مواضع شاه نسبت به اسرائيل در مصاحبه هاي مطبوعاتي (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:392    شاه در مصاحبه با خبرنگار تايمز مالي در 13خرداد 1348 اظهار داشت«حق موجوديت اسرائيل را به رسميت مي شناسد و روابطش با دولت يهود در بسياري زمينه ها در حال بهبود است.» . . . در مصاحبه ديگري با روزنامه واشنگتن پست نيز شاه اعلام داشت« ايران با اصل الحاق اراضي با زور مخالف است.اما اسرائيل يك واقعيت مسلم است كه كشورهاي عرب بايد آن را بشناسند و امنيت مرزهاي آن را تضمين كنند.»