مأخذشناسى «صهیونیسم»

الف) کتب
1ـ آران، گیدیون، ترجمه: احمد تدین، بنیادگرایى صهیونیستى یهود: گروه مؤمنان در اسرائیل (گوش امونیم)، تهران، هرمس، چاپ اول، 1378، 168 صفحه، رقعى.
2ـ ابو حسنه، نافذ، ترجمه: محمدرضا حاجیان، کالبد شکافى جامعه صهیونیستى در فلسطین اشغالى، تهران، مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور، چاپ اول، 1382، 150 صفحه، رقعى.
3ـ احمدى، محمد (به اهتمام)، پژوهه صهیونیست (مجموعه مقالات)، تهران، ضیاء اندیشه، چاپ اول، 1376، 410 صفحه، وزیرى، تهران؛ مرکز مطالعات فلسطین، چاپ اول، 1381، 120 ص، وزیرى.
4ـ استراتژى صهیونیسم در منطقه عربى و کشورهاى همجوار آن، تحقیق از: موسسه «الارض» و نیز مطالعات فلسطینى، [بى جا]، انتشارات بین الملل اسلامى، 1363، 336 صفحه.
5ـ افتخارى، اصغر، جامعه شناسى سیاسى اسرائیل، تهران، مرکز پژوهشهاى علمى و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، چاپ اول، 1381، 192 صفحه، وزیرى.
6ـ اوستروفسکى، ویکتور، ترجمه: پرویز ختایى، از راه خدعه: خاطرات یک افسر سابق موساد، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، 1377، 304 صفحه، رقعى.
7ـ ایزدى، حجت، فلسطین و سازمانهاى بین المللى: بررسى تحلیلى اقدامهاى جامعه ملل و سازمان ملل متحد در قضیه...، قم، مؤلف، 1377، 344 صفحه، رقعى، قم، نشر جمال مهدى(عج)، چاپ دوم، 1381.
8ـ بلخارى قهى، حسن، رخداد و تحلیل، تهران، حسن افرا، چاپ اول، 1380، 100 صفحه، پالتویى.
9ـ بهرام پور، فرنوش و...، تأثیر مسائل فرهنگى ـ مذهبى بر سیاست و حکومت اسرائیل، تهران، مرکز پژوهشهاى علمى و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1378، 68 صفحه، رحلى.
10ـ تسلر، مارک، ترجمه: حسین نوین، اسرائیل در صلح با جهان عرب، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، دوره عالى جنگ، چاپ اول، 1380، 64 صفحه، پالتویى.
11ـ تقى پور، محمدتقى، توطئه جهانى، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، چاپ اول، 1367.
12ـ ثانى، رضا، ایرانى که مى تواند بگوید نه!، تهران، دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، 1379، 176 صفحه، رقعى [اسرائیل، نقد و نظر، صهیونیسم، ایالات متحده].
13ـ جریس، صبرى، خلیفه احمد، ترجمه: قبس زعفرانى، ساختارهاى صهیونیستى، تهران، وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1382، 730 صفحه، وزیرى.
14ـ حاجى یوسفى، امیر محمد، ایران و رژیم صهیونیستى از همکارى تا منازعه، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، 1382، 248 صفحه، وزیرى.
15ـ حسینى اصفهانى، سید مرتضى، نگاهى به یهود و انتفاضه فلسطین، تهران، صادق آل محمد صلى الله علیه و آله، چاپ اول، 1382، 336 صفحه، رقعى.
16ـ حسینى بقاعى، سید محمدعلى، النظام السیاسى فى الادیان الصهیونى، قم، دار الکتاب الاسلامى، چاپ اول، 1382، 144 صفحه، رقعى.
17ـ حسینى شیرازى، محمد، ترجمه: هادى مدرسى، دنیا بازیچه یهود، اصفهان، بینش آزادگان، چاپ اول، 1381، 208 صفحه، رقعى.
18ـ حسینى مازندرانى، اسماعیل، جنایتهاى یهود: یهود حامى صهیونیسم، تهران، نقش مهر، چاپ اول، 1382، 129 صفحه.
19ـ حلاق، حسان، ترجمه: حجت الله جودکى و...، نقش یهود و قدرتهاى بین المللى در خلع سلطان عبدالحمید از سلطنت (1909 ـ 1908)، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ اول، 1380، 196 صفحه، رقعى.
20ـ حمید، فوزى محمد، ترجمه: قبس زعفرانى، حقایق و اباطیل در تاریخ بنى اسرائیل، تهران، رامین، چاپ اول، 1380، 304 صفحه، وزیرى.
21ـ حیدر، عزیز، ترجمه: سعید طبیعت شناس، آئین اشغالگرى، تهران، گلچین ادب، چاپ اول، 1381، 260 صفحه، رقعى.
22ـ حیدر، عزیز، ترجمه: عبدالکریم جادرى، رژیم صهیونیستى: آموزش و پرورش، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، دانشکده فرماندهى و ستاد، معاونت پژوهش، چاپ اول، 1380، 72 صفحه، پالتویى.
23ـ خامنه اى، سید على، پاره تن اسلام در آیینه حقیقت: فلسطین و رژیم صهیونیستى در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامى، تهران، مؤسسه فرهنگى قدر ولایت، چاپ اول، 1382، 312 صفحه.
24ـ خلیفه، احمد، ترجمه: عبدالکریم جادرى، رژیم صهیونیستى: احزاب سیاسى، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، دانشکده فرماندهى و ستاد، معاونت پژوهش، چاپ اول، 1380، 96 صفحه، پالتویى.
25ـ خورشید، قاضى، ترجمه: حمید احمدى، تروریسم صهیونیستى در فلسطین اشغال شده به انضمام قتل عام در شاتیلا و صبرا، تهران، امیرکبیر، 1363، 392 صفحه.
26ـ رئیس، نزار، ترجمه: عبدالکریم جادرى، رژیم صهیونیستى: علوم و فناورى، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، دانشکده فرماندهى و ستاد، معاونت پژوهش، چاپ اول، 1380، 104 صفحه، پالتویى.
27ـ رحمانى، شمس الدین، تصویر آینده، تهران، ضیاء اندیشه، چاپ دوم، 1378، 156 صفحه، رقعى.
28ـ رحمانى، شمس الدین، جنایت جهانى، تهران، پیام نور، چاپ دوم، 1381، 308 صفحه، رقعى.
29ـ رضایى، اسدالله، بررسى سیر تحول دولت در سرزمین فلسطین، قم، گنج معرفت، چاپ اول، 1379، 212 صفحه، وزیرى.
30ـ رضوى، مهدى، نیرنگ سازى صهیونیسم: خطوط کلى توطئه انزواى جمهورى اسلامى ایران، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول، 1379، 186 صفحه، رقعى.
31ـ رفاعى، فواد، ترجمه: حسین سروقامت، نفوذ صهیونیسم بر رسانه هاى خبر و سازمانهاى بین المللى، تهران، کیهان، چاپ اول، 1377، 164 صفحه، رقعى.
32ـ روکاج، لیویا، ترجمه: مرتضى اسعدى، تروریسم مقدس اسرائیل، پژوهشى بر اساس یادداشتهاى خصوصى موشه شارت و سایر اسناد و مدارک، تهران، کیهان، 1365، 142 صفحه، رقعى.
33ـ زهیر دیاب، محمد، ترجمه: عبدالکریم جادرى، رژیم صهیونیستى: نیروهاى مسلح، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، دوره عالى جنگ، چاپ اول، 1380، 80 صفحه، پالتویى.
34ـ زیدآبادى، احمد، دین و دولت در اسرائیل، تهران، روزنگار، چاپ اول، 1382، 232 صفحه، رقعى.
35ـ سابق، سید، ترجمه: محمد شیخ احمدى، یهودیان در قرآن، زاهدان، حرمین، 1382، 74 صفحه.
36ـ سازمان عقیدتى سیاسى وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح، فلسطین و رژیم صهیونیستى از دیدگاه مقام معظم رهبرى، تهران، دفاع، چاپ اول، 1382، 204 صفحه، پالتویى.
37ـ سنیه، افرایم، ترجمه: عبدالکریم جادرى، اسرائیل پس از 2000، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، دانشکده فرماندهى و ستاد، معاونت پژوهشى، چاپ اول، 1381، 200 صفحه، رقعى.
38ـ شاهاک، اسرائیل، ترجمه: امان الله ترجمان، دولت نژادپرست اسرائیل، تهران، پرشکوه، چاپ اول، 1380، 272 صفحه، وزیرى.
39ـ شاهاک، ایسرائیل، ترجمه: اصغر تفنگساز، صهیونیسم، نژادپرستى عریان، اصفهان، نشر پرسش، چاپ اول، 1367، 255 صفحه.
40ـ شاهاک، ایسرائیل، ترجمه: رضا آستانه پرست، تاریخ یهود، آیین یهود (سابقه سه هزار ساله)، تهران، قطره، چاپ اول، 1378، 224 صفحه، رقعى.
41ـ شریده، محمد، ترجمه: بیژن اسدى و...، رهبران اسرائیل، زندگینامه کارگزاران سیاسى، نظامى، اقتصادى و سیاسى و اجتماعى صهیونیسم و اسرائیل، تهران، کویر، چاپ اول، 1378، 256 صفحه، رقعى.
42ـ شریعت، محمدصادق (مترجم)، قدس و قطعنامه هاى بین المللى 1997 ـ 1947، تهران، سفیر، اندیشه سازان نور، چاپ اول، 1379، 262 صفحه، رقعى.
43ـ شقور، انیس، ترجمه: عبدالکریم جادرى، رژیم صهیونیستى: نظام قانون گذارى و قضایى، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، دوره عالى جنگ، چاپ اول، 1380، 88 صفحه، پالتویى.
44ـ شوفانى، الیاس، ترجمه: عبدالکریم جادرى، رژیم صهیونیستى: نظام حکومتى، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، دانشکده فرماندهى و ستاد؛ معاونت پژوهش، چاپ اول، 1380، 72 صفحه، پالتویى.
45ـ شوفانى، الیاس، ترجمه: عبدالکریم جادرى، سازمان صهیونیستى، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، دانشکده فرماندهى و ستاد، معاونت پژوهش، چاپ اول، 1380، 156 صفحه، پالتویى.
46ـ شیرودى، مرتضى، فلسطین و صهیونیسم، قم، تحسین، چاپ اول، 1382، 212 صفحه، وزیرى.
47ـ صایغ، انیس، ترجمه: سعیده طبیعت شناس، ده فرمان جنبش صهیونیسم، تهران، المعى، چاپ اول، 1380، 104 صفحه، رقعى.
48ـ صفا تاج، مجید، دسیسه هاى شیطانى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول، 1380، 110 صفحه، پالتویى.
49ـ صهیونیسم در گذر قرآن و زمان، معاونت آموزش سازمان تبلیغات اسلامى، [قم]، شهاب الدین، [بى تا]، 166 صفحه.
50ـ عبداللهى، اسماعیل و...، برآورد استراتژیک: اسرائیل، تهران، ابرار معاصر تهران، چاپ اول، 1381، 600 صفحه، وزیرى.
51ـ عطارى، عادل توفیق، ترجمه: مجتبى بردبار، تعلیم و تربیت صهیونیستى در فلسطین اشغالى و دیاسپورا، تهران، زیتون، واحد کتاب، چاپ سوم، 1378، 240 صفحه، وزیرى.
52ـ عقل، عبد السلام، کتاب سیاه: جنایات اسرائیل در قرن بیستم، تهران، مرکز مطالعات فلسطین و...، چاپ اول، 1381، 310 صفحه، وزیرى.
53ـ علم الهدى، جواد، شناخت صهیونیسم بین الملل، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1368، 335 صفحه، وزیرى.
54ـ غنوشى، راشد؛ ترجمه: هادى خسروشاهى، مسأله فلسطین و ماهیت طرح صهیونیسم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول، 1373، 141 صفحه.
55ـ فاضل، مسعود، فلسطین، صهیونیسم، انتفاضه، قم، مهر خوبان، چاپ اول، 1381، 88 صفحه، پالتویى.
56ـ فلسطین از دیدگاه امام خمینى، تهران، مؤسسه تنظم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، 1373، 260 صفحه، وزیرى.
57ـ فیودروف، گیورگى، ترجمه: اسکندر دلدم، تبهکاران تل آویو، [تهران]، نوین، 1363، 110 صفحه.
58ـ قربانى، محمد شهبال، وسوسه هاى صهیونیسم، تهران، مؤلف، 1381، 400 صفحه.
59ـ قرضاوى، یوسف، ترجمه: عبدالعزیز سلیمى، خطر جهانى صهیونیسم، تهران، احسان، چاپ اول، 1381، 152 صفحه.
60ـ قرضاوى، یوسف: ترجمه: محمد ابراهیم ساعدى، قدس آرمان هر مسلمان، تایباد، سنت، چاپ اول، 1381، 176 صفحه، وزیرى.
61ـ کریمى، محمد، پشت نقاب صلح: بررسى اهداف استراتژیک احزاب کار ولیکود در اسرائیل، تهران، کیهان، چاپ اول، 1380، 392 صفحه، وزیرى.
62ـ گارودى، روژه، ترجمه: جعفر یاره و...، محاکمه صهیونیسم اسرائیل، تهران، کیهان، چاپ اول، 1378، 184 صفحه، رقعى.
63ـ گارودى، روژه، ترجمه: نسرین حکمى، پرونده اسرائیل و صهیونیسم سیاسى، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ چهارم، 1377، 216 صفحه، وزیرى.
64ـ گارودى، روژه، مترجم: حمیدرضا آژیر و...، اسطوره هاى بنیانگذار سیاست اسرائیل، مشهد، گوهرشاد، چاپ اول، 1377، 398 صفحه، وزیرى.
65ـ مارشالکو، لوئین، ترجمه: عبدالرحیم گواهى، فاتحین جهانى: جنایتکاران حقیقى جنگ، تهران، تبیان، چاپ اول، 1377، 368 صفحه، وزیرى.
66ـ ماضى، محمد، ترجمه: غلامرضا تهامى، سیاست و دیانت در اسرائیل، تهران، سنا، چاپ اول، 1381، 376 صفحه، رقعى.
67ـ مدنى، جلال الدین، ایران اسلامى در برابر صهیونیسم...، تهران، سروش، 1362، 133 صفحه.
68ـ مسأله فلسطین و صیهونیسم: رهنمودهاى حضرت آیت الله خامنه اى مقام معظم رهبرى، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، دفتر رسانه ها، [بى تا]، 148 صفحه، پالتویى.
69ـ مسیرى، عبدالوهاب، ترجمه: عبدالکریم جادرى، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، چاپ اول، 1380، 94 صفحه، پالتویى.
70ـ مسیرى، عبدالوهاب، ترجمه: لواء رودبارى، صهیونیسم، تهران، وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1374، 193 صفحه.
71ـ ملک محمدى، حمیدرضا، ارتش اسرائیل I.D.F، تهران، همراه، چاپ اول، 1379، 176 صفحه، وزیرى.
72ـ موسوى، حسینى، مطالعات منطقه اى: اسرائیل شناسى ـ آمریکاشناسى، تهران، مرکز پژوهشهاى علمى و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، چاپ اول، 1378، 232 صفحه، وزیرى. (چند جلد)
73ـ میعارى، محمود، ترجمه: عبدالکریم جادرى، رژیم صهیونیستى: ساختار جمعیتى، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، دوره عالى جنگ، چاپ اول، 1380، 112 صفحه، پالتویى.
74ـ مؤسسه مطالعات فلسطینى، ترجمه: مرکز مطالعات و تحقیقات اندیشه سازان نور، سیاست و حکومت رژیم صهیونیستى، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامى، چاپ اول، 1377، 496 صفحه، وزیرى.
75ـ نقیب، فضل، ترجمه: عبدالکریم جادرى، رژیم صهیونیستى: اقتصاد، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، دوره عالى جنگ، چاپ اول، 1380، 72 صفحه، پالتویى.
76ـ نویهض، عجاج، مترجم: محمدرضا شیخى و...، پروتکلهاى دانشوران صهیون: برنامه عمل صهیونیسم جهانى، مشهد، بناید پژوهشهاى اسلامى، چاپ اول، 1381، 796 صفحه، وزیرى.
77ـ واحدى، محمدرضا، بوى خون، تهران، ارتش ج.ا.ا، سازمان عقیدتى سیاسى، چاپ اول، 1382، 248 صفحه، وزیرى.
78ـ واعظى، حسن، نبرد نابرابر، روند ظهور و سقوط رژیم صهیونیستى، تهران، سروش، چاپ اول، 1379، 274 صفحه، رقعى.
79ـ ولایتى، على اکبر، ایران و مسأله فلسطین بر اساس اسناد وزارت امور خارجه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1376، 233 صفحه.
80ـ هال سل، گریس، ترجمه: خسرو اسدى، تدارک جنگ بزرگ: بر اساس پیشگویى هاى انبیاى بنى اسرائیل، تهران، رسا، چاپ اول، 1377، 268 صفحه، رقعى.
81ـ هلال، جمیل، ترجمه: حسین سیدى و...، استراتژى اقتصادى اسرائیل در خاورمیانه، مشهد، دانشگاه فردوسى، مشهد، چاپ اول، 1381، 320 صفحه، وزیرى.

ب) مقالات
82ـ آریایى نیا، مسعود، صهیونیسم، خشونت و توجیه دینى، روزنامه نوروز (4 شهریور 1380)، صفحه 9.
83ـ آسایش طلب طوسى، محمدکاظم، ده فرمان جنبش صهیونیسم، فصلنامه سیاست خارجى، سال 15، ش 3 (پاییز 1380)، صفحه 959 ـ 962.
84ـ آقایى، مصطفى، تکوین صهیونیسم و کنگره هاى صهیونیستى، شما، شماره 213 و 216 و 217 (خرداد 1380)، و ش 220 (21 تیر 1380) و ش 223 (11 مرداد 1380)، صفحه 12.
85ـ ابراهیم پور، عزت، صهیونیسم از آغاز تا کنون، روزنامه قدس (23 دى 1378)، صفحه 8.
86ـ ابو غنیمه، زیاد، ترجمه: فتاح احمدى، سیطره صهیونیسم بر شبکه هاى تلویزیونى، وقف میراث جاویدان، سال 2، ش 5 (بهار 1373)، صفحه 126ـ131.
87ـ ارتباط تنگاتنگ امپریالیسم و صهیونیسم، روزنامه کیهان (17 مهر 1382)، صفحه 12.
88ـ از صهیونیسم مسیحى تا صهیونیسم جهانى، روزنامه ابرار (24 مرداد 1381)، صفحه 6 و 7.
89ـ اصغرى، امیرحسین، شناخت قرآنى معضل صهیونیسم، روزنامه کیهان (9 بهمن 1379)، صفحه 6.
90ـ اعراب و طرحهاى استراتژیک صهیونیسم، ترجمه: اسماعیل اقبال، روزنامه اطلاعات (4 اردیبهشت 1379)، صفحه 12.
91ـ اقلیدى نژاد، على، روشهاى پیدا و پنهان صهیونیسم، مبلغان، ش 24 (شوال 1422 ه) صفحه 54ـ67. و ش 25 (ذیقعده 1422 ه)، ص 31.
92ـ الکک، ویکتور، اهمیت فرهنگ در مبارزه با صهیونیسم، کیهان فرهنگى، سال 13، ش 130 و 131 (اسفند 1375)، صفحه 96 ـ 97.
93ـ بدعت صهیونیسم و خشم یهود، روزنامه کیهان (3 اردیبهشت 1381)، صفحه 12.
94ـ بهداروند، محمدمهدى، اهداف شیطنت بار صهیونیسم علیه اسلام در پس حوادث 20 شهریور آمریکا، روزنامه جمهورى اسلامى (13 بهمن 1380)، صفحه 8.
95ـ پور حسن، ناصر، صهیونیسم سیاسى، روزنامه بیان (26 بهمن 1378)، صفحه 10.
96ـ تشکر، احمد، خطر صهیونیسم، روزنامه کیهان (6 آذر 1382)، صفحه 12.
97ـ خسروبگى، رسول، صهیونیسم جهانى در یک نگاه، روزنامه رسالت (22 شهریور 1382)، صفحه 6.
98ـ خطیبى، عذرا، خاستگاه تاریخى صهیونیسم، روزنامه صداى عدالت (3 اردیبهشت 1380)، صفحه 7.
99ـ راه نفوذ اندیشه صهیونیسم را بر ادبیات فارسى سد کنیم، روزنامه جمهورى اسلامى (8 تیر 1378)، صفحه 15.
100ـ راههاى نفوذ صهیونیسم در کشور آفریقایى غنا، روزنامه جمهورى اسلامى (16 مرداد 1374)، صفحه15.
101ـ رجبى، محمدحسن، روحانیت شیعه و مسأله صهیونیسم، روزنامه همشهرى (29 و 30 اردیبهشت 1377)، صفحه8.
102ـ رجبى وحید، مصطفى، امام خمینى رحمه الله، الگوى مبارزه با صیهونیسم، روزنامه انتخاب (22 مرداد 1380)، صفحه 6.
103ـ رسانه هاى آمریکا زیر چتر صهیونیسم، ترجمه: سجاد سلطان زاده، روزنامه کیهان (16 آذر 1378)، صفحه 12.
104ـ رسانه هاى تبلیغاتى آلمان در خدمت صهیونیسم، کیهان هوایى، ش 1140 (4 مرداد 1374)، صفحه 14 و 21.
105ـ سلامى، نذیر احمد، صهیونیسم، جهان اسلام و رسالت ملى مسلمانان، نداى اسلام، ش 9 (بهار 1381)، صفحه27ـ32.
106ـ سلمان، عمرو، ترجمه: عباس میرجمکرانى، صهیونیسم مسیحى، روزنامه کیهان (22 خرداد 1382)، صفحه 20.
107ـ سلیمانى اردستانى، عبدالرحیم، ارض موعود و صهیونیسم، هفت آسمان، ش 20 (زمستان 1382)، صفحه 67ـ86.
108ـ سیطره صهیونیسم بر فرهنگ جهانى...، سینما ویدئو، ش 349 (دى و بهمن 1381)، صفحه 86ـ89.
109ـ سیطره صهیونیسم بر مطبوعات جهان، کیهان هوایى، ش 1060 (17 آذر 1372)، صفحه 23 و 26.
110ـ سینما و صهیونیسم، زن روز، ش 1839 (14 اسفند 1380)، ص 31ـ32، ش 1840 (11 اسفند 1380)، صفحه32ـ34؛ ش 1841 (21 اسفند 1380)، صفحه 58ـ59.
111ـ شیرازى، على، نیم نگاهى به چهره صهیونیسم بین المللى، مبلغان، ش 23 (رمضان 1422 ه)، صفحه 104ـ108.
112ـ شیرودى، مرتضى، صهیونیسم، بسترها و زمینه هاى پیدایش، معرفت، ش 49 (دى 1380)، صفحه 97ـ106.
113ـ صفا تاج، محمد، مبانى ایدئولوژیک و زمینه هاى فکرى نژادپرستى صهیونیسم، روزنامه جمهورى اسلامى (19 و 20 شهریور 1380)، صفحه 7 و 9.
114ـ صفاتاج، محمد، نژادپرستى صهیونیسم، روزنامه جمهورى اسلامى (13 شهریور 1380)، صفحه7و5.
115ـ صهیونیسم انحرافى از یهودیت، روزنامه رسالت (22 خرداد 1379)، صفحه 2.
116ـ صهیونیسم سیاسى و چالش هاى فرا روى آن، روزنامه جمهورى اسلامى (18 آذر 1382)، ص 6.
117ـ صهیونیسم مذهبى، صهیونیسم سیاسى، شما، شماره 200 (13 بهمن 1379)، صفحه 12.
118ـ صهیونیسم و تحریف تاریخ تمدن جهان، ترجمه: باقر سید جوادى، روزنامه کیهان (3 بهمن 1378)، صفحه 6.
119ـ طالبى نژاد، احمد، صهیونیسم از پیدایش تا سلطه، روزنامه رسالت (2 مهر 1379)، صفحه 11.
120ـ طاهرى، ابراهیم، سلطه رسانه اى صهیونیسم، روزنامه رسالت، (28 مهر 1379)، صفحه 6.
121ـ عبداللهى نوروزى، عزت الله، صهیونیسم چرا و چگونه شکل گرفت؟، روزنامه جمهورى اسلامى (6 دى 1379)، صفحه11.
122ـ فلاحت پیشه، حشمت الله، لائیسم ـ صهیونیسم، پیوند انفعالى، روزنامه رسالت (22 اسفند 1374)، صفحه 16.
123ـ قبیسى، محمد، رابطه صهیونیسم و فراماسونرى، روزنامه آفرینش (31 خرداد 1377)، صفحه 6.
124ـ کرمى، سعید، صهیونیسم در نگاه امام خمینى رحمه الله، روزنامه کیهان (4 آذر 1382)، صفحه 6.
125ـ مرادى، یگانه، مرورى بر سیطره صهیونیسم در فعالیتهاى فرهنگى، روزنامه ابرار (5 و 13 شهریور 1381)، صفحه6و 7.
126ـ مرودشتى، احمد، صهیونیسم، تحریف رسانه اى، روزنامه رسالت (23 دى 1374)، صفحه 12.
127ـ مسیرى، عبدالوهاب، ترجمه: مرتضى غیور، نقاب صهیونیسم، روزنامه رسالت(13اسفند1382)، ص8.
128ـ مصباح، ناصر، ریشه مشترک صهیونیسم و فراماسونرى، تماشاى زندگى، سال 2، ش 7ـ9 (مهر ـ آذر 1373)، صفحه8ـ9.
129ـ مفاهیم بنیادین صهیونیسم، ترجمه: رضا ناظمیان، صبح، ش 86، (آبان 1377)، صفحه 59ـ56 و 82.
130ـ منتظرى رامیانى، على، قدس، سیر تاریخى نژادپرستى صهیونیسم، روزنامه اطلاعات (26 و 28 بهمن 1374)، صفحه 12.
131ـ یهودیان مخالف صهیونیسم، شما، شماره 202 (27 بهمن 1379)، صفحه 12.
132ـ یهودیت از نظر یهودیان مذهبى ضد صهیونیسم، روزنامه جام جم (22 و 25 و 27 شهریور 1380)، صفحه 8.