جمهوري اسلامي ايران و تحولات فلسطين

جمهوري اسلامي ايران و تحولات فلسطين

آقاي علي اكبر ولايتي نويسنده اين اثر، در مقدمه آن چنين مي‌نويسد:
كتاب حاضر ادامة دو كتاب ايران و مسئله فلسطين (دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1376) و ايران و تحولات فلسطين (مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي، 1380) است كه نگارنده در آنها مسئلة فلسطين و رويكرد ايران به اين موضوع را از 1315ق/ 1897م تا 1357 ش/ 1979 بنابر اسناد موجود در آرشيو مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه مطرح كرده است. اگرچه در كتاب دوم، كه حوادث را تا 1357 ش در بر مي‌گيرد، اندكي به انقلاب اسلامي مسئلة فلسطين پرداخته شده، اما گستردگي مطلب و نياز به بررسي تأثير انقلاب اسلامي در تحولات فلسطين و موضع‌گيري نظام جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه سبب شد كه كتابي مستقل به اين موضوع اختصاص يابد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني(ره)، روابط ايران و فلسطين وارد مرحله‌اي جديد شد، زيرا حكومت محمدرضا پهلوي، يكي از حاميان اسرائيل در منطقه، سرنگون شد و به جاي آن مبارزان فلسطيني از حمايت صادقانة جمهوري اسلامي برخوردار گرديدند. در فصل اول اين كتاب پيامدهاي پيروزي انقلاب اسلامي و تأثير آن در تحولات فلسطين بررسي شده است. در اين فصل اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و مواضع نظام جمهوري اسلامي ايران در برابر ساف و رژيم اشغالگر قدس تشريح شده است. فصل دوم به آغاز جنگ تحميلي و تيرگي روابط جمهوري اسلامي ايران و ساف اختصاص دارد و در آن موضوعاتي مانند اشغال جنوب لبنان به دست اسرائيل در سال 1382، طرح صلح ريگان، طرح صلح فهد و كنفرانس فاس مطرح مي‌شود. در فصل سوم عوامل و زمينه‌هاي شكل‌گيري انتفاضة اول و الهام‌گيري آن از انقلاب اسلامي ايران و انديشه‌هاي امام خميني(ره) به تفصيل تشريح شده است. مذاكرات صلح اعراب و اسرائيل، كنفرانس مادريد، پيمان اسلو و ديگر توافق نامه‌هاي صلح و واكنش جمهوري اسلامي ايران در قبال آنها در فصل چهارم بررسي مي‌شوند. در فصل پنجم نيز به انتفاضة الاقصي و پيروزي حماس در انتخابات و پيامدهاي آن پرداخته شده است.
فصل‌بندي كتاب به ترتيب وقوع رويدادهاي سرزمين‌‌هاي اشغالي است و واكنشهاي جمهوري اسلامي و ديگر كشورهاي منطقه در قبال آن رخدادها تشريح شده‌اند. افزون بر اين، شرايط و اوضاع نظام بين‌الملل و منطقه خاورميانه و مواضع بازيگران عمده در منازعة اعراب و اسرائيل در پي وقوع هر رخدادي ترسيم شده است.