تحریم همه جانبه اسرائیل

در حالی كه نیاز به تحریم با ازدیاد و گسترده شدن حملات وحشیانه غرب كه متحد صهیونیستی آمریكاآن را علیه امت عربی و جهان اسلام تدارك می بیند،بیش از پیش احساس می شود. باید ابتدا به خطرات بسترسازی آمریكا و اسرائیل برای ورود به اقتصاد منطقه و چگونگی تلاش برای عادی سازی روابط با دنیای عرب و جهان اسلام نگاهی بیندازیم تا بتوانیم، چالشهای فراروی خویش را و اهداف تحریم را مشخص كند، بهتر بازشناسیم.
بطوركلی می توان خطرات بسترسازی توسط اسرائیل با حمایت آمریكا برای تحمیل این رژیم بر اقتصاد و سیاست كشورهای منطقه را در موارد ذیل خلاصه كرد:
الف) آثار سیاسی
۱- به رسمیت شناختن حق صهیونیستها در قرارگرفتن، در چارچوب دولتی مستقل و مرزهایی امن و بر بخشی از مقدس ترین سرزمینهای جهان اسلام.
۲- جلوگیری هرگونه درخواست جدی جهت آزادسازی سرزمینهای اشغالی و سركوب كردن هر تلاش جدی برای بازگرداندن آن و متهم ساختن این تلاشها به اینكه مانعی برسرراه صلح هستند.
۳- باقی نگهداشتن مناطق عربی و اسلامی زیرنفوذ بیگانگان و مجزا و تكه تكه كردن جهان اسلام و عرب تا بدین وسیله صهیونیستها آسیا را از آفریقا جداكنند.
۴- معطوف كردن توجه اعراب از اسرائیل به جنگهای منطقه ای و طایفه ای و قومی
۵- فراهم ساختن زمینه های جاسوسی و كاشت بذر فتنه و آشوب و بلوا در جهان اسلام و عرب
۶- كسب مشروعیت وجودی و مشروعیت تأسیس كشوری مستقل برای صهیونیستها از بعد عربی، اسلامی و بین المللی
۷- گشودن دروازه های بین المللی به روی صهیونیسم و برقراری روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناختن بین المللی ایشان
۸- فراهم ساختن زندگی راحت و بقا و شكوفایی برای رژیم اشغالگر و ثبات و استقرار سیاسی
۹- سركوب جریانهای اسلامی و ملی و میهنی و سمبلها و رهبران آنها به خاطر نقش مهم و خطیری كه در بیدارسازی جهان اسلام ایفا می نمایند و خطراتی كه جهان اسلام را به خاطر تسلیم در قبال صهیونیستها تهدید می كند.
ب - آثار اقتصادی
۱- لغو تحریمهای اقتصادی عربی - اسلامی و تبدیل كشورهای عربی و اسلامی به بازار تولیدات اسرائیلی كه خسارات وارده به این تولیدات تا پایان سال ،۲۰۰۱ صد میلیارددلار تخمین زده شود
۲- فراهم ساختن راههای ثبات، استقرار، زندگی، رشد و شكوفایی اقتصاد صهیونیستی
۳- بهبود اوضاع اقتصادی اسرائیل با داد و ستد تمام شركتهای جهانی با اسرائیل و دستیابی موادخام و اولیه از كشورهای عربی و اسلامی نزدیك و صدور مجدد كالاهای ساخته شده به وسیله این مواد به این كشورها
۴ - سرمایه گذاری در بخش نیروی نفت كشورهای عربی - اسلامی
۵ - انتشار و گسترش سلاحهای اسرائیلی در كشورهای عربی - اسلامی
۶- سرمایه گذاری در بخش منابع آبی كشورهای عربی - اسلامی
۷- استفاده از نیروی كار ارزان كشورهای عربی - اسلامی
۸- نفوذ در اقتصاد جهان عرب و اسلام و ازبین بردن و نابودی پایه های اقتصادی آن
۹- اجرای طرح و برنامه های اقتصادی و سیاحتی مشترك و ازبین بردن اقتصاد ملی و اسلامی
ج - آثار فرهنگی
۱- مبارزه با قرآن كریم و مقابله با مفاهیم و آیاتی كه ویژه جهاد و مبارزه با دشمن است ازطریق حذف مطالب و آیاتی كه دركتابهای آموزشی وجوددارد و در مدارس جهان اسلام و عربی تدریس می شود و همچنین عدم سخن گفتن از این مطالب برروی منابر تا هیچ جو خصمانه و كینه توزانه ای علیه یهود وجود نداشته باشد.
۲- جلوگیری از چاپ و انتشار و فروش كتابهایی كه صهیونیسم را رسوا و حقایق و نیات ایشان را برای جهانیان برملا می سازد تا نامی از مسأله فلسطین برده نشود.
۳- به شمار آوردن تمام اندیشمندان صادق عرب و مسلمانان به عنوان مبلغان و مروجان تروریسم و مجرمان جنگی برافروزندگان فتنه و آشوب و مبارزه با اندیشه های اسلامی و مدعیان آن و توقیف كتابها و نوشته های ایشان.
۴- تشویق نویسندگان و مؤلفان خائن تا در میدان ظاهر شوند و ذهنیت و عقل مردم را فاسد و خیانت و تبعیت از غرب را توجیه نمایند.
۵ - اگر فرزندان ما این آموزه ها را بیاموزند، بی شك در چشم آنها مجرم و قاتل و تروریست خواهیم بود، چون بیچارگان صهیونیست تجاوزكرده و ستم رواداشته ایم كه به سرزمین خویش بازگشته و حق خود را بازپس گرفته اند.
۶ - نفوذ در سازمانها و مراكز تبلیغاتی و اطلاعاتی و فرهنگی به نام آزادی و ورود حضور آزاد در مجامع فرهنگی و جهانی شدن فرهنگ ازطریق انجام دیدارها و گفت وگوها و تحلیلهای خبری درتمام زمینه ها برای مبلغان بسترسازی و صهیونیستها و نشر نوشته های هدفمند آنها جهت تحقق اهداف جنبش صهیونیسم.
د - آثار اجتماعی
۱- فراهم ساختن زمینه مهاجرت هرچه گسترده تر صهیونیست و حضور آنها در سرزمین اشغالی مان و استقرار و اقامت درآن و تغییر سبك و شیوه های زندگی اجتماعی
۲- انتشار ارزشهای فاسد و تباه درمیان ملت عربی - اسلامی تا ارزشها و اخلاق و احساسات مثبت و نیك ازبین بروند.
۳ - ظهور بسیاری از مشكلات اجتماعی جهان غرب درجهان اسلام و عرب و انتشار و گسترش آنها در جوامع ما، مانند سست شدن پایه های خانواده، افزایش سرقت، دزدی، انتشار بیماریهای تمدن غرب مانند نگرانی و اضطراب، خودكشی، درنظرگرفتن منافع شخصی و پول و انتشار بیماریهایی چون ایدز و غیره.
ه - آثار نظامی
۱- از بین بردن روحیه جهاد و مبارزه و معنویت در امت و ازبین بردن امید پیروزی بر صهیونیستها و راضی شدن به وضعیت كنونی و مبارزه با عملیاتهای شهادت طلبانه
۲ - توجیه نوك پیكان نزاع جنگ علیه رژیم صهیونیستی به سوی جنگ و نزاعهای منطقه ای میان كشورهای عربی - اسلامی یا نزاع داخلی طایفه ای یا نزاع های قومی میان قومهای موجود درجهان عرب واسلام
۳ - به دست آوردن فرصتی طلایی برای صهیونیسم به وسیله اشغال نظامی و استیلا و توسعه طلبی جهت تحقق رؤیای اسرائیل بزرگ
برقراری روابط با این رژیم غاصب و نژادپرست یا همزیستی با آن به معنای فراهم ساختن امكان غلبه این رژیم بر توانایی های سیاسی، نظامی و اقتصادی مان همچنین به معنای مدفون شدن هویت و ارزشهای فرهنگی و اجتماعی مان نیز هست.
اتحادیه بین المللی سازمانهای غیردولتی مدافع ملت فلسطین