دو مورد هشدار امام خميني به رژيم شاه در خصوص بهائیت

دو مورد هشدار امام خميني به رژيم شاه در خصوص بهائیت

امام خمینی در سخنرانی مفصل خود بمناسبت فرارسیدن عاشورای حسینی كه در تاریخ 13 خرداد  1342در جمع کثیری از مردم عزادار درمدرسه فیضیه قم ایراد نمودند به شرح مصائبی که از ناحیه حکومت شاه بر مردم وارد شده پرداختند اشاره كردند . ايشان در قسمتی از این بیانات تحت عنوان " شاه تحت تاثیر بهائیها " فرمودند:
" ...آقا یک حقایقی در کار است. من باز سرم دارد درد می گیرد . یک حقایقی در کار است . شما آقایان در تقویم دو سال پیش از این یا سه سال پیش از این بهائیها مراجعه کنید. در آنجا می نویسد : تساوی حقوق زن ومرد؛ رای عبدالبها است؛ آقایان از او تبعیت می کنند. آقای شاه هم نفهمیده می رود آنجا می گوید : تساوی حقوق زن ومرد. آقا ! این را به توتزریق کرده اند که بگویند بهائی هستی ؛ که من بگویم کافر است؛ نکن اینطور ؛ بدبخت ! نکن اینطور . تعلیم اجباری نظامی کردن زن ؛ رای عبدالبها است . آقا تقویمش موجود است ؛ ببينید ! شاه ندیده این را ؟ اگر ندیده سئوال کند از آنهائی که دیده اند . به این بیچاره تزریق کرده اند كه اینها را بگو ........ مملکت ما ؛ دین ما؛ در معرض خطر است ........"
                                                                
 امام خميني در11اردیبهشت 1342در گفتگو با علی نخعی:
" ..... مگر ما چه کرده بودیم که مستحق قلع و قمع علیل النفسهائی امثال ایشان باشیم ؟ ما موقعی که یقین پیدا کردیم که محافل لامذهب بهائیهای یهودی الاصل ایران و امریکا اراده دارند در خواست تساوی حقوق زن و مرد را آلت تجاوز به حریم مذهب رسمی این مملکت قرار دهند و دین اسلام را که موجب بقای استقلال ظاهری این ملک و ملت است ؛ تضعیف کنند ؛ دوستانه نامه هائی برای این دولت نوشتیم که مواظب باشند........"