تلاش شاه براي گسترش روابط با اسرائيل از طريق خريد سلاح از اين رژيم (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28 مرداد)

شماره صفحه:384    شاه به منظور كسب پشتيباني امريكا و اخذ جنگ افزارهاي بيشتري از آن كشور درصدد برآمد همكاري با اسرائيل را از چارچوب كمك كشاورزي و آموزش نظامي به زمينه هاي ديگر گسترش بدهد. لذا در فروردين 1344 به رغم مخالفت آرام وزير امور خارجه، ارتشبد حسن طوفانيان معاون تسليحاتي وزارت جنگ را براي خريد تعداد زيادي مسلسل دستي يوزي براي افراد شهرباني و گارد شاهنشاهي به اسرائيل
شماره صفحه:385    فرستاد. مسلسلهاي مزبور براي نخستين بار در آذرماه آن سال هنگامي كه ملك فيصل پادشاه عربستان سعودي از ايران بازديد رسمي به عمل آورد و از گارد احترام سان ديد به معرض نمايش گذارده شد