هويدا و بهائيت

هويدا و بهائيت

در دوران صدارت هويدا تعلق او به بهائيت شهرت وسيع يافت و ابقاء اين نخست وزير که از نظر احساسات مذهبي مردم به شدت منفور بود ، عمق بي اعتنايي شاه رابه افکار عمومي نشان مي داد. در زمينه ارتباط هويدا با فرقه ضاله بهائيت به ذکردو سند اکنفا مي کنيم:
سند اول: 12/6/1343 است که ظاهراً يکي از سران جامعه بهائيت بنام قاسم اشراقي به مناسبت تصادف هويدا در جاده شمال و شکسته شدن پاي او، براي فرهنگ مهر ارسال داشته و در آن تأسف خود را از اين حادثه ابراز داشته است :
جناب آقاي دکتر فرهنگ مهر معاون معاون محترم وزارت دارايي:
به مناسبت پيش آمدي که براي جناب آقاي هويدا وزير محترم دارايي رخ داده خواهشمند است مراتب تأثر و تأسف اينجانب وبرادرانم را به عموم هم مسلکان و بخصوص جناب آقاي ثابت پاسال مدير محترم تلويزيون ايران که بزرگترين خدمتگزار فرقه ما هستند ابلاغ فرمائيد .
احترامات فائقه را تقديم مي دارد
قاسم اشراقي

آقايان، بهائيان نگذاريدکمرمسلمانان راست شود
سند دوم،گزارش ساواک از جلسه بهائيان ناحيه 2 شيراز، مورخ19/5/1350مي باشد:جلسه اي باشرکت 12نفراز بهائيان ناحيه 2 شيرازدرمنزل آقاي هوشمندوزيرنظرآقاي فرهنگي تشکيل گرديد. پس ازقرائت مناجات صفحاتي ازکتاب لوح احمدوايقان خوانده شد سپس آقايان فرهنگي و محمد علي هوشمند پيرامون وضع اقتصادي بهائيان درايران صحبت کردند. فرهنگي اظهارداشت: بهائيان درکشورهاي اسلامي پيروز هستند و مي توانند امتياز هرچيزي راکه مي خواهند بگيرند. تمام سرمايه هاي بانکي وادارات ورواج پول دراجتماع ايران مربوط به بهائيان وکليميان مي باشد. تمام آسمان خراش هاي تهران، شيراز و اصفهان مال بهائيان است، چرخ اقتصاد اين مملکت به دست بهائيان وکليميان مي چرخد. شخص هويدا بهائي زاده است. عده اي ازمأمورين مخفي ايران که دردربارشاهنشاهي مي باشند مي خواهند هويدا را محکوم کنند،ولي اويکي از بهترين خادمين امرالله است وامسال مبلغ 15 هزارتومان به محفل ما کمک نموده است. آقايان، بهائيان نگذاريدکمر مسلمانان راست شود.
 دراين جلسه نامبردگان زير شرکت داشتند: فرهادروحاني،دانياروحاني، ثناءالله زارعيان، قاسم کريميان، هدايت ومسيح الله وناصر و ضياءالله هوشمند، فرهنگي، قدرت الله کمالي، محمدعلي هوشمند.(گزارش به ساواک-19/5/1350)
انتصاب هويدا به صدارت نه تنها اعتراض عامه مردم، بلکه حتي اعتراض"خواص"رژيم پهلوي را نيزبرانگيخت: سناتور جهانشاه صمصام درپايان جلسه روز17/11/43 مجلس سنا به سناتورمسعودي باحظور يکي ازخبرنگاران جرايداظهارداشته: حيف است به اين مملکت واين ملت کسي چون هويدا که بهائي است حکومت کند. سناتورصمصام همچنين افزوده: من به امراعليحضرت همايون شاهنشاه به اين دولت رأي موافق دادم ولي اين شخص لياقت چنين کاري ندارد.(گزارش به ساواک-18/11/1343).