تروریسم؛ راه و رسم صهیونیسم

رژیم صهیونیستی طی مدت ۶۰ سالی كه از حیات نامشروع آن می گذرد، همه اقسام تروریسم را در سرزمین های اشغالی فلسطین به بوته آزمون گذاشته است. در ذیل با اشاره ای مختصر به ۴ شكل تروریسم، اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در این موارد بررسی قرار می گیرد.
۱- تروریسم دولتی:
شاید روشن ترین شكل تروریسم كه سالهاست در سرزمین های اشغالی فلسطین توسط اشغالگران به اجرا گذاشته شده، تروریسم دولتی باشد. به عبارت دیگر، این رژیم بیش از هر شكل دیگر تروریسم با عنوان "تروریسم دولتی" شناخته می شود. منظور از تروریسم دولتی تروریسمی است كه در آن، دولت از طریق اعمال سیاست های حكومتی، و با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان به هدایت آن می پردازد تا شهروندان را وادار به اطاعت و فرمانبرداری از خواسته های خود كند. پس از تشكیل رژیم صهیونیستی، این نوع تروریسم توسط این رژیم، به طور بسیار سازمان یافته و در سطح گسترده ای در سرزمین های اشغالی فلسطین بر ضد مخالفان این رژیم اعمال شده است. به همین لحاظ از این گونه عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی، به عنوان تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی نام برده می شود.
۲- تروریسم بین المللی
این شكل از تروریسم به مواردی اطلاق می شود كه بعد یا ماهیت بین المللی به خود می گیرد و تابع صلاحیت كیفری كشور مشخصی نیست بلكه اصول حقوق بین الملل در مورد آن حاكم است. از زمان تشكیل رژیم صهیونیستی در ۱۹۴۸ تاكنون، این رژیم دارای پرونده ای سیاه در رابطه با این شكل از تروریسم است كه می توان به ترورهای بسیاری از رهبران فلسطینی و لبنانی در خارج از سرزمین های اشغالی و حتی كشور های اروپایی اشاره كرد.
۳- تروریسم نژادی
این شكل از تروریسم صرفاً در جاهایی صورت می گیرد كه قومی خود را برتر از بقیه تصور كند و تلاش داشته باشد با پاكسازی قومی و جایگزین سازی آن با اقوام دیگر، ساختار جمعیتی منطقه را به نفع خود تغییر دهد. در قرن بیستم، نازی ها در آلمان و بخش هایی از اروپا، صرب ها در بوسنی و كوزوو و رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی از مصادیق این شكل از تروریسم به شمار می روند. كشتار بیش از ۴ هزار فلسطینی و لبنانی در اردوگاه های آوارگان فلسطینی كه اكثر آن ها زنان و كودكان بی دفاع بودند از جمله نمونه های این شكل از تروریسم به شمار می رود كه توسط صهیونیست ها و مزدورانشان صورت گرفت.
۴- تروریسم ارتجاعی
این شكل از تروریسم، خواستار حاکمیت یک فرهنگ و حذف کامل و فیزیکی دیگر فرهنگ ها است. رژیم صهیونیستی همواره از گروه های صهیونیست حمایت كرده و حتی از آن ها علیه پیروان ادیان اعم از مسیحی، مسلمان و یهود استفاده كرده است. این روش تا جایی ادامه یافته كه حتی زمانی که رژیم صهیونیستی به دلیل ناتوانی در ادامه اشغال غزه حاضر به خروج از آن شد، سازمان های صهیونیستی به شدت در برابر این تصمیم مقاومت می كردند.
امروز در ادبیات سیاسی جهان، همواره نوعی این همانی بین صهیونیسم و تروریسم برقرار می شود و در قرن بیستم و طلیعه هزاره جدید نیز رژیم صهیونیستی یگانه رژیمی است كه تروریسم را به شكلی سیستماتیك در دستور كار خود قرار داده است.