سفر به اسرائيل

اداره اطلاعات و مطبوعات
[شماره:] 5882                            
[تاريخ:]24/5/44
وزارت امورخارجه
رونوشت
مجله‌ اللواء خبر ديدار شش روزنامه‌نگار ايراني را از اسرائيل درج كرده است و از دولتهاي عربي خواسته است كه اين اسامي را حفظ نموده و به آنها دست ندهند.
اسامي روزنامه‌نگاران به قرار ذيل است.
اسعد رزم‌آرا        از روزنامه مرد مبارز
دكتر بهزادي        از مجله سپيدوسياه
اسماعيل رائين        از مجله تهران‌مصور
كاظم زرنگار        از كيهان اينترناشنال
علي‌اصغر اميراني        از مجله خواندنيها
اسماعيل پوروالي        از روزنامه بامشاد
رونوشت برابر اصل است.