جاسوسي اسرائيل زير ذره‌بين

جاسوسي اسرائيل زير ذره‌بين

فصل اول اين كتاب به فعاليتهاي جاسوسي اسرائيل در كشورهاي عربي پرداخته، فصل دوم به معرفي آژانس يهود، فصل سوم، به بررسي ساختار اطلاعاتي اسرائيل، فصل چهارم، شيوه استخدام، به كارگيري و عملكرد جاسوسان، فصل پنجم به معرفي رهبران سازمان اطلاعاتي اسرائيل، فصل ششم به مبارزه رژيم‌هاي عرب با شبكه‌هاي جاسوسي اسرائيل و فصل هفتم، به نمونه اقدامات جاسوسان اسرائيل پرداخته است.
كتاب «جاسوسي اسرائيل زير ذره‌بين» در 266 صفحه و در قطع رقعي، توسط انتشارات حضرت معصومه در قم منتشر شده است.