پسِ پرده هولوكاست

پسِ پرده هولوكاست

همانگونه كه در اين كتاب آمده، محافل صهيونيستي مسلط بر نظام‌هاي سياسي و اداري غرب، هرگونه سؤال و ترديد در اصل ادعايي خود را برنمي‌تابند، اما واقعيت براي هميشه پنهان نمانده و نخواهد ماند. امروزه ديگر پژوهشگران و دانشمندان آزادانديش، خود را از سيطره تبليغاتي صهيونيست‌ها رهانيده و آرام‌آرام در گوشه و كنار جهان زمزمه‌هايي در رد اين ادعا سر داده‌اند؛ هرچند اين تلاش‌ها هنوز در ابتداي راه است و در آينده شكوفا خواهد شد.
اين كتاب كه توسط موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي منتشر شده برآن است تا در يك نگاه كلي، اما دقيق، علمي و مستند، به ويژه با استفاده از كتاب‌هاي محافل صهيونيستي و با بررسي اين آثار و استخراج تناقضات دروني آنها، دروغ بودن اين ادعا را بيش از پيش بر خوانندگان معلوم سازد.
كتاب حاضر نشان مي‌دهد كه صهيونيست‌ها اين ادعاي دروغين را به دستاويزي براي غصب سرزمين ملت فلسطين، كشتار هر روزه مردم مسلمان اين ديار و غارت دارايي تعدادي از كشورهاي امريكايي و اروپايي به بهانه دريافت غرامت تبديل كرده‌اند.
كتاب به همت آقاي محمدتقي تقي‌پور ـ از نويسندگان اين عرصه ـ و در پي تحقيقات بسيار و متقن ايشان به ثمر نشسته و راه را براي تحقيقات آتي هموار مي‌سازد.