سلطه ی یهودیان بر اقتصاد عصر پهلوی

سلطه ی یهودیان بر اقتصاد عصر پهلوی

تقویت کلیمی‌ها از جهت اقتصادی در دوره محمدرضا به جایی رسیده بود که می‌توان گفت پهلوی اقتصادی کشور را در قبضه قدرت کلیمی‌ها قرار داده بود. ویلیام سولیوان سفیر آمریکا در دربار شاه، در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: ... مطلع‌ترین همکاری خارجی من در تهران، که کمتر از همه به چشم می‌خورد، نماینده سیاسی اسرائیل در تهران بود.
یکی از مظاهر اسلام زدایی دوره پهلوی، تقویت روز افزون مذاهب منسوخه یا ساختگی بود
 او یکی از دیپلمات‌های ارشد کشور خود به شمار می‌رفت؛ اما در تهران عنوان سفارت وجود نداشت؛ زیرا با وجود روابط صمیمانه اسرائیل با حکومت شاه، چون ایران یک کشور اسلامی بود، شاه ترجیح می‌داد روابط با اسرائیل در سطحی غیر رسمی باقی بماند. با وجود این، چون قریب هشتاد هزار یهودی در ایران زندگی می‌کردند و جامعه یهودیان ایران در کلیه رشته‌های تجارت و اقتصاد ایران رسوخ کرده بودند، دیپلمات‌های اسرائیلی در تهران به شبکه اطلاعاتی وسیعی در ایران دسترسی داشتند که نظیر آن در اختیار هیچ کشوری نبود.
(هرم‌های سقوط شاه و پیروزی انقلاب اسلامی؛ صص 187 و 188)