موضع گيري شاه در قبال شكست اعراب در برابر اسرائيل (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:389    پيروزي نظامي اسرائيل بر مصر و سوريه و اردن و عراق شاه را در وضع دشواري قرار داد. هنگام شروع جنگ شاه در پاريس به سر مي برد. روزنامه هاي تهران به شدت مخالف اسرائيل بودند و اعضاي دولت از اظهار نظر علني خودداري مي كردند. اما در ارتش وضع برعكس بود. ارتشبد آريانا تاج گل بزرگي براي نمرودي فرستاد كه روي نوار آن نوشته شده بود: تقديم به  نيروهاي دلير، قوي و شكست ناپذير اسرائيل. ارتشبد فريدون جم معاون او نيز تلگرام تبريكي جهت اسحق رابين فرستاد. شاه قلبا از شكست اعراب بسيار خوشحال شد اما در راه بازگشت از پاريس در استانبول توقف كرد و درباره مفهوم پيروزي اسرائيل با رهبران تركيه به مذاكره  پرداخت و در پاسخ خبرنگاران اظهار داشت«ديگر زمان فتوحات و انضمام اراضي سپري شده است و اسرائيل بايد بي درنگ كليه سرزمين هايي را كه تصرف كرده از جمله بيت المقدس را تخليه كند». اين موضع گيري شاه اسرائيلي ها را  به شگفتي واداشت. اكنون كه ناصر شكست خورده بود آن ها انتظار داشتند شاه عملا بخواهد همكاري نزديكتري با آنان داشته باشد و حتي مناسبات سياسي رسمي با دولت يهود برقرار كند اما درست برعكس شد. شاه موقتا طرح هاي مشترك را به حالت تعليق درآورد و اظهارات علني اش خصمانه تر شد. آنچه شاه را ناراحت ساخته بود شكست ملك حسين و اشغال بيت المقدس به وسيله يهوديان بود.