فاجعه قانا

فاجعه قانا

اين عده غالباً زنان، كودكان و سالمنداني بودند كه در جريان عمليات 16 روزه رژيم صهيونيستي موسوم به «خوشه هاي خشم» قادر به فرار از منطقه نبودند. در سال 1996 اشغالگران صهيونيست بيش از 1250 بار لبنان را هدف حملات زميني و هوائي خود قرار دادند. لبنان در اين سال به طور متوسط 6 ساعت يك بار شاهد تعرض نظامي اسرائيل بود.
فاجعه قانا به حدي تكان‌دهنده بود كه سازمان ملل نتوانست به عمدي بودن حمله اسرائيل اشاره نكند. تصريح سازمان ملل به اينكه اسرائيل تعمداً به اردوگاه پناهندگان سازمان ملل در « قانا» حمله كرده، سبب خشم صهيونيستها شد به طوري كه گفته مي‌شود اين موضعگيري از جمله دلائل اقدام حذفي آمريكا عليه پطروس غالي دبير كل وقت سازمان ملل در آستانه انتخابات تعيين دبير كل جديد اين سازمان در پائيز 1996 بود.