پیوند بهائیت و صهیونیسم

پیوند بهائیت و صهیونیسم

كینیاز دالگوركی در مورد جریان معدوم شدن «علی محمد باب»، چنین می نویسد:
«(علی محمد) چند ماهی در بوشهر ریاضت می كشید ولی جرأت اظهاری نكرده. . . پس از دو ماه به طرف شیراز حركت می نماید در راه جسته جسته عنوان مبشری را پیش كشیده نیابت امام عصر را اظهار می نماید تا به شیراز می رسد. . . و بعضی مردم عوام را دور خود جمع می نماید. . . (علما در مورد ادعاهایش از او سؤال می كنند و پس از چند چوب خوردن و چند ماه حبس) از شیراز بیرونش می نمایند. بیچاره عاق پدر و مادر با دست تهی از آنجا به اصفهان وارد می شود و لابد هزار مرتبه در دلش مرا لعنت كرده و نادم و پشیمان بود. . . همین كه به من اطلاع رسید )او) وارد اصفهان شده یك نامه دوستانه به (منوچهر خان) معتمدالدوله حكمران اصفهان نوشتم و سفارش سید را نمودم كه از دوستان من و دارای كرامت است از او نگاهداری شود. . . از بدبختی سید، معتمدالدوله مرحوم شد. سید بیچاره را گرفتند و به تهران روانه نمودند، من هم به وسیله میرزا حسین علی و میرزا یحیی و چند نفر دیگر در تهران جار و جنجال راه انداختم كه صاحب الامر را گرفته اند، لذا دولت او را. . . به تبریز و از آنجا به ماكو بردند ولی دوستان من آن چه ممكن بود تلاش كردند و جنجال راه (انداختند). . . من بیش از آن چه می كردم نمی توانستم بكنم. . . به علاوه اگر سید را در تهران نگاه می داشتند و سؤالاتی از او می شد یقین داشتم سید آشكارا مطالب را می گفت و مرا رسوا می نمود. پس به فكر افتادم كه سید را در خارج از تهران تلف نموده پس از آن جنجال بر پا نمایم. . . پس از كشته شدن سید خبر آن در تهران به من رسید و (به)میرزا حسینعلی(2) و چند نفر دیگر كه سید را ندیده بودند گفتم جنجال بر پا نمایند. . . ».

نكته قابل توجه در ماجرای باب همگامی و وحدت رویه روسهای تزاری و استعمارگران انگلیسی است. این دو دولت كه در اكثر موارد در ایران با یكدیگر رقابت داشتند، به دلایل نامعلوم بر سر مسأله باب با یكدیگر به نوعی تفاهم رسیده بودند. هرچند كه بعد از كشته شدن «باب» روسها از انگلیسی ها سبقت جستند و با دخالت صریح سفیر روسیه در نجات جان «میرزا حسینعلی نوری» (بهأالله) - كه به خاطر شركت در طراحی توطئه ترور ناصرالدین شاه در آستانه اعدام قرار داشت - و انتقال او به عراق، نزد بهائیان عزیز و محترم تر شدند، تا جایی كه بهأالله به افتخار امپراتور روسیه لوح ویژه ای صادر كرد و پسرش عبدالبهأ رسماً برای روسها جاسوسی می كرد.

این وضع تا انقلاب كمونیستی روسیه در سال 1917 ادامه داشت، پس از آن بهایی ها به طور كامل به دامان انگلستان افتادند و تا آنجا پیش رفتند كه همان عبدالبهأ- كه برای روسها جاسوسی می كرد- به خاطر خدماتش از دولت انگلیس لقب «سر» دریافت كرد. البته از سال 868 میلادی كه میرزا حسینعلی نوری (بهأ) و همراهانش به «بندر عكا» منتقل شدند، پیوند بهائیان با كانون های مقتدر یهودی غرب تدوام یافت و مركز بهائی گری در سرزمین فلسطین به ابزاری مهم برای عملیات بغرنج ایشان و شركایشان در دستگاه استعماری بریتانیا بدل شد. به نوشته فریدون آدمیت:

«عنصر بهائی چون عنصر جهود(3)، به عنوان یكی از عوامل پیشرفت سیاست انگلیس در ایران درآمد. طرفه این كه از جهودان نیز كسانی به این فرقه پیوستند و همان میراث سیاست انگلیس به آمریكا نیز رسیده است»(4)
.
این پیوند در دوران ریاست عباس افندی (عبدالبهأ) بر فرقه بهائی تداوم یافت.
در كتاب خطابات عبدالبهأ كه در 288 صفحه و در مصر چاپ شده، در صفحه 23 در نطق سپتامبر 1911 م آمده است:

«اهالی ایران بسیار مسرورند از اینكه من آمدم اینجا. این آمدن من اینجا سبب الفت بین ایران و انگلیس است ارتباط تام حاصل می شود نتیجه به درجه ای می رسد كه به زودی از افراد ایران جان خود را برای انگلیس فدا می كند». (5)

در دوران جنگ اول جهانی، فرقه بهایی كاركردهای اطلاعاتی جدی به سود دولت بریتانیا داشت و این اقدامات، كار را بدانجا رسانید كه گویا در اواخر جنگ، مقامات نظامی عثمانی تصمیم گرفتند «عباس افندی» را اعدام كنند و اماكن بهائیان در «حیفا» و «عكا» را منهدم نمایند اما اندكی بعد عثمانی شكست خورد و این طرح تحقق نیافت..

پس از پایان جنگ اول جهانی، كه قیمومیت فلسطین توسط شورای عالی متفقین به بریتانیا واگذار شد، سرهربرت ساموئل، اولین كمیسر عالی فلسطین كه چرچیل، نام «شاه ساموئل» را بر او نهاده بود، در 5 سال حكومت مقتدرانه اش در فلسطین دوستی و همكاری نزدیكی با عباس افندی داشت. در اوایل حكومت «ساموئل» دربار بریتانیا به پاس قدردانی از خدمات بهائیان در دوران جنگ نشان و عنوان «شهسوار طریقت امپراتوری بریتانیا» را به «عباس افندی» اعطا كرد. (6)

بهائیت را بشناسیم

میرزا حسینعلی نوری (بهأالله) در سال 1233 قمری در تهران به دنیا آمد. پدرش «میرزا عباس» به كار منشیگری و حسابداری و معلمی در خانه شاهزادگان و اشراف روزگار اشتغال داشت و حسینعلی خواندن و نوشتن را نزد پدر آموخت. البته او بعدها ادعای «امّی» بودن كرد، اما خواهرش این امر را تكذیب می كند.

با پیدایی «سیدعلی محمد شیرازی» (باب)، میرزا حسینعلی با پیروی از فرقهه بابیگری كم كم از سران مهم فرقه «بابیه» می شود. وی در افتضاحات «بدشت» واقع در حوالی شمال شرقی كشور كه در آنجا هواداران و پیروان «باب» نسخ دین مبین اسلام را اعلام كردند، حضوری فعال داشت. در این روز طاهره قره العین با چند تن از مردان پیرو باب همبستر شد و چون خبر اعمال زشت و غیر اخلاقی و پرده دری های آنان به محمدشاه قاجار رسید فرمان قتل او را صادر كرد. اما با مرگ محمدشاه این فرمان اجرا نشد و میرزاحسینعلی با حمایت مأموران سفارت روسیه به تهران بازگشت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- تصویر این نقاشی ادعایی در موزه «كرمل»، واقع در كوه كرمل، كه بزرگترین معبد و مشرق الاذكار بهائیان در فلسطین اشغالی ایجاد شده، نگهداری می شود.

2- طبق خاطرات دالگوركی جریان آشنایی دالگوركی و میرزا حسینعلی نوركجوری (بهأالله) و میرزا یحیی (صبح ازل) قبل از سفر دالگوركی به عتبات است. دالگوركی با این دو نفر در خانه احمد گیلانی و به نیت جاسوسی رابطه برقرار كرده است و در این مورد می نویسد:
«من چند نفر محرم خود را ]در این جلسات[ تربیت جاسوسی می نمودم و هیچكدام لیاقت میرزا حسینعلی و برادرش ]میرزا یحیی[ را نداشتند».

3- جهود: یهودی، كلیمی، اسرائیلی، فرهنگ دهخدا.

4- فریدون آدمیت، امیركبیر و ایران، صص 458-.457

5- نورالدین چهاردهی، چگونه بهائیت پدید آمد، ص .210

6 -عبداله شهبازی، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره 27، پاییز .1382