آمار قربانيان «هولوكاست»

آمار قربانيان «هولوكاست»

به نظر مي‌رسد رقم شش ميليون كشته يهودي، نخستين بار از سوي خاخام ميخائيل داو وايزمندل (1903ـ 1956) مطرح شد. خاخام يادشده كه در اسلواكي مستقر بود، مبتكر اصلي مسأله دروغين آشويتس به حساب مي‌آيد.
او بر اساس ادعاهاي مطرح شده از سوي رودلف وربار و آلفرد وتزلر آن را ساخته و پرداخته است. اين رقم شش ميليوني، پيش از پايان جنگ، در نوشته‌هاي يك يهودي روسي به نام ايليا اِهرنبرگ كه احتمالاً نفرت‌انگيزترين تبليغات‌چي جنگ جهاني دوم به حساب مي‌آيد، نيز درج شده بود.
خوشبختانه بررسي‌هاي رسمي تاريخي تعداد قربانيان فرضي را به طور نزولي (به شيوه‌اي كاملاً‌ چشمگير) مورد بازنگري قرار داده است. بعد از چهل سال تلاش و فشار وارده از سوي تجديد نظر طلبان، سرانجام مقامات يهودي و مسؤولان موزه دولتي آشويتس، مجبور شدند، 19 فقره پلاك (تابلوهايي) را كه به 19 زبان مختلف دنيا، تعداد قربانيان يهودي را چهار ميليون اعلام مي‌كرد، از آن مكان بردارند. پس از آن نيز، پنج سال، سراسر جار و جنجال و مناقشة داخلي، زمان برد تا درباره رقم جديد قربانيان ادعايي، يعني يك و نيم ميليون نفر توافق حاصل شود. اين رقم نيز خيلي زود از سوي خود مؤلفان و نويسندگان طرفدار نظريه قتل عام يهوديان، مورد مخالفت قرار گرفت. ژان كلود پرساك دست پرورده سرژ كلارس فلد، اخيراً رقم ششصد هزار تا هشتصد هزار قرباني يهودي و غير يهودي را پيشنهاد و مطرح كرده كه در جريان كل دوره موجوديت مجموعه اردوگاهي آشويتس جان باخته‌اند. در عين حال جاي تأسف است كه اين تلاش و جستجو براي دستيابي به آمار صحيح قربانيان ادامه پيدا نكرده است، تا رقم احتمالي صد و پنجاه هزار [150000] جان باخته كه بيشتر آنها قرباني بيماري‌هاي همه‌گير [مثل تيفوس] در تقريباً چهل اردوگاه متعلق به مجموعه ادوگاهي آشويتس بودند، مسجل شود.