند.
برای رسیدگی به درخواست فوق و اتخاذ تصمیم لازم در این خصوص، ساعت 9 روز یکشنبه 30/7/1351، کمیسیونی در شهربانی کل کشور، اداره اقامت بیگانگان واقع در خیابان ویلا، چهارراه ناصر تشکیل مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نماینده وزارت امور خارجه را برای شرکت در کمیسیون فوق تعیین و معرفی نمایند .
این نامه از سوی شهربانی کل کشور برای رئیس اطلاعات و امنیت (ساواک)، «رئیس کمیته مشترک ضدخرابکاری»، رئیس «اداره ضد اطلاعات» و رئیس «پلیس تهران» نیز ارسال و از آنان خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در این کمیسیون معرفی نمایند.
اداره هشتم ساواک پس از دریافت نامه شهربانی کل کشور، طی نامه‌اي به اداره کل سوم، درخواست کرد تا «بخش ....» آن اداره در این باره اعلام نظر و در کمیسیون موردنظر نیز شرکت کند .
اداره کل سوم نیز در پاسخ، با این پیشنهاد افزود که وزارت پست و تلگراف و تلفن نیز باید دعوت شود و در این کمیسیون شرکت نماید.
سرانجام پس از پی‌گيری‌های همه‌جانبه و ..... وزارتخانه‌های ذي‌ربط و مقامات اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی دولت شاهنشاهی، کمیسیون موردنظر تشکیل و تصمیم‌گيری کرد.
نماینده اداره دوم عملیات ساواک نیز پس از شرکت در کمیسیون ویژه شهربانی کل کشور، درباره مذاکرات، پیشنهادها و تصمیم نهایی جلسه چنین گزارش داد:
شهربانی کل کشور- اداره اقامت اتباع بیگانه- مبنی بر درخواست آقای دایان (از نمایندگان سرویس زیتون) از وزارت امورخارجه، ساواک، وزارت پست و تلگراف و تلفن درخواست نموده تا کمیسیونی در زمینه درخواست نمایندگی اسرائیل، به منظور کنترل محموله‌های پستی افراد اسرائیلی در ایران تشکیل و تصمیماتی درباره جلوگیری احتمالی از ارسال بسته‌های پستی محتوی مواد منفجره اتخاذ گردد.
با توجه به اوامر صادره تیمسار مدیریت کل، این جانب 824 ضمن تماس با رئیس بخش سانسور اداره کل سوم (سرگرد ورنوس) و اخذ نظریه اداره کل سوم مبنی بر این که «لازم است وزارت امور خارجه از وزارت پست و تلگراف بخواهد تا کلیه بسته‌ها و نامه‌های پستی از هر کجا که به نمایندگی اسرائیل یا اشخاص سرشناس آنان در ایران مي‌رسد، تماماً جمع‌آوري و در اختیار وزارت امور خارجه قرار گیرد تا نسبت به بررسی بسته‌های مشکوک توسط کمیته ضد خرابکاری اقدام گردد».
همچنین اوامر تیمسار مدیریت کل هشتم در مورد مطرح کردن مفاد گزارش اداره کل دوم (شماره 47305/232، مورخ 24/7/1351) در کمیسیون مربوطه شرکت نمودم، ضمن بررسی‌های فراوان و هم چنین بنا به درخواست اعضای شرکت‌كننده در کمیسیون، مشخصات پاکت‌های محتوی مواد منفجره و محترقه توسط اینجانب برایشان تشریح شد و از طرفی چون مسئله ارسال پاکت‌ها موضوعی است که در آینده ممکن است در ایران اتفاق بیافتد، کمیسیون تصمیم گرفت برای حل موضوع یک فکر .... همیشگی و برای همه اتباع خارجی در ایران و هم چنین شخصیت‌های ایرانی به عمل آورد. در نتیجه موضوع طبق صورتجلسه پیوست مورد موافقت قرار گرفت تا پس از به عرض رساندن این صورتجلسه، از طرف وزارت امور خارجه، آقای نخست‌وزير اوامری در مورد به وجود آمدن یک گروه مشخص با لوازم و ابزار مربوطه و هم چنین اتاق مخصوص به بازکردن بسته‌های مشکوک یا محتوی مواد منفجره اوامر مربوط را امر به ابلاغ فرمایند .
شاهنشاهی، سرانجام کمیسیون مزبور در 30/7/1351 به شرح زیر تشکیل و چنین تصمیم‌گيری کرد:
این کمیسیون پس از بررسی موضوع مورد درخواست سرویس اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل (موساد). محو گفت و گوی انجام شده و تصمیم متخذه در قالب صورتجلسه به شرح زیر تنظیم و برای نخست‌وزير ارسال کرد:
صورتجلسه
به موجب دعوتنامه شماره 8/5/276=22/7/51 شهربانی کل کشور (اداره اقامت بیگانگان) ساعت 00/09 روز 30/7/51 کمیسیونی با حضور امضاء‌كنندگان زیر در اداره اقامت بیگانگان تشکیل و موضوع درخواست نمایندگی اسرائیل در مورد اینکه کلیه محموله‌های پستی که جهت اتباع اسرائیل ارسال مي‌گردد هر هفته دو روز در محل نمایندگی بازدید و پس از حصول اطمینان از همراه نداشتن مواد منفجره گشوده شود سطوح و بحث و مذاکرات مفصلی در این خصوص محمول و پس از توضیحات نمایندگان شرکت‌كننده در کمیسیون بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردیده.
نظر باینکه با توجه باوضاع فعلی بين‌المللی و اقدامات خرابکاری از طرف بعضی از گروههای افراطی امکان دارد در آتیه این موضوع برای سایر نمایندگیها و اشخاص برجسته نیز به وقوع آید و همراه با نامه‌ها و محمول‌های پستی مواد منفجره و محترقه ارسال و خطراتی ایجاد گردد بنابراین به منظور جلوگیری از هرگونه پیش‌آمد سوئی پیشنهاد مي‌گردد با توجه به اهمیت و فوریت موضوع از طریق وزارت امور خارجه گزارشی بعرض جناب آقای نخست‌وزير برسد و در صورت موافقت برای کنترل نامه‌ها و محموله‌های پستی، مرکزی مجهز به دستگاه‌های مربوطه ایمنی و مورد لزوم در اداره پست تهران دایر و افراد متخصص و کارشناس مواد منفجره و محترقه نیز تربیت و آماده گردند که تحت نظر مقامات امنیتی کشور نسبت به کنترل محموله‌های مشکوک بررسی و بعد از حصول اطمینان نسبت بارسال آنها اقدام گردد.
1- نماینده وزارت امور خارجه [با امضای] محمود لواسانی
2- نماینده اداره پست شهران [با امضای] حسین فروتن فرد
3- نماینده اداره پست تهران [با امضای] علی اکبر بزرگ زاد
4- نماینده سازمان اطلاعات و امنیت کشور [با امضای] نادر محتضد
5- نماینده پلیس تهران [با امضای] سرگرد منوچهر مسعودی
6- نماینده اداره ضداطلاعات [با امضای] سرگرد فریدون مربی
7- نماینده کمیته مشترک ضد خرابکاری [با امضای] سرهنگ احمد ثقفی
اداره کل هشتم ساواک نیز طی گزارشی به رئیس آن سازمان، پس از اشاره به موضوع کمیسیون شهربانی کل کشور، در ادامه افزود:
با توجه به اهمیت و فوریت موضوع تصمیم گرفتند از طریق وزارت امور خارجه گزارشی به عرض جناب آقای نخست‌وزير برسد و در صورت موافقت برای کنترل نامه‌ها و محموله‌های پستی مرکزی مجهز به دستگاه‌های مربوطه ایمنی در اداره پست تهران دایر و افراد متخصص و کارشناس مواد منفجره و محترقه نیز تربیت و آماده گردند که تحت نظر مقامات امنیتی کشور نسبت به کنترل محموله‌های مشکوک بررسی و بعد از حصول اطمینان نسبت به ارسال محموله‌‌های پستی اقدام گردد.
به دنبال اقدامات و تلاش‌های گسترده یادشده، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در سراسر ایران، متعهد و موظف شدند تا حفاظت و حراست از اسرائیلی‌ها در حوزه یاد شده، یعنی بررسی محموله‌های پستی آنها، در دستور کار خود قرار دهند! نامه سازمان اطلاعات و امنیت (ساواک) استان فارس، تنها یک نمونه از اقدامات و پی‌گيری‌های مورد اشاره است که بلافاصله پس از دریافت یک پاکت از مبدأ فلسطین اشغالی به مرکز چنین نوشته است:
درباره : یک پاکت واصله از اسرائیل
بدینوسیله عین پاکت واصله از اسرائیل که از طریق همکار پستی در اختیار قرار گرفته به پیوست تقدیم و با عطف توجه به این که مسئولین پست نیز از هرگونه شناسایی فرستنده پاکت اظهار بي‌اطلاعی نمودند، مقرر فرمایند چنان چه ارسال پاکت مزبور و مشابه آن در مقصد بلامانع است. نظریه را ابلاغ نمایند.
مراقبت و حفاظت از اسرائیلی‌ها و منافع اسرائیل از سوی مقامات اطلاعاتی و امنیتی دولت شاهنشاهی به حدی بود که آنها حتی از انتشار و افشای هویت و اسامی کارکنان و به اصطلاح دیپلمات‌های اسرائیلی مستقر در تهران بیم داشتند و جلوگیری مي‌کردند. گزارش منبع ساواک در این باره چنین روایت مي‌کند:
در ضیافت سفارت استرالیا که در هتل کنتينانتال برگزار گردید، سفیر چک و اسلواکی از من درخواست نمود تابعیت دیپلمات‌های اسرائیلی را جهت وی تهیه و ارائه نمایم. نامبرده اظهار مي‌داشت که چون لیست نامبردگان در کتاب کور دیپلماتیک نیست لذا درصدد تهیه آن برآمده است. به نامبرده گفته شد که من بیش از چند نفر از آنان را نمي‌شناسم، ولی او درخواست مي‌کرد که مشخصات کلیه پرسنل برای وی تهیه شود.
تأمين امنیت مأموران اسرائیلی و حفاظت از محل استقرار و منازل آنها، به صورت بخشی از وظایف و تعهد مستمر نظام اطلاعاتی و امنیتی دستگاه شاهنشاهی درآمده بود. آنها همواره در ایام و مناسبت‌های مختلف این اقدام را به عنوان وظایف رسمی خود تلقی و ارزیابی مي‌کردند. نامه رئیس ساواک به شهربانی کل کشور در این خصوص خواندنی است:
نظر به این که در ساعت 5 بعد از ظهر روز پنج شنبه 5/2/1353، ضیافتی در نمایندگی اسرائیل برگزار و تعدادی در حدود یک هزار نفر در ضیافت مذکور شرکت دارند. خواهشمند است دستور فرمایید در مورد حفاظت از نمایندگی اقدام لازم معمول و از نتیجه اقدامات معموله این سازمان را مطلع نمایند .
ساواک در حفاظت و مراقبت از اسرائیلی‌ها آن چنان خود را متعهد مي‌دید که حتی در موارد بسیار کوچک و کم اهمیت عکس‌العمل نشان مي‌داد. آن چنان که بعضی از این حساسیت‌ها بسیار مضحک و شگفت‌آور بود. در یکی از گزارش‌های آن سازمان با موضوع «تردد مشکوک» آمده است:
برابر اطلاع واصله، حدود دو ماه پیش زن ناشناسی با اتومبیل ژیان به شماره 32753 تهران، در اطراف منزل مسکونی وابستگان نمایندگی اسرائیل واقع در خیابان نادرشاه شمالی، حدود بیست متری ناهید، رفت و آمدهایی مي‌نماید. ضمناً بعد ازظهر روز 26/5/1354 مقداری خرده کاغذ از اتومبیل موصوف به بیرون ریخته شده که پس از چسباندن قطعات اوراق مذکور، فتوکپی آنها به پیوست ایفاد مي‌گردد. ضمناً اتومبیل مورد بحث به نام خانم فرزانه ...... فرزند...... ساکن تهران پارس، خیابان ....... کوچه ...... پلاک 1+ 12 شغل خانه دار شماره‌گذاری شده است. هم چنین نامبرده فوق فاقد سابقه ....... در این اداره کل مي‌باشد. مراتب جهت استحضار اعلام مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید چنان چه پی‌گيری‌های بعدی نتایج مثبتی در برداشت مراتب را به این اداره کل نیز اعلام نمایند.
مقامات امنیتی رژیم پهلوی آن چنان از مأموران اسرائیلی مراقبت مي‌کردند و نسبت به حفاظت از آن حساسیت داشتند که به نظر مي‌رسد حتی درباره مقامات بلند حکومت پهلوی و دستگاه سلطنتی این گونه حساسیت‌ها وجود نداشت.
در اسفند ماه 1354، به دنبال خبر تلفنی فردی ناشناس مبنی بر بمب‌گذاری در محل نمایندگی اسرائیل در تهران، ساواک چنین گزارش داد:
در تاریخ 14/12/1354 منشی نمایندگی اسرائیل با کلانتری 7 سرهنگ جباری تماس گرفت و اظهار داشت: شخصی ناشناس به نمایندگی تلفن نموده و اظهار داشته است که چند لحظه دیگر بمبی در نمایندگی منفجر خواهد شد. سرهنگ جباری در پاسخ منشی نمایندگی اظهار داشت: این تلفن تهدیدی بیش نیست و تصور نمي‌رود صحیح باشد. با وجود این، من سروان فیض‌زاده را با چند مأمور مي‌فرستم تا در معیّت گارد نمایندگی، اطراف را چک کنند.
رهبر عملیات در پایان گزارش به عنوان «نظریه» اضافه کرده است:
با توجه به اقدامات شدید حفاظتی و مراقبتی که طی گزارش جداگانه به استحضار رسید، به هيچ‌وجه تصور نمي‌رود که موضوع خرابکاری در نمایندگی صحت داشته باشد. چون از طریق کنترل تلفن‌های نمایندگی مطلبی که حاکی از تهدید باشد شنیده نگردیده ، لذا این احتمال نیز وجود دارد که موضوع فوق ساخته و پرداخته خود نمایندگی باشد که به منظور دادن هشدارهای لازم به پلیس و جلب توجه بیشتر پلیس‌های مراقب در امر حفاظت نمایندگی باشد.
از نظر ساواک، رفت و آمد هرگونه اتومبیل مشکوک در اطراف محل نمایندگی اسرائیل در تهران، قابل توجه و بررسی و پی‌گيری بود. این گزارش کوتاه اداره دوم اطلاعات و ضد اطلاعات به رئیس ساواک، نمونه گویا و روشنی در این باره است که در بخشی از آن چنین یاد‌آوري شده است: 
در حدود یک هفته است که چهار نفر غیر نظامی هر روز صبح از ساعت 15/7، با استفاده از اتومبیل‌های مدل مختلف روبروی سفارت اسرائیل واقع در خیابان شاه عباس، بین عباس آباد و تخت طاووس با وضع مشکوکی ساعت‌ها توقف نموده و پس از مدتی آن جا را ترک مي‌نمایند.

اعطای امتیازات و تسهیلات به مأموران اسرائیلی
نمایندگی اسرائیل در ایران علاوه بر برخورداری و دسترسی به امکانات و وسائل گوناگون در حوزه ارتباطات، خبررسانی، خبرگیری و .... پاره‌اي اوقات، از دستگاه‌ها و مقامات ذي‌ربط دولتی امکانات و تسهیلات ویژه‌اي را درخواست و مطالبه مي‌کرد و دریافت مي‌کرد.
این نمایندگی در دی ماه 1347 طی مکاتبه با وزارت پست و تلگراف و تلفن، تقاضای نصب دستگاه تلکس کرده بود. وزیر وزارتخانه یاد شده طی نامه‌اي به ساواک، به شرح زیر از آن سازمان خواسته بود تا در این خصوص اعلام نظر کنند:
سازمان اطلاعات و امنیت کشور
آقای دکتر دوریل [دورئیل]  نماینده اسرائیل در ایران، خیابان تخت جمشید، شماره 5، میدان کاخ و خبرگزاری تاس خیابان چرچیل، کاشی 8، تقاضای نصب دستگاه تلکس نموده‌اند. چون این وزارت با نصب دستگاه‌های جدید مي‌تواند به درخواست عده زیادی ترتیب اثر بدهد، خواهشمند است مقرر فرمائید در مورد نامبردگان نیز مي‌توان به نوبت دستگاه تلکس واگذار نمود یا خیر؟
رئیس ساواک در حاشیه نامه خطاب به اداره کل هشتم و پنجم یادآوری کرده است:
1- آقای دکتر دوریل [دورئیل] ..... در ایران نباشند.
2- نظر وزارت خارجه از لحاظ این که دولت اسرائیل در وضع دوفاكتو است و دوژور [دوژوره] نیست که از لحاظ سیاسی باید مورد توجه  قرار گیرد .
در پاسخ به این نامه، رئیس ساواک، نیز مقابله به مثل کرد و بدون اشاره به نام یا عنوان وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن چنین نوشت:
به : وزارت پست و تلگراف و تلفن
عطف به شماره 3432/م- [مورخ] 21/10/47، با توجه به این که بیگانگان مجاز به مکاتبه و تماس با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نمي‌باشند، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تعیین این که متقاضیان مذکور در حال حاضر دارای چه نوع دستگاه فرستنده مي‌باشند، مراتب را به وزارت امور خارجه منعکس [کنید] تا با در نظر گرفتن روابط سیاسی فیمابین پیرامون درخواست آنان اقدام گردد.
در بخش پایانی نامه خطاب به وزارت امور خارجه چنین رونوشت شده است:
نماینده اسرائیل و خبرگزاری تاس مستقیماً از وزارت پست و تلگراف و تلفن تقاضای نصب دستگاه تلکس نموده‌اند. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تذکر لازم به مقامات مزبور، نظریه آن وزارت را در مورد درخواست متقاضیان با توجه به روابط کشور شاهنشاهی با اسرائیل اعلام دارند.
مأموران اسرائیلی مستقر در ایران بدون توجه به رفتارهای متضاد و متناقص و چندپهلوی مقامات بلند پایه سیاسی و اطلاعاتی دولت شاهنشاهی، براساس برنامه مشخص و حساب شده و با جدیت تمام خواسته‌های خود را به پیش مي‌بردند و به اهداف موردنظر خود مي‌رسید. درخواست پلاک و نمره سیاسی مخصوص اتومبیل‌های دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌های رسمی از دیگر مطالبات نمایندگی اسرائیل در تهران بود که علی‌رغم پاره‌اي دغدغه‌های مصلحت‌اندیشانه مقامات ایرانی، آنها به خواسته خود دست پیدا کردند. نامه رئیس شهربانی کل کشور به ساواک در این باره چنین است:
موضوع: پلاک سفارت اسرائیل
عطف به شماره 19290-813 الف [مورخ] 10/4/1348، جهت سفارت اسرائیل در ایران طبق درخواست اداره تشریفات وزارت امور خارجه، پلاک سیاسی (که شماره در قسمت بالای پلاک و کلمه سیاسی در زیر گوشه راست پلاک منقوش شده است، تهیه و به وسیله شهربانی استان مرکز به اتومبیل‌های مربوطه نصب مي‌شود. مراتب برای آگاهی اعلام مي‌گردد.
پس از دریافت این امتیاز، یعنی پلاک سیاسی دیپلماتیک برای اتومبیل‌های مأموران اسرائیلی در ایران، نمایندگی اسرائیل درخواست کرد که برای اسرائیلی کارت شناسائی و سیاسی ویژه دیپلمات‌های سفارتخانه‌ها صادر شود تا آنها بتوانند با برخورداری از این کارت و تحت پوشش آن پاره‌اي از برنامه‌های خود را اجرا و اهداف خود را پیش ببرند گزارش ساواک در این باره چنین است:
به : تیمسار ریاست ساواک                                  تاریخ : 9/8/49
از: اداره کل هشتم
موضوع: وضعیت کادر نمایندگی اسرائیل در ایران
محترماً باستحضار عالی مي‌رساند
اوامری تیمسار ریاست ساواک صادر فرموده بودند حاكی از اینکه:
(طبق اطلاعی که آقای بهرامی به نقل قول از طرف مقامات اسرائیل داده است گویا ساواک درباره کلیمیهائی که از عراق اعزام مي‌شوند موافقت بعمل نمي‌آورد و آنان در ایران سرگردان و ولو هستند) چون آقای بهرامی جهت شرکت در مراسم گشایش لوله گاز به آستارا عزیمت نموده بود چگونگی از آقای عزری نماینده اسرائیلیها تحقیق اظهار داشتند:
(موضوع مورد مذاکره با آقای بهرامی این بود که چون از طرف دولت اسرائیل به ما دستور داده شده است در تهران از همراه داشتن گذرنامه اسرائیلی خودداری کنیم وزارت امور خارجه نیز از صدور کارت شناسائی درباره ما (مانند کادر سیاسی سایر سفارتخانه‌ها) خودداری مي‌کند روی این اصل هيأت نمایندگی سیاسی اسرائیل در ایران بهنگام تردد در تهران فاقد مدارک هویت بوده و ممکن است اشکالاتی برای آنها پیش بیاید و تقاضا کرده بودم که برای اعضاء نمایندگی سیاسی اسرائیل نیز کارت شناسایی صادر شود ولی آقای بهرامی از پذیرفتن این تقاضا معذرت خواستند. اینکه از تیمسار ریاست ساواک تقاضا دارم ترتیبی اتخاذ فرمایند کارتی که مدرک شناسائی و هویت کادر سیاسی اسرائیل باشد صادر شود.
ضمن تماس با آقای بهرامی در مورخه 7/8/49 مشارالیه تأیید نمود در مذاکره با آقای عزری همان مطالب بالا که بعرض رسید عنوان شده است.
در پایان گزارش، یادآوری شده که موضوع اعطای کارت شناسایی سیاسی و دیپلماتیک به اسرائیلی‌ها با توجه به این که دولت شاهنشاهی، اسرائیل را به صورت رسمی و کامل به رسمیت شناخته است لذا در کمیسیون مربوطه در وزارت امور خارجه موافقت با این درخواست به مصلحت نبوده است. در بخش «نظریه»، ساواک در این باره چنین افزوده است:
نظریه
ساواک درباره صدور کارت شناسائی به نمایندگان سیاسی دخالتی ندارد و در کمیسیونی که در این مورد در وزارت امور خارجه تشکیل شده بود صدور کارت شناسائی به اعضاء نمایندگی اسرائیل به علت عدم شناسائی رسمی به مصلحت تشخیص داده نشده بود.
با عرض مراتب صدور هرگونه دستور در مورد تقاضای رئیس نمایندگی سیاسی اسرائیل موکول به رأي عالیست .
1- در مورد نمایندگان کشورهایی که روابط دوفاكتو دارند مقرر است بين‌المللی چیست باید طبق آن رفتار شود.
2- نمایندگان در کشور اسرائیل کارمند سفارت ایران در سويیس هستند مهمان ... باید آنان عمل نمایند و اعضای آنها کارمند یکی از کشورهای دیگر باشند که در ایران ..... نمایند.
3- در مورد اسرائیلیها که از بحران آمده‌اند با آقای تهرانی مذاکره شد که ... آنها را تمام نمایند که بتوانند از ایران .... شوند.
پس از گزارش مورخ 9/8/1349، اداره کل هشتم چند روز بعد طی گزارش دیگری که دربردارنده مفاد پي‌نوشت بود، چند روز بعد اداره کل هشتم در گزارش دیگری که متضمن پي‌نوشت رئیس ساواک بود، چنین نوشت:
به: تیمسار ریاست ساواک                                  تاریخ: 12/8/49
از: اداره کل هشتم
موضوع: دادن کارت شناسائی به اعضاء نمایندگی اسرائیل
محترماً باستحضار عالی مي‌رساند
آقای عزری تقاضا داشتند که به اعضاء نمایندگی اسرائیل در ایران از طرف وزارت امور خارجه کارت شناسائی داده شود.
مراتب در تاریخ 9/8/49 باستحضار تیمسار ریاست ساواک رسید پي‌نوشت فرمودند:
1- در مورد نمایندگان کشورهایی که روابط دوفاکتو دارند مقررات بين‌المللی چیست باید طبق آن رفتار شود.
2- نمایندگان ما در کشور اسرائیل کارمند سفارت ایران در سوییس هستند بهمان ترتیب هم باید آنان عمل نمایند و اعضاء آنها کارمند یکی از کشورهای دیگر باشند که در ایران خدمت مي‌نمایند.
در اجرای اوامر صادره با آقای بهرامی مدیرکل تشریفات وزارت امور خارجه تماس حاصل و ایشان مراتب را باستحضار جناب آقای زاهدی رسانید و ابلاغ کردند که :
1- کشورهائی که بطور دوفاكتو شناخته مي‌شوند روابط رسمی دیپلماتیک با آنها برقرار نمي‌شود و در ایران هم غیر از اسرائیل کشور دیگری به طور دوفاكتو شناخته نشده است.
2- وزارت امور خارجه با انتصاب اعضاء نمایندگی اسرائیل به سمت کارمندی یکی از وزارتخانه‌ها (ولو اینکه آنها موافق باشند) موافقت ندارد و بهمین ترتیب هم صدور کارت شناسائی را برای آنها صلاح نمي‌داند.
استحضاراً معروض گردید.
به این ترتیب، ساواک به طور صریح و جدّی با درخواست مئیر عزري رئیس نمایندگی یا سفیر مخفی اسرائیل در ایران مخالفت مي‌کند و مدعی مي‌شود که چون دولت شاهنشاهی، اسرائیل را به صورت دوفاكتو به رسمیت شناخته، بنابراین روابط سیاسی دیپلماتیک با آن دولت برقرار نخواهد بود و صدور کارت شناسایی دیپلماتیک و سیاسی نیز ممکن نیست.
مواضع بسیار صریح و جدی ساواک به گونه‌اي است که خواننده تصور مي‌کند صدور کارت شناسایی موردنظر برای مأموران اسرائیلی در ایران به کلی مردود و منتفی است. اما جالب و شگفت‌انگيز است که چندی پس از این، مقامات و دستگاه‌های رسمی و ذي‌ربط کشور بدون هیچ توجیه، دلیل و یا توضیح دیگری، با صدور هشتاد درجه چرخش، به صدور کارت شناسایی دیپلماتیک و ویژه برای مأموران اسرائیلی در ایران اقدام مي‌کنند. نامه اداره دوم ستاد بزرگ ارتش..... به رئیس ساواک در این باره خواندنی است:
وزارت امور خارجه نمونه کارتی را که برای کارمندان و اعضای آژانس یهود در تهران صادر مي‌شود، به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال داشته تا نسبت به دارندگان این قبیل کارت‌ها، مساعدت‌های لازم به عمل آید. مراتب جهت استحضار و اعلام نظریه به عرض مي‌رسد.
به دنبال این اعلام اداره اطلاعات ارتش، رئیس ساواک طی نامه‌اي به وزارت امور خارجه، درخواست مي‌کند که ضمن ارسال نمونه کارت‌های شناسایی صادره برای مأموران اسرائیلی، فهرست اسامی دریافت‌كنندگان آن را نیز برای سازمان اطلاعات و امنیت ارسال کنند.
در نامه رئیس ساواک چنین تصریح شده است:
خواهشمند است دستور فرمایند فتوکپی نمونه‌اي از کارت‌هایی که برای کارمندان نمایندگی اسرائیل در تهران صادر گردیده تا سازمان هواپیمایی کشوری برای دارندگان این کارت‌ها تسهیلات لازم فراهم نماید، به ضمیمه صورت اسامی افرادی که از این کارت‌ها استفاده مي‌نمایند، به این سازمان ارسال دارند .
صدور کارت شناسایی ویژه برای اعضا و کارکنان دفتر نمایندگی یا سفارت مخفی اسرائیل. شامل مأموران سیاسی، وابسته‌های نظامی، مطبوعاتی، فرهنگی، اقتصادی و حتی افسران اطلاعاتی و اعضای سرویس جاسوسی موساد تحت پوشش دیپلمات، امتیاز و دستاورد بسیار حائز اهمیت برای اسرائیلی‌ها بود. آنها با داشتن کارت شناسایی یادشده از هرگونه تسهیلات سیاسی، اقتصادی و به خصوص جاسوسی برخوردار مي‌شدند، بدون این که هیچ ردپایی از خود برجای گذارند.
وزارت امور خارجه پس از درخواست ساواک، نمونه‌اي از کارت‌های موردنظر را به همراه فهرست اسامی مأموران اسرائیلی دریافت‌كننده آن برای ساواک ارسال کرد.  رئیس ساواک که تا پیش از اين به شدت نسبت به صدور چنین کارت‌هایی برای مأموران اسرائیلی مخالفت مي‌کرد و آن را به مصلحت رژیم شاهنشاهی ارزیابی نمي‌کرد. پس از صدور و ارائه کارت‌ها نه تنها هیچ عکس‌العملی نشان نداد بلکه با رضایتمندی و موافقت کامل با این مسئله برخورد کرد. سوال این است که در پشت پرده این درخواست رئیس نمایندگی اسرائیل از یک سو و موافقت مقامات بلند پایه حکومت شاهنشاهی. چه جریانی وجود داشت که اراده و خواست ساواک در برابر آن ناچیز و هیچ بود؟
در کارت شناسایی یاد شده که آرم وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهی را به همراه داشت، چنین نوشته شده بود:
از مأموران کشوری و لشگری دولت شاهنشاهی خواهشمند است نسبت به دارنده این کارت مساعدت نموده و هنگام لزوم به رئیس کل تشریفات وزارت امور خارجه شاهنشاهی مراجعه نمایند».
سازمان هواپیمایی کشور نیز متعهد بود با دارندگان این کارت را به عنوان دیپلمات سیاسی به رسمیت بشناسد و همه گونه تسهیلات لازم را در اختیار آنها قرار دهد مأموران اسرائیلی دارند.
این قبیل کارت‌های شناسایی به طور آزاد و آسان قادر بودند، نسبت به قاچاق هرگونه کالا و اقلام غیر مجاز و غيرقانوني، به خصوص سرقت آثار گرانبهای فرهنگی و تاریخی این سرزمین و انتقال آن به سرزمین‌های اشغالی اقدام کنند که تاکنون نمونه‌های فراوانی از آن مشاهده و آشکار شده است.
اداره دوم عملیات ساواک، طی گزارشی با ارسال نمونه کارت‌های شناسایی صادره از سوی وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهی، به همراه فهرست اسامی اسرائیلی‌های دریافت‌كننده کارت، نوشت:
وزارت امور خارجه برای اغلب کارمندان نمایندگی اسرائیل که اسامی آنان به شرح پیوست است، کارت‌هایی صادر نموده تا سازمان هواپیمایی کشور برای دارندگان این کارت‌ها تسهیلات لازم فراهم و به آنان مساعدت نماید. نمونه‌اي از کارت‌های موصوف به پیوست از لحاظ عالی مي‌گذرد.
در این گزارش، فهرست اسامی مأموران اسرائیلی برخوردار از امتیاز کارت شناسایی موردنظر، به شرح زیر ذکر شده است:
1- آریه لوین    رایزن
2- یوری شاهانی   دبیر اول
3- الیعزر   یوتوات  کنسول
4- شلمو ازان     دبیر اول
5- جوزف (ژوزف) هیدان   وابسته
6- اوشالوم (آبشالوم) دایان     کارمند
7- زیپورا دایان    همسر کارمند
8- الیعزر شارون   دبیر اول-کنسول
9- مئیر میزراحی    وابسته
10- مئیر نواح    وابسته
11- اوی تال     وابسته
12- اوی‌های سلّا   وابسته
13- رامی بن   کارمند
14- حیم هارئلی   معاون وابسته نظامی
15- اریه گرانوت    وابسته
16- سیمخا کورن    وابسته
17- کلنل موشه لوی    معاون وابسته نظامی
18- موشه الیاهو  وابسته
19- اوراهام لونز    وابسته نظامی
20- ارز گائو   وابسته
21- درون پاردس   وابسته
22- حگایی آراد     وابسته
23- اوی یارو       وابسته
24- رئوون مرحاو   رایزن
25- آوري لوبرانی   سفیر
26- موشه رانان    وابسته
27- ایزابل میرئلمان دساگال   وابسته
28- ادی لوی     همسر وابسته نظامی
29- ساریت لوی   همسر وابسته نظامی
30- ایزاک (اسحاق) سگو    وابسته نظامی
31- کارملا سگو     همسر وابسته نظامی
32- موشه گیلبوا     رایزن
33- داوید ناشول    وابسته
34- موشه لاون     وابسته
35- ادیت تال     همسر وابسته
36- گیدئون تال    وابسته
درخواست نصب دستگاه هشدار‌دهنده در دفتر نمایندگی و منزل نماینده رژیم صهیونیستی، یکی دیگر از مطالبات اسرائیلی‌ها در ایران بود. شهربانی کل کشور در گزارشی به ساواک در این خصوص نوشته است:
شهربانی کل کشور
شهربانی کل کشور (اداره اقامت بیگانگان)          شماره: 227-5-276
ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور  تاریخ: 29/2/1350
نصب آلارم
آقای بن عمی رئیس دفتر نمایندگی اسرائیل به مسئولین مربوطه مراجعه و اظهار داشت قصد دارد برای محل نمایندگی اسرائیل و منزل آقای مئیر عزری رئیس نمایندگی کشور مذکور، دستگاه آلارم نصب نمایند و تقاضا نموده موافقت شود دستگاه خبر‌دهنده آن در کلانتریهای 7 و 2 که حوزه استحفاظی نمایندگی مذکور و منزل آقای عزری- مي‌باشد نصب گردد تا در مواقع ضروری و یا بروز حوادثی بلافاصله تماس برقرار نمایند. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به درخواست فوق بررسیهای لازم معمول و نتیجه اقدام و نظریه آن سازمان را در این مورد به شهربانی کل کشور اعلام نمایند.
مأموران رژيم صهيونيستي در ايران، چنان از موقعيت خود مطمئن بودند كه حتي از پرداخت قبض آب و برق مصرفي خود نيز خودداري مي‌ورزيدند. سند ساواک در این باره چنین روایت مي‌کند:
خیلی محرمانه
به: تیمسار ریاست ساواک                مورخه: 10/1/1350
از: اداره کل هشتم (823)
درباره، قطع برق نمایندگی اسرائیل
محترماً باستحضار عالی مي‌رساند.
شهرداری تهران مدعی است بیش از دو سال است که نمایندگی اسرائیل از پرداخت وجه مصرفی برق خودداری نموده. شهرداری تهران در دو ماه قبل قصد داشت که برق نمایندگی مذکور را قطع نماید لیکن سرهنگ نواب از طرف تیمسار ریاست ساواک به تیمسار حریری ابلاغ مي‌نماید مدتی مهلت قائل شوند.
روز 10/1/50 تیمسار حریری ضمن تماس تلفنی اظهار داشتند با توجه باینکه بیش از دو ماه از مهلت مقرر مي‌گذرد هنوز نمایندگی اسرائیل اقدامی به منظور پرداخت وجه مصرفی برق به عمل نیاورده. لذا با توجه به عدم رعایت مقررات از طرف نمایندگی اسرائیل جناب آقای نيك‌پي شهردار تهران ابراز علاقه نمودند به منظور وصول طلب شهرداری برق نمایندگی قطع شود و در این صورت نظر تیمسار ریاست ساواک را خواستار بودند .
موکول به نظر عالی است
اسرائیلی‌ها حتی در آخرین ماه‌های عمر رژیم سلطنتی و حضور خود در ایران، از فزون‌خواهی و زیاده‌طلبی‌هاي قوم‌گرايانه خود کوتاه نیامدند. گزارش ساواک در این باره یک نمونه خواندنی است:
اخیراً دو شماره تلفن علاوه بر تلفن‌های قبلی در نمایندگی اسرائیل نصب گردیده است.