ساواك و دستگاه اطلاعاتي اسرائيل

ساواك و دستگاه اطلاعاتي اسرائيل

اين كتاب با استفاده از انبوه اسناد برجاي مانده ساواك تهيه و تنظيم شده و به روشني ميزان همكاريهاي اطلاعاتي و امنيتي دو رژيم ياد شده و همچنين رفت و آمدهاي متقابل و نقش صهيونيستها در آموزش ساواك را نشان مي دهد . در كتاب « ساواك و دستگاه اطلاعاتي اسرائيل » كه توسط موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي چاپ و منتشر شده نمونه هايي از عمليات و اقدامات مشترك موساد و ساواك نيز تشريح گرديده است .