استرتژي پيراموني اسرائيل

استرتژي پيراموني اسرائيل

مباحث مختلف اين كتاب، مستند به ده‌ها منبع يهودي ـ اسرائيلي و غربي است؛ به گونه‌اي كه گزارش‌ها، اطلاعات و اعترافات سرجاسوسان صهيونيست و كهنه‌كاران عرصه‌هاي اطلاعاتي و سياسي غرب با محتواي آن پيوند خورده است. مع‌الوصف، اعتبار، اتقان و ارزش داده‌ها متكي به ا سناد و مدارك طبقه‌بندي شده سازمان اطلاعات و امنيت كشور در دوران سلطنت پهلوي، با نام مخفف و مشهور ساواك است، كه اساساً اين اثر، حول محور آنها نگارش يافته است. اسنادي كه با بيش از سي يا چهل سال قدمت، براي اولين بار از پس پرده تاريخ بيرون آمده‌اند تا درباره يكي از مسائل بسيار مهم منطقه خاورميانه و بلكه جهان، با نسل امروز، بي‌پرده و صريح سخن بگويند.

قلمرو جغرافيايي اين اثر، منحصر به تعدادي از كشورهاي حاشيه يا پيرامون سرزمين فلسطين كه امروز در تاريخ‌پردازي غربي و صهيوني، آن را اسرائيل مي‌نامند، نيست؛ اما به نظر مي‌رسد،‌ عنوان استراتژي پيراموني براي كتاب، به دليل سابقه ذهني و آشنايي كارشناسان، صاحبان‌نظر و بسياري از مخاطبان با موضوع، قابليت آن را دارد، اسرار عمليات پنهان و فراپيراموني صهيونيسم را نيز پوشش دهد .
كتاب « استرتژي پيراموني اسرائيل » به قلم محمد تقي تقي پور و توسط موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي طبع و منتشر شده است .