متن طرح صهیونیستی جدایی یک طرفه

منابع صهیونیستی تأکید کردند که مقامات صهیونیست طرحی برای عقب نشینی یک طرفه از نوار غزه را آماده کرده و قرار است به زودی به کابینه امنیتی رژیم صهیوینستی به منظور بررسی نهایی و تصویب آن ارائه دهند. این منابع افزودند که در این طرح اصولی برای برنامه تخلیه و پرداخت غرامت به شهرک نشینان صهیونیست در نوار غزه و شمال کرانه باختری وضع شده و پاداشهای اقتصادی زیادی برای کسانی که به صورت داوطلبانه از مناطق مورد نظر کابینه خارج می شوند، در نظر گرفته شده است. این طرح همچنین شامل وضعیت استقرار نظامیان اشغالگر صهیوینست پس از عقب نشینی از مناطق مورد نظر است.
همزمان با عقب نشینی در تمام منطقه حکومت نظامی اعلام می شود و وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی آماده بازداشت کلیه کسانی که با این طرح مخالفت کنند و نیز تهیه کیفرخواست علیه آنان است.
بر همین اساس کابینه رژیم صهیونیستی پس از دو هفته لایحه ای را به تصویب رسانده و آن را برای تصویب نهایی به کنیست ارائه می دهد.
به درخواست شارون جنایتکار دو بند از این طرح به تازگی تعدیل شده است. گفتنی است که این طرح به وسیله کمیته ویژه ای به ریاست آهارون آبراموویچ سرپرست وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی تهیه شده است. بر اساس بندهای تعدیل شده، پاداشی که به شهرک نشینان صهیونیستی که حاضر به انتقال به منطقه نقب یا الجلیل باشند به 90 هزار شیکل افزایش می یابد. همچنین هر یک از شهرک نشینان که اعلام کند داوطلبانه حاضر است از شهرکها خارج شود می توانند از روز پس از تصویب این طرح یک سوم مبلغ غرامتهایی را که به آنان تعلق می گیرد، دریافت کنند.
منابع صیهونیستی هزینه احتمالی این طرح را آن گونه که از مفاد آن بر می آید حدود 5 میلیارد شیکل برآورد می کنند. این مبلغ شامل تغییر آرایش نیروهای صهیونیستی و پرداخت غرامت به شهرک نشینان صهیونیست در ازای هر خانواده در حدود 200 تا 500 هزار دلار خواهد بود. کمک برای اجاره منزل به مدت شش ماه و نقل اثاثیه منزل و پرداخت خسارات ناشی از تغییر شغل به شهرک نشینان صهیونیست، در این مبلغ پیش بینی شده است.
آنچه در پی می آید متن کامل این طرح است:

1. هدف
اعطای مجوز به آن دسته از ساکنان "اسرائیل" که از روز تصویب این طرح حاضر به خروج از منطقه مورد نظر کابینه بر اساس لایحه شماره 1996 باشند. این خروج شامل تخلیه کلیه زمینها و ساختمانهای آن و قرار دادن آن در اختیار دولت در مقابل دریافت غرامتی که کمیته امور تخلیه، غرامت و اسکان جایگزین تعیین می کند، خواهد بود. این کمیته بر اساس ماده 6 بند جیم این مصوبه تشکیل شده است.

2. تعریفها
"منطقه": مناطق یاد شده در طرح
"روز مقرر":بر اساس آنچه که در ماده 14 ضمیمه طرح آمده، روز ششم ژوئن سال 2004 است.
"مستحق": هر یک از ساکنان "اسرائیل" که شروط مذکور در طرح شامل وی شود.
"غرامت": اموالی که بر اساس شرایط مطرح شده در طرح به مستحقین تعلق می گیرد.
"روستای تعاونی": شهرکهای (اشغالی) عتسمونا و قطیف
"محل زندگی": برای تعیین محل زندگی کلیه کسانی که خواستار دریافت غرامت می شوند به روابط خانوادگی، شرایط اقتصادی و اجتماعی، محل زندگی و محل سکونت افراد خانواده نیز توجه می شود. این وضعیت از طریق نشانی ثبت شده در مراکز قانونی یا بر اساس اسناد امنیتی موجود در منطقه تعریف می شود. عضویت افراد در اتحادیه تعاونی موافقان با طرح تخلیه مناطق مشخص شده و مؤسسات آموزشی فرزندان خانواده نیز شامل این بند می شود.

3. کمیته امور تخلیه، پرداخت غرامت و اسکان جایگزین، مسئول تعریف این قواعد با توجه به تعریفهای کلی مندرج در لایحه جهت اجرای طرح جدایی یکجانبه است. در صورت نیاز، پس از تصویب قانون جهت اجرای مراحل تخلیه ( این قانون در ذیل آمده است) کلیه معیارهایی که در قانون می آید، مفاد آن نیز به وسیله کمیته یاد شده مد نظر قرار می گیرد.

4. دولت غرامت را آن گونه که جزئیات آن در طرح آمده در مقابل تخلیه اراضی و ساختمانها و تحویل آن به دولت، پرداخت می کند.
فصل دوم: وام بدون کارمزد در ازای منزل مسکونی

5. "مستحق"
کسی که برای دریافت وام بدون کارمزد به عنوان غرامت معرفی می شود یکی از این دو حالت را داراست:
- کسی که در "روز مقرر" برای عقد قرار داد اجاره از دولت یا نمایندگان آن در منطقه حاضر شود و نیز هر "اسرائیلی" که طرف قرار داد با نمایندگان دولت باشد، می تواند بر اساس شرایط مطرح شده در این طرح با دولت یا نمایندگان آن قرارداد فروش زمین و مسکن ببندد.
- کسی که در "روز مقرر" و روزی که درخواست دریافت وام بدون بهره را ارائه کرده و محل زندگی اش هم در منطقه مورد نظر باشد. مستأجران نیز می توانند با دولت قرار داد مستقیم بسته یا به واسطه شهرکهای عمیدار، شیکون و بیتوح یا اداره شهرک سازی در سازمان کارگری (هستدروت) قرارداد امضا کنند.
- هر کس که در روز مقرر طرف قرارداد اجاره با مؤسسه ای غیر از دولت یا هیأتهای تابعه یا نمایندگان آن باشد.

6. انواع وام
الف: مطالب مربوط به این ماده
- هزینه نقل و انتقال: هزینه مستقیم اثاثیه خانه و بار همراه
هر خانوار سه نفری 9 هزار شیکل
هر خانواده 4 و 5 نفری 13500 شیکل
هر خانواده 6 نفری و بیشتر 18 هزار شیکل
- اجاره آپارتمان
خانواده تا 3 نفره ماهانه 1800 شیکل
خانواده 4 تا 5 نفره 2025 شیکل
خانواده 6 نفر و بالاتر 2250 شیکل
ب:مستأجر یا فردی که صلاحیت وی در این زمینه تشخیص داده شود، هزینه اجاره تا شش ماه و هزینه انتقال اثاثیه و نیز وام منزل مسکونی به میزان یک سوم غرامت دریافت می کند.
ج:مستأجر عمومی: هزینه اجاره شش ماه را دریافت می کند. مبالغ دیگری نیز بر حسب مطالب مندرج در بندهای 5 و 2و 3 دریافت می دارد.
د. مستأجر خصوصی: چنین فردی هزینه اجاره آپارتمان را به مدت شش ماه و هزینه نقل و انتقال اثاثیه منزل را دریافت می کند. پول اجاره بهای خانه مسکونی دو بار پرداخت می شود، یکبار همزمان با تخلیه منزل و مرحله دوم سه ماه پس از آن.

7. اسکان در مناطق مسکونی جایگزین
هر کس که محل زندگی اش در منطقه باشد، حق دریافت غرامت در ازای منزل مسکونی را دارد. چنین افرادی می توانند زمینی برای منزل مسکونی یا منزلی بر اساس اولویت الف در منطقه النقب یا منطقه الجلیل بخرند. برای این منظور به وی علاوه بر وام در قبال منزل مسکونی، کمکهای اضافی دیگری نیز تعلق می گیرد.
این کمکها به عنوان وام است و اگر شهرک نشین صهیونیست در مدت پنج سال حاضر به فروش زمین خود به دولت نشود، در ازای زمین از او بازپس گرفته نمی شود. میزان وام 90 هزار شیکل خواهد بود.

فصل ج: وام در ازای تغییر منطقه و از دست دادن شغل
8. مستحق برای دریافت وام بلاعوض به سبب از دست دادن منبع درآمد، کارگر یا کارمندی است که تعریف وی در ماده یک قانون بیمه همگانی آمده است و باید شرایط ذیل را داشته باشد:
1) در "روز مقرر" یا روزی که درخواست دریافت وام می دهد نزد یک کارفرمای مشخص در منطقه به کار مشغول بوده باشد.
2) محل زندگی اش در روز مقرر در منطقه و در چارچوب این قواعد با خواست خود منطقه را ترک گفته باشد و خودش یا یکی از بستگان نزدیکش وام منزل مسکونی دریافت کرده باشند.
نیز رابطه میان او و کارفرمایش در روز مقرر قطع شده باشد و در حالت استعفا در مسافتی بیشتر از 40 کیلومتر از محل قبلی به کار جدید مشغول شده باشد.
ب: در این ماده (کار در منطقه) باید شروط ذیل فراهم شود:
- محل کار وی در یکی از شعبه های کار قبلی اش در منطقه باشد
- مبنای فعالیت کارگر در منطقه باشد.

9. وام بدون سود
مستحق مبلغی بر اساس حقوق ماهیانه و متوسط حقوق خود در ماه پیش از "روز مقرر" و میانگین هر ماه از سالهایی که در نزد کارفرمای مربوطه به کار مشغول بوده است، دریافت می کند.
مبلغ مذکور ماهیانه و تا زمانی که مستحق به کاری مشغول نبوده یا در منطقه سکونت نداشته باشد، پرداخت می شود.
مبلغ ماهیانه نباید بیشتر از دو برابر حقوق متوسط ماهانه و کمتر از حقوق ماهانه باشد و فقط به مدت شش ماه پرداخت می شود.

10. الف: کسی که در "روز مقرر" مستحق دریافت بند "بدی آب و هوا" باشد و کارفرمایش این پول را به صندوق بیمه پرداخت می کرد، و دولت نیز سهم دیگری برای آن می پرداخت، با وجود دو شرط می تواند از حساب خود در صندوق بیمه برداشت کرده و با آن صندوق تصفیه حساب کند:
- پس از روز مقرر از حساب خود در صندوق بیمه چیزی برداشت نکرده باشد
- مستحق حاضر باشد دو برابر مبلغ حقوق پایه خود از آنچه قرار بود به صندوق بیمه بپردازد، به آن بپردازد. دولت هر ماهه این مبلغ را به حساب مستحق در صندوق بیمه می پردازد.
ب: اگر صندوق بیمه آن گونه که در ماده فرعی الف صندوقی قدیمی باشد ـ بنابر آنچه در فصل ز 1 مربوط به قانون نظارت بر فعالیتهای بیمه ای سال 1991 آمده و موارد فصل مذکور بر آن منطبق باشد، شمار پرداختها همان گونه که در این ماده آمده بر اساس ماده 78 قانون مذکور افزایش می یابد.
ج: در این ماده (حقوق پایه) متوسط حقوق ماهیانه مستحق مقصود است و سازمانهای مالیاتی (بر اساس قواعد پذیرش فعالیت و نوع اداره صندوقهای بیمه مصوبه سال 1964، آن را تعیین می کنند.