رهبران اسرائيل

رهبران اسرائيل

كتاب « رهبران اسرائيل» به تشريح زندگي نامه كارگزاران سياسي ، نظامي ، اقتصادي و اجتماعي صهيونيسم و اسرائيل مي پردازد . در اين كتاب ساختار حكومت اسرائيل ، سازمانها و نهادها و همچنين شهرهاو مكانهاي اسرائيل معرفي شده است .  محمد شريده نويسنده كتاب و آقايان بيژن اسدي و مسعود رحيمي مترجمان و پژوهشگران آن هستند . كتاب « رهبران اسرائيل» در قطع رقعي و در 256 صفحه توسط موسسه انتشاراتي كوير چاپ و توزيع شده است .