اين دولت بهايي است

شماره: 13708/9 ه‍                               
تاريخ: 19/11/43
موضوع: شايعات ـ تظاهرات برعليه دولت
از قرار اطلاع آقايان صدري و اثني‌عشري (صاحبان دو داروئي شرق و اثني‌عشري در فلكه بست) نقل كرده‌اند كه علت اينكه دورتادور حرم را سرباز گذاشته‌اند در تهران بخصوص بازار تهران ـ در قم، آذربايجان تظاهرات زيادي بخصوص به صورت سخنراني روي منابر برضد دولت وقت شده است و همه جا گفته‌اند اين شخص بهائي است.
اين مطلب را در دانشكده دانشجويان سال اول بخصوص بيشتر از كلاسهاي ديگر توسعه داده‌اند در ضمن گفته‌اند (آقايان صدري و اثني‌عشري) كه در تهران عده زيادي از روحانيون را گرفته‌اند در مغازه داروئي اثني‌عشري صحبت از اين بوده كه بخصوص فلسفي واعظ، وحيدي واعظ و چند نفر ديگر از واعظين مهم تهران را گرفته‌اند و همه جا علم مخالفت با دولت كه بهائي است برداشته شده است.
يكي از دانشجويان در كانون نشر حقايق اسلامي از چندين نفر مطلب زير را شنيده است يكي ديگر از بهانه‌هايي كه در دست روحانيون افتاده و براي خود تبليغ و براي دولت سوءتبليغ مي‌كنند موضوع قراردادن قرآن در قبر نخست‌وزير فقيد (منصور) است كه اين كار برخلاف شرع است در ضمن گفته‌اند در مجلس ختم نخست‌وزير با حضور بيش از صدهزار نفر مردم كه شاهد بوده‌اند در روز روشن ماه رمضان در مجلس ختم قهوه داده‌اند و اين نيز برخلاف قانون بوده است.