مهاجرت به سرزمين موعود در آيينه آمار

مهاجرت به سرزمين موعود در آيينه آمار

آمار يهوديان جهان و يهوديان انتقالي به فلسطين سند‌ گويايي مبني بر ناكامي صهيونيسم در پيشبرد استراتژي ديرينة انتقال يهوديان جهان به فلسطين است.
پس از جنگ دوم جهاني، صدها هزار يهودي براثر شرايط به وجود آمده (كه نقش و دخالت صهيونيسم جهاني در اين وقايع خود بحث مفصلي دارد)، آمادة جابجايي و انتقال از كشور‌ها و مناطق زندگي خويش به كشور‌ها و مناطقي ديگر بودند و همچنين، پس از اعلام تأسيس رژيم «اسرائيل» در سال 1327 (1948) و به دنبال آن عدم توفيق بعضي دولتهاي عربي در مواجهة اول با رژيم صهيونيستي، مجموعاً شرايط سياسي و تبليغاتي در آن مقطع تاريخي كاملاً به نفع صهيونيستها قرار گرفت. تا آن زمان اشغالگران و تروريستهاي صهيونيست توانسته بودند لااقل حدود يك ميليون فلسطيني را از سرزمين و خانه و كاشانه‌شان اخراج و آواره كرده يا به قتل برسانند.
در چنين فضاي سياسي و تبليغاتي كه در فاصلة سالهاي قبل از وقوع جنگ دوم جهاني تا بعد از مواجهة اول بعضي دولتهاي عربي با اسرائيل، بتدريج فراهم شده بود، شبكه‌هاي فعال صهيونيستي و در رأس آنها «آژانس يهود» توانستند بزرگترين رقم يهوديان را در طول تاريخ فعاليت خود با انواع دسيسه‌ها و ترفند‌هاي گوناگون به فلسطين منتقل سازند. البته منابع مختلف در اين زمينه اختلاف نظر دارند، از جمله بعضي منابع آمار يهودياني را كه در طول سالهاي 1327 تا 1330 شمسي (1948 تا 1951)، يعني در طول 4 سال، به فلسطين منتقل شدند، رقمي در حدود 600 هزار و برخي ديگر تا 680 هزار نفر نقل كرده‌اند. در هر صورت، بدين ترتيب جمعيت يهوديان در فلسطين طي اين سالها به دو برابر رسيد.
بسياري از انديشمندان و كارشناسان سياسي، اين آمار را نه تنها نشان موفقيت صهيونيستها ندانسته‌اند، بلكه معتقدند كه اگر صهيونيسم مورد انزجار و تنفر بسياري از يهوديان نبود و لااقل در ميان بسياري از مجامع يهودي به عنوان حركتي سالم تلقي مي‌شد، صهيونيستها بايد مي‌توانستند بيش از چندين ميليون يهودي را كه در آن مقطع تاريخي در حال جابجايي و مهاجرت بودند، به فلسطين منتقل سازند كه البته با همه تلاشها و ترفندهاي تبليغاتي و تهديد‌آميز خود بدين مقصود نايل نشدند. در اين باره شماري از متفكران و محققان را نيز عقيده بر اين اساس است كه صهيونيسم جهاني مديون جنگ دوم جهاني است كه خود نقش سهمناك و مرموزي در وقوع آن داشت. در آن برهه از زمان، جوّ تبليغاتي يهودستيزي بوجود آمده در آلمان و رعب و وحشت ايجاد شده در مجامع يهودي كه شبكه‌هاي صهيونيستي نقش اصلي را در ايجاد و گسترش آن به عهده داشتند، شرايط مناسبي را براي فعاليت صهيونيستها فراهم آورده بود.
مطالعة آمار يهوديان جهان از ادوار گذشته تاكنون، بوضوح شكست فاحش صهيونيستها را در ايدة جمع‌آوري «تمام يهوديان» نشان مي‌دهد. براساس آمار موجود، در سال 1315 شمسي (1936) تنها در ايالات متحده امريكا رقمي قريب به 5 ميليون و بنابر بعضي از نقل قولها 4800000 نفر جمعيت يهودي وجود داشت، در حالي كه كل يهودياني كه صهيونيستها تا آن تاريخ به فلسطين منتقل كرده بودند، رقمي در حدود 370 هزار نفر بود و اين رقم در برابر آمار كل يهوديان جهان در آن مقطع زماني (كه فزونتر از 10 ميليون تن بودند)، بسيار ناچيز است.
براساس برخي آمار، در سال 1344 شمسي (1965)، تعداد كل يهوديان در آمريكاي شمالي در حدود 6 ميليون نفر و كل يهوديان جهان در حدود 13 ميليون نفر بود، در حالي كه صهيونيستها پس از قريب يك قرن و نيم تلاش و تبليغات و توطئه‌هاي گوناگون فقط توانسته بودند دو ميليون و دويست هزار نفر را به سرزمينهاي اشغالي فلسطين انتقال دهند.
به گواهي برخي ديگر از منابع تاريخي، آمار جمعيت يهوديان جهان در سال 1363 شمسي (1984) رقمي در حدود 15 ميليون نفر بوده است كه از اين عده اندكي بيش از 3 ميليون نفر به سرزمينهاي اشغالي فلسطين منتقل و در آنجا ساكن شده‌اند. اسناد تاريخي، آمار امروز يهوديان جهان را رقمي در حدود 15 تا 18 ميليون نفر تخمين مي‌زنند و اين در حالي است كه سران، رهبران و استراتژيستهاي صهيونيسم جهاني پيوسته شعار «جمع‌آوري كل يهوديان جهان در نقطه واحدي (فلسطين) را طرح كرده و سر داده‌اند.
نشرية صهيونيستي «جروزالم پست»، در مقاله‌اي كه به مناسبت برگزاري سي‌امين كنگره سازمان جهاني صهيونيسم، در 1361 شمسي (ماه نوامبر 1982) منتشر كرد، اين سئوال را دربارة صهيونيسم و اسرائيل يادآور شد كه:
چرا در سالهاي اخير، يهوديان دياسپورا از اسرائيل روگردان شده‌اند؟ چرا جذابيت مادي و معنوي اسرائيل براي يهوديان جهان كاهش يافته است؟ چرا در اين برهة شكوفايي، برخي از يهوديان مجبور به ترك اسرائيل شده‌اند؟