«هولوكاست» و طرح يك پرسش

«هولوكاست» و طرح يك پرسش

درباره وجود و عدم وجود اتاق‌هاي گاز [هولوكاست]، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا بايد آلماني‌ها را به عنوان جنايتكاران تمام‌عيار معرفي نمود يا يهوديان را به عنوان دروغگويان واقعي (يا مشتي شياد) تلقي كرد؟
در حالت نخست، آلماني‌ها با استفاده از ابزارها و وسايل صنعتي، در مدت سه يا چهار سال، توده‌هاي عظيمي از مردم بيچاره و غير نظامي را به قتل رسانده و قرباني كرده‌اند. در حالت دوم نيز، يهوديان به مدت بيش از نيم قرن دروغ بزرگي را با ابعاد و جنبه‌هاي تاريخي ساخته و منتشر كرده‌اند.
آرتور رابرت بوتز آمريكايي در سال 1976، كتابي به عنوان «دروغ قرن بيستم» منتشر كرد. من در روزنامة لوموند،‌ مورخ 29 دسامبر 1978 و 16 ژانويه 1979 دو متن درباره «شايعه آشويتس» منتشر كردم. ويلهلم استاگليچ نيز در روزهاي آغازين سال 1979، كتابي به نام «افسانه‌هاي آشويتس» منتشر كرد. ويليام دي. روبنشتاين صهيونيست، استاد دانشگاه ديكين شهر ملبورن استراليا، در همان زمان، ضمن بيان نگراني‌هاي جدي و شديد يهوديان در قبال انتشار نوشته‌هاي تجديد نظر طلبان نوشت: اگر به سايرين نشان داده شود كه هولوكاست يك دروغ و نيرنگ است، در آن صورت، اسلحة شماره يك زرادخانه تبليغاتي اسرائيل خنثي و بي‌اثر مي‌شود.
اين استادي يهودي چندي بعد نيز اعلام كرد:
واقعيت اين است كه اگر معلوم شود هولوكاست يك افسانه صهيونيستي است، در آن صورت، قويترين سلاح موجود زرادخانه تبليغاتي اسرائيل بي‌اثر شده و از بين مي‌رود. هشت سال بعد، يكي از مشاوران حقوقي «ليگ بين‌المللي عليه نژادپرستي و يهودستيزي» (ليكرا)، درست مثل اين‌كه بخواهد، همين اظهارات را بازگو كند، نوشت:
«اگر وجود اتاق‌هاي گاز درست باشد، در اين صورت وحشي‌گري نازي‌ها نظير و مانند ندارد و اگر اين‌گونه نباشد [دروغ بودن آن ثابت شود]، پس از يهوديان دروغ گفته‌‌اند و به همين دليل يهودستيزي نيز عملي موجه به حساب خواهد آمد.» اينها، اصول و مباني مباحث حاضر هستند. به بيان ارنست زوندل، هولوكاست (به منزلة) شمشير و سپر اسرائيل است.
تبليغات دربارة موضوعاتي چون «اتاق‌هاي گاز» و نسل‌كشي، از همان سرچشمه‌هاي اولية آن در سال 1341 تاكنون، اساساً ساخته و پرداخته سازمان‌هاي يهودي بوده است. در نتيجة تبليغات مزبور، عامة مردم به تدريج متقاعد شده‌اند كه آلماني‌ها در زمان جنگ، برنامه‌اي را به منظور نابودسازي فيزيكي برخي گروه‌هاي انساني به مورد اجرا گذاشتند كه مسير و روند آن، بيش از همه متوجه يهوديان بود. عامة مردم همچنين در نتيجة تبليغات مذكور، باور كرده‌اند كه «اتاق‌هاي گاز» منحصراً و به نوعي، باري نابودسازي يهوديان اختصاص داده شده بود. موزه‌هاي «هولوكاست» كه فراوان در نقاط مختلف دنيا وجود دارند، امروز داراي يك ويژگي انحصاري يهودي هستند. «شوآ» كه يك اصطلاح «عبري» است، امروزه بيش از گذشته براي بيان اين نسل‌كشي ادعايي و معرفي آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سهم متفقين غربي در ساختن اين افسانه و ميزان موفقيت آن، به هر ميزان هم كه باشد، باز هم صرفاً نقشي جانبدارانه و حمايت‌آميز و همواره تحت فشار سازمان‌هاي يهودي بوده است.