ديدار اولمرت با سران بهائيت در اسرائيل

ديدار اولمرت با سران بهائيت در اسرائيل

بنا به گزارش يک روزنامه اسرائيلي، بهائيان مذکور با دعوت وزارت خارجه اسرائيل در اين جلسه حاضر شده بودند و در ميان آنها چهره‌ها‌ي سرشناس بهائي نيز به چشم مي‏خوردند.
سال‌ها‌ قبل نيز روحيه ماکسول از رهبران اين فرقه گفته بود: «سرنوشت و آينده اسرائيل و بهائيگري چون حلقه‌ها‌ي يك زنجير به هم پيوسته است.»
بن گوريون از بنيانگذاران رژيم صهيونيستي نيز در نوشته‌ها‌يش چنين عنوان مي‏کند که: «از ابتداي تاسيس حكومت اسرائيل , بهائيان همواره روابط صميمانه اي با دولت اسرائيل داشته اند»