«دو فاكتو» (!)

در پس پرده آقاي مهندس شريف‌امامي رئيس مجلس سنا هم در آن دخالت دارد به‌ طوري كه منبع اظهار نموده در مسافرت اخير مهندس شريف‌امامي به اسرائيل چهار ميليون تومان به او پرداخت گرديده كه ترتيب شناسايي دولت اسرائيل را بدهد.