ادامه حفاری در زیر مسجدالاقصی

ادامه حفاری در زیر مسجدالاقصی

عبدالرحمن عباد از مسوولان دارالفتوی الاسلامی در فلسطین نیز گفت این حفاری‌ها بخشی از طرح بزرگتری است كه اشغالگران به تدریج و دور از چشم وسایل اطلاع رسانی در حال اجرای آن هستند.
دبیرخا