فاجعه «دير ياسين»

فاجعه «دير ياسين»

در فاجعه دهكده دير ياسين كه از نخستين ساعات بامداد روز نهم آوريل 1948 آغاز شد، صهيونيستها ابتدا كليه پير مردان دهكده را با كاميون به محوطه‌اي بيرون از دهكده برده و سپس آنان را يكجا تيرباران كرده و دسته‌جمعي در گودالهاي عميقي كه به همين خاطر حفر كرده بودند، مدفونشان ساختند. سپس زنان را دسته‌دسته به داخل چند خانه برده ساختمان خانه‌ها را با ديناميت بر سرشان منفجر كردند. پس از آن به سراغ كودكان رفته آنان را زنده‌زنده در قناتها و چاههاي آب افكندند. روايت ديگري كه از اين جنايت هولناك بعدها در روزنامه‌هاي عربي به چاپ رسيد، حاكي از آن بود كه صهيونيستها در دهكده دير ياسين بانوان باردار را كه شوهران و پدرانشان در اراضي و مزارع بيرون دهكده به كار كشاورزي و دامپروري اشتغال داشتند، در صف واحدي گرد آورده آنان را عريان كرده و شكمهايشان را با كارد مي‌دريدند و جنينها را از شكم آنان خارج مي‌كردند و در برابر چشمان بي‌رمق مادران قطعه‌قطعه مي‌ساختند.
صهيونيستها سپس در تمام دهكده پراكنده شده و زنان جوان‌تر را جمع‌آوري كردند و آنان را به صورت عريان بر چند كاميون روباز كه از قبل براي همين خاطر تهيه كرده بودند، سوار كرده و با همين وضعيت وقيح و رقت‌آور روانه شهر بيت‌المقدس كردند تا يهوديان آنان را سنگسار كنند.
در يكي از گزارشهاي نماينده صليب سرخ درباره كشتار وحشيانه «دير ياسين» چنين آمده است:
«... در يك آب انبار 15 جسد كودك و در كناره بيروني آن نيز جنازه 40 تا 50 مرد سالخورده را ديدم. رويهم رفته 254 جسد در قسمت اصلي دهكده دير ياسين به چشم مي‌خورد. 45 زن كه 25 نفرشان باردار بودند، در نقطه ديگري بر روي زمين افتاده بودند. يك دختر 6 ساله را شاهد بودم كه پس از چند روز از زير توده‌اي از اجساد، زنده بيرون آورده شد. ممكن نيست كسي به دهكده نزديك شود و دچار تهوع نگردد. 150 زن جوان از اين حادثه جان سالم به در بردند كه ظاهراً آنان را عريان در مناطق يهودي‌نشين به گردش درآورده و يهوديان آب دهان خود را بر سر و روي آنان مي‌انداختند و...»