نگراني هاي رژيم صهيونيستي از تحولات خاورميانه

نگراني هاي رژيم صهيونيستي از تحولات خاورميانه

" تيسوي ليوني" وزير خارجه رژيم صهيونيستي براي رايزني با مقامهاي امريكايي وارد واشنگتن شد. اين ديدار در حالي صورت مي گيرد:
1) پيش از اين وي در سفر به فرانسه براي همسويي اروپا با مواضع صهيونيست ها فعاليت كرده بود و اكنون براي هماهنگي با امريكا تلاش مي كند (اولمرت در آينده براي تحكيم اين امور به آلمان سفر مي كند.
2) ناتواني رژيم صهيونيستي در برابر موشكهاي فلسطيني و اصرار فلسطينيان براي ادامه انتفاضه كه آتش بس اجباري را بر صهيونيستها تحميل نمود از چالش هاي اساسي آنها است . اكنون تل آويو به دنبال راهكاري براي مقابله با اين مساله است كه در رايزني با متحدان درباره آن فعاليت خواهد كرد.
3) تحولات خاورميانه بويژه اصرار كشورها و جامعه بين الملل بر صلح خاورميانه با محوريت حقوق ملت فلسطين نگراني شديد صهيونيستها را در پي داشت است . آنها برآنند تا به هر شيوه اين روند را به بازدارندگي عليه ملت فلسطين و برقراري روابط اين رژيم با جهان عرب معطوف سازند.
4) طرح بازرسان و كارشناسان امريكايي مبني بر تغيير سياستهاي واشنگتن در قبال تحولات خاورميانه بويژه استراتژي آنها در عراق موجب نگراني شديد صهيونيست ها شده است ، آنها كه در زمان اشغال عراق منابع بسياري كسب كرده اند (حضور در عراق و برخورداري از نفت اين كشور )
اكنون دگرگوني در اين سياست ها را كه بر اساس طرح بيكر صورت مي گيرد مخالف اهداف خود مي دانند و براي شكست آنها تلاش مي كنند . بويژه اينكه در اين طرح ايفاي نقش موثرايران و سوريه مورد تاكيد قرار گرفته است كه به منزله قدرت يابي اولين دشمنان صهيونيستها در منطقه و فعاليت آنان در چگونگي دگرگوني در ساختار خاورميانه بويژه خروج اشغالگران از عراق و مقابله با جنايات صهيونيستها است (نتايج نشست اردن را بايد به اين امر افزود).
5) برنامه هسته اي ايران و اعلام برخي نظرهاي كارشناسان امريكا يي مبني برمذاكره با ايران به جاي تحريم ، چالشي بزرگ براي صهيونيست ها است . آنها كه همواره محرك امريكا عليه ايران بوده اند اكنون از روند پرونده ناراضي بوده و سعي دارند تا همچنان امريكا و اروپا را عليه تهران فعال نمايند كه در سفر به اروپا و امريكا اين مهم پي گيري مي گردد.
در نهايت مي توان گفت كه شكست صهيونيست ها در سرزمينهاي اشغالي و نگراني از تحولات آينده و خاورميانه دليل ديدارهاي مكرر مقامات صهيونيست از امريكا است كه دغدغه آنها در زمينه چگونگي اجراي نشست اردن ، خروج بولتون به عنوان حامي اين رژيم از سازمان ملل ، تحولات لبنان و سوريه و چگونگي مداخله در امور آنها ، از ديگر عوامل تشديد اين امر در مقطع كنوني است كه ديدار ليوني در اين راستا صورت مي گيرد .