فرقه ها: بیت العدل یا بیت الظلم!

برای دوستداران انقلاب اسلامی بخوبی روشن بود که رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران فرصت مغتنمی را برای هرآنکس که میتوانست ضدیت خود را با نظام جمهوری اسلامی به انحای مختلف آشکار سازد، فراهم نمود.
مرکز جهانی بهائیت در اسرائیل یعنی بیت العدل نامشروع نیز همصدا با همه مخالفان نظام؛ چهره پلید و شیطانی خود را در وقایع اخیرآشکار نمود.بیت العدل نامشروع در بیانیه 2تیرماه 1388؛ خود را وکیل مدافع میلیونها ایرانی مسلمان قلمدادکرده و آه و فغان برآورده که میلیون ها مردم ایران مورد ظلم و تعدی ؟!!قرار گرفته اند. براستی چرا این فرقه در این برهه از زمان دیگر دو پهلوگوئی های قبلی وشعار اطاعت کامل از حکومت و عدم دخالت در سیاست را کنار گذاشته و چنین آشکار بیرق مخالفت با نظام جمهوری اسلامی بلند نموده است ؟!چرا سایت های رسمی این فرقه که وظیفه هدایت و خوراک رسانی به سایر سایت های غیررسمی ووبلاگ ها ی بهائی را از جنبه تبلیغ و گسترش بهائیت بعهده دارند، اکنون کاملاَ بعنوان بلندگوی رسای دول غربی در آمده اند و مهر سکوت و احتیاط را شکسته اند؟!
از آنجائیکه دروغگویان و کذَابان همواره احمق و فراموشکار می شوند لذا ببنیم چگونه این فرقه اکنون برای ملت شریف و عزیز ایران دایه مهربانتر از مادر شده و اشک تمساحش!! برای ایران و ایرانی سرازیر شده است:

1- ذهن تاریخی مردم ایران فراموش نکرده که فرقه بابی و بهائی از بدو تشکیل توسط دولت روسیه در 160 سال قبل وسپس حمایتهای دولت انگلیس همواره مظهر دشمنی با این مردم بوده اند. درگیری و جنگ های داخلی در دوران حکومت قاجار که مسبب اصلی آن همین فرقه ضاله بوده و منجر به کشته و تلف شدن صدها مردم مسلمان و بیگناه آنروز بود نمونه تاریخی آن می باشد.

2- ذهن تاریخی مردم ایران فراموش نکرده این فرقه با حمایت انگلیس و سپس آمریکا با نفوذ در دستگاه رژیم منحوس پهلوی وبکارگماردن صدها مقام سیاسی،نظامی،اقتصادی و فرهنگی در سیستم حکومتی یک کشور مسلمان؛ منابع گسترده ای از این کشور را بنفع اربابان خارجی بباد داده و از هرگونه تلاشی با استفاده از بیت المال مردم مسلمان ایران برای تقویت این فرقه و رواج فرهنگ ضد اسلامی بهائیت کوتاهی ننمودند.سمبل اصلی این فرقه در آن دوران؛هویدای معدوم و پنج وزیر بهائی کابینه او و صدها افسر عالیرتبه بهائی در ارتش سرکوبگر شاهنشاهی می باشند که همگان کم و بیش از آن اطلاع دارند.

3-ذهن تاریخی مردم ایران فراموش نکرده که در پیروزی مقتدرانه ملت ایران در 22بهمن 57 بهائیت هیچ گونه همکاری با مردم تحت ظلم و ستم ایران در جریان این انقلاب مردمی و اسلامی نداشت و بعد از پیروزی مردم؛بخش عمده ای از رهبران بهائی که صاحب منصب در آن رژیم بودند پا به فرار گذاشتند و دست در دست سایر گروهک های ملحد گذاشته و به سازماندهی مجدد و گسترش تشکیلاتی بهائیت در امریکا و اسرائیل پرداختند.

4-ذهن تاریخی مردم ایران فراموش نکرده با شروع تجاوزات ارتش صدام به خاک ایران اسلامی این فرقه نه تنها به شادمانی پرداخته و تماشگر 8سال دفاع مقدسی شدند که در آن صدها هزاران جوانان این آب و خاک شهید ومجروح شدند بلکه آنها ضمن پرهیز از شرکت در دفاع از وطن هیچگاه خود را غمخوار مردم ندانسته و در دفاع از این مردم اطلاعیه و بیانیه هم صادر نکردند وهرگز از خانواده های شهدا و جانبازان وآزادگان دلجوئی نکردند.

5-ذهن تاریخی مردم ایران فراموش نکرده این فرقه با توان گسترده ی تشکیلاتی خود و بدون هیچ ترس و نگرانی در طول 30 سال گذشته با تبلیغات مسموم خود افراد و خانواده های زیادی را دچار گمراهی کردند و صدها خانواده مسلمان را به دودستگی و اختلافات خانوادگی کشانده و مراکز آموزشی را به محل منازعه و در گیریهای مذهبی تبدیل کرده و صدها دانش آموز بی اطلاع و بیگناه را مخفیانه و بدور از چشم والدین و اولیای مدارس به مراکز تبلیغی بهائیت کشاندند وجزوات و نوارهای تبلیغی بهائیت را در سطح گسترده در مدارس ومراکز فرهنگی توزیع کردند.

6 – ذهن تارخی مردم ایران فراموش نکرده که هر جا پای عوامل و عناصر ضد انقلاب در خارج از کشور به میان کشانیده شده است؛ جا پای بهائیت هم کاملا واضح و آشکار بوده است. حضور بهائیت و سران فراری آن در رادیو و تلویزیونهای ضد ایران و ضد انقلاب اسلامی دیگر نیازی به پوشاندن ندارد.
به لیست فوق موارد دیگری قابل افزودن است که از حوصله خوانندگان محترم خارج است. حال چه شده است که تشکیلاتی با چنین پیشنیه خائنانه ای،دلسوز مردم ایران شده است وپا را از گلیم خود فراتر نهاده و نظام جمهوری اسلامی را متهم به سرکوب و ظلم می کند؟؟. آیاصدور چنین بیانیه ای از سوی مرکز جهانی فرقه بهائیت یعنی بیت العدل؛ اصول مضحکانه و دروغین""عدم دخالت درسیاست یا تبعیت از حکومت " را که سنگ آنرا به سینه میزنند تائید میکند یا آنرا رد می کند. فرقه ضاله بهائیت اکنون می داند بودن و نبودنش در گرو همصدائی با مخالفان نظام جمهوری اسلامی است. آنان میدانند هر قدم رو به جلو ایران اسلامی و هر پیشرفت در زمینه های مختلف از جمله قوی شدن در سطح بین المللی به قیمت به ضعف رفتن و شکست دول غربی و آمریکا و اسرائیل است و هرچه حمایت کنندگان این تشکیلات شیطانی در مقابله با ایران و نظام جمهوری اسلامی ناکام تر باشند بالطبع این فرقه قارچ صفت در پیشبرد مقاصد خود در ایران بمراتب ناکام ترخواهند بود و نه تنها به آنچه بدنبالش بوده اند نخواهند رسید بلکه همه آنچه را که بافته اند پنبه خواهد شد. لذا بیت العدل نامشروع نیز در این گیرو دار با تمام توان خود به میدان آمده است تا از قافله عقب نیفتد،چیزی که دیر یا زود محقق میشد.
اکنون که بغض و کینه درونی این فرقه آشکار شده است؛ بر همه دلسوزان جامعه اسلامی ایران در همه اقشار واجب است که آسیب شناسی موثری از این فرقه و تعریف درستی از سیاستی که باید بصورت همه جانبه خطرات و خساراتی که از سوی تشکیلات بهائیت، نظام جمهوری اسلامی را تهدید میکند مدنظر قرار داده شود،تدوین گردد.
دیگراین فرقه به طور آشکاری به خیل دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیوسته و مصداق معاند در مورد آن صادق است وهر سیاستی که برای دشمنان این آب و خاک مدنظر است بایستی برای این تشکیلات نیز مدنظر قرار داده شود.