روياروئي امام خميني با سلطه صهيونيسم بر ايران

«اسرائيل نمي خواهد در اين مملكت دانشمند باشد; اسرائيل نمي خواهد در اين مملكت قرآن باشد اسرائيل نمي خواهد در اين مملكت علماي دين باشند; اسرائيل نمي خواهد در اين مملكت احكام اسلام باشد با اين حال مي گويند از اسرائيل حرف نزنيد » ! از شاه هم حرف نزنيد! » اين دو تا تناسبشان چيست
سلطه روز افزون يهوديان و دست پروردگان آنها بر ايران شاهنشاهي  كه روابط عميق سران پهلوي با رژيم صهيونيستي از آن حكايت مي كرد يكي از انگيزه هاي قيام امام خميني در برابر حاكميت پهلوي بود. در ديدگاه امام شاه از كارگزاران صهيونيست ها بود كه ماموريت داشت تا زمينه هاي گسترش نفوذ آنها را در كشورهاي اسلامي فراهم سازد.
« اين جانب كرارا خطر اسرائيل و عمال آن را كه در راس آنها شاه ايران است  گوشزد كرده ام . ملت اسلام تا اين جرثومه فساد را از بن نكنند روي خوش نمي بينند; و ايران تا گرفتار اين دودمان ننگين است روي آزادي نخواهد ديد. از خداوند متعال نصرت مسلمين و خذلان اسرائيل و عمال سياه آن را خواستارم    » ۱ بركسي پوشيده نيست كه ايران به لحاظ موقعيت خاص تاريخي فرهنگي و نيز وضعيت ويژه جغرافيايي  اقتصادي در قرون اخير پيوسته دستخوش توطئه چيني يهود و دست پروردگان آن بوده است . در عصر پهلوي نهادها و محافل مخفي و قدرتمند صهيونيسم جهاني در تمام شوون اقتصادي سياسي فرهنگي نظامي و اطلاعاتي  امنيتي دخالت داشتند. براساس مدارك موجود يهوديها و مامورانشان سمت هاي حساس كشور را بر عهده داشتند و در جنبه هاي گوناگون امور را در جهت برنامه ها و اهداف خود سوق مي دادند. به عبارتي آنان طراح و برنامه ريز حكومت پهلوي نيز بودند. هشدارهاي عالمانه حضرت امام نسبت به خطر گسترده و فزاينده يهود در آن دوران سياه در زمره ي معتبرترين مدارك تاريخي جاي دارند. اين گنجينه ي گرانبها همچنين نشانگر مبارزات حماسي بزرگمردي است كه با الهام از فرهنگ عاشورا به نبرد با دشمن مهاجم برخاست  
امام خميني زماني پرچم مبارزه را بر دوش گرفت كه خصم با تمام امكانات خويش در ميدان حاضر بود و همه اهرمهاي قدرت را در دست داشت . در حقيقت « محمدرضا پهلوي » به عنوان سركرده ماموران اسرائيل ايران شاهنشاهي را پايگاه نظامي و جاسوسي صهيونيسم جهاني ساخته بود. در چنين موقعيتي حضرت امام برنامه هاي شاه و حاميان بين المللي اش را افشا كرد; در حالي كه روشنفكرنماها و عالم مآبان از شدت هراس به مجيزگويي محمدرضا مشغول بودند و او را « شاه شيعه » « يگانه قدرت ايران زمين » و حتي « سايه خدا » خطاب مي كردند. در اين ميان حضرت امام كه به حقانيت مبارزه اش يقين كامل داشت لحظه اي از حركت پيامبرگونه اش باز نايستاد.
«    امروز به من اطلاع دادند كه بعضي اهل منبر را برده اند در سازمان امنيت و گفته اند : « شما با سه چيز كار نداشته باشيد; يكي شاه را كار نداشته باشيد; يكي هم اسرائيل را كار نداشته باشيد; يكي هم نگوييد دين در خطر است . اين سه تا امر را كار نداشته باشيد; هر چه مي خواهيد بگوييد. خوب ; اگر اين سه تا امر را كنار بگذاريم ديگر چه بگوييم ما هر چه گرفتاري داريم از اين سه تاست ; تمام گرفتاري هاي ما. اسرائيل مملكت را به باد مي دهد. اسرائيل سلطنت را مي برد; عمال اسرائيلي آقا! اسرائيل دوست اعلي حضرت است يك چيزهايي يك حقايقي در كار است    مي گويند از شاه و اسرائيل حرف نزنيد. رابطه بين شاه و اسرائيل چيست شايد به نظر سازمان امنيت شاه يهودي باشد. اين كه ادعاي اسلام مي كند و مي گويد « من مسلمانم » و بر حسب ظواهر هم مسلمان است شايد سري در كار باشد    » ۲
«    تاثرات ما زياد است . نه اين كه امروز « عاشورا » است و زياد است آن هم بايد باشد لكن اين چيزي كه براي اين ملت دارد پيش مي آيد اين چيزي كه در شرف تكوين است از آن ما تاثرمان زياد است ; مي ترسيم . روابط مابين شاه و اسرائيل چيست كه سازمان امنيت مي گويد : « از اسرائيل حرف نزنيد! از شاه هم حرف نزنيد! « اين دو تا تناسبشان چيست مگر شاه اسرائيلي است به نظر سازمان امنيت شاه يهودي است   . » ۳
افشاي نقشه هاي پنهان و خزنده ي يهود بر ضد دين و امت اسلام آن هم در زمان اوج قدرت اين جماعت در ايران نه تنها نشانگر بينش عميق و حكيمانه امام راحل بلكه بيانگر مردانگي و همت بلند آن حضرت بود :
«    اسرائيل نمي خواهد در اين مملكت دانشمند باشد; اسرائيل نمي خواهد در اين مملكت قرآن باشد اسرائيل نمي خواهد در اين مملكت علماي دين باشند; اسرائيل نمي خواهد در اين مملكت احكام اسلام باشد. اسرائيل به دست عمال سياه مدرسه (فيضيه ) را كوبيد ما را مي كوبند; شما را مي كوبند; مي خواهند اقتصاد شما را قبضه كنند; مي خواهند زراعت و تجارت شما را از بين ببرند; مي خواهند در اين مملكت داراي ثروتي باشند ثروتها را تصاحب كنند به دست عمال خود; اين چيزهايي كه مانع هستند چيزهايي كه سد راه هستند سدها را بشكنند قرآن سد راه است بايد شكسته شود; مدرسه فيضيه سد راه است بايد خراب شود; طلاب علوم دينيه ممكن است بعدها سد راه شوند بايد از پشت بامها بيفتند; بايد سر و دست آنها شكسته شود. براي اين كه اسرائيل به منافع خودش برسد دولت ما به تبعيت اسرائيل ما را اهانت مي كند    » ۴
از ديدگاه امام خميني توطئه خزنده و خطرناك يهود براي تسلط بر اهرم هاي قدرت در ممالك اسلامي از جمله ايران نه تنها در دوره سلطنت پهلوي بلكه در گستره اي بس طولاني تر جريان داشته است .
به منظور شناخت بيشتر بينش ژرف و داهيانه حضرت امام و مبارزات حسين وار آن مرد بزرگ با دشمن اصلي به جاست تا به پاره اي اسناد تاريخي اشاره كنيم .
طبق مدارك موجود در دوران حساس مشروطه تا كودتاي رضاخان رئيس الوزرا (نخست وزير)هاي دولتهاي مختلف از ماموران شبكه جهاني يهود و به عبارتي دقيقتر : سازمان جهاني « فراماسونري » بودند. اين عده هم از لحاظ فكري و هم از جنبه تشكيلاتي موظف به فرمانبرداري از كارفرمايان خود بودند و در اجراي برنامه هاي سياسي اقتصادي و فرهنگي آنها از هيچ تلاشي فروگذار نكردند. صرف نظر از شخصيتهاي مورد اشاره وزرا و صاحب منصباني ديگر نيز داراي چنين ماهيت و وابستگي هايي بودند كه تشريح عملكرد خائنانه ي آنان از عهده اين نوشتار خارج است .اينك به ماهيت يكي از اين گونه افراد به طور گذرا مي پردازيم .
انديشمندان و آگاهان از مسائل تاريخي و سياسي مي دانند كه با روي كار آمدن رضاخان كفالت نخست وزيري به يكي از چهره ها و مهره هاي رمزآميز تاريخ معاصر ايران « محمدعلي فروغي » واگذر گرديد. او در دوران سلطنت رضاخان چهار بار به نخست وزيري منصوب شد. پس از روي كار آمدن « محمدرضا پهلوي » و در دوران اول پادشاهي وي نيز فروغي سه بار به نخست وزيري رسيد. ناگفته نماند كه اين شخص در دوره ي قاجار هم چندين بار وزير دارايي وزير عدليه وزير امور خارجه گشته . در برخي ديگر از وزارتخانه ها و ادارات مهم آن زمان نيز سمت هايي حساس را دارا بوده است . جالب توجه است كه هم سلطنت رضاخان و هم سلطنت پسرش محمدرضا با نخست وزيري فروغي شروع شد. او علاوه بر عهده داري ماموريت هاي خارجي جمعا پنج بار وزير امور خارجه چهار بار وزير دارايي سه بار وزير عدليه چهار بار وزير جنگ يك بار وزير اقتصاد ملي و يك بار وزير دربار بود۵.
با اين حال محمدعلي فروغي بيشتر به عنوان يك دانشمند به جامعه معرفي شده است . خوب است بدانيد كه جد بزرگ اين خانواده فروغي از يهوديان « بغداد » بوده است ; و محمدعلي فروغي خود از سركردگان و فعالان سازمان « فراماسونري » بنيانگذار و استاد اعظم « لژ بيداري ايران » و از خادمان دانشمند مآب يهوديت جهاني در كشور ما بود۶.
به طور مختصر بايد به اين واقعيت اشاره نمود كه نقش و عملكرد چند بعدي فروغي و امثال او در تاريخ معاصر ايران بسيار وحشتناك و تكان دهنده است . به اين سان جاي تاسف و تعجب است كه هنوز جوانان و دانشجويان و دانش پژوهان كشور ما درباره چنين مهره هايي آگاهي كافي ندارند.
يهود براي دستيابي به اهداف پنهان خود به انتخاب مقام هاي درجه ي اول كشور بسيار اهميت مي داد در مورد روي كار آمدن رضاخان همين اشاره كافي است كه صعود سلطنت رضاخان را گامي از سوي صهيونيسم به منظور تامين شرايط لازم براي تاسيس « تمدن يهود » در خاورميانه و بلكه ايجاد و استقرار سلطنت جهاني يهود ارزيابي كنيم . اين گام توسط « اردشير ريپورتر » سرجاسوس انگليس در ايران به فرجام رسيد و رژيمي ضد اسلامي و لائيك استقرار يافت كه وظيفه داشت با سركوب فرهنگ اسلامي مردم ايران اين نيروي عظيم را از منطقه ي خاورميانه بيگانه و منزوي سازد۷.
پس از رضاخان فرزند و وليعهد او محمدرضا به سلطنت نشست و ادامه نقش و ماموريت پدر به او تفويض شد . در مدت ۳۷ سال سلطنت محمدرضا سراسر كشور جولانگاه محافل و ماموران « يهودي  ماسوني » گرديد. اكثر كساني كه در اين مدت به عنوان نخست وزير انتخاب شدند يا از استادان و اعضاي بلندپايه لژهاي فراماسونري بودند و يا از دست نشاندگان و ماموران يهود و ماسون ; در اين زمينه نيز به نمونه اي اكتفا مي كنيم .
« اميرعباس هويدا » از نخست وزيران معروف دوران سلطنت محمدرضا پهلوي به شمار ميرفت . او از نوادگان « ميرزا يعقوب » يهودي و از بهائيان مشهور و عضو بلندپايه فراماسونري ايران بود . وي از بهمن ۱۳۴۳ تا امرداد ۱۳۵۶ حدود سيزده سال سمت نخست وزيري را بر عهده داشت و در ميداني به پهنه ايران زمين يكه تازي مي كرد.
«   دردوران هويدا پيوندهاي نهان و عيان دربار پهلوي با محافل قدرتمند و چپاولگر غرب و صهيونيسم جهاني به مستحكمترين شكل خود رسيد    » ۸
البته ميان كساني چون « فروغي » « هويدا » « منصور » « زاهدي » « علم » « اقبال » و « شريف امامي »  كه در دوران محمدرضا نخست وزير بودند  برخي از وزرا و امرا و اشراف زادگان كه با محافل پشت پرده يهودي هاي فراماسونري ارتباط پنهان و تشكيلاتي داشتند چندان نمي توان فرق نهاد. زيرا همه اين افراد در حد توان و موقعيت خويش خدمات شاياني به محافل جهاني يهود و خيانتهاي جبران ناپذيري به ملت ايران و فرهنگ اسلامي اين سرزمين كردند.
اين حقايق حساس هيچگاه از ديد امام خميني دور نماند. او در دوران سياه سكوت و سكون با فريادها و پيامهاي حسين وار خود چهره دشمنان را افشا نمود و لحظه اي در مبارزه با آنان سستي نورزيد : «    تاسف بالاتر تسلط اسرائيل و عمال اسرائيل است بر بسياري از شوون حساس مملكت ; و قبضه نمودن اقتصاديات آن به كمك دولت و عمال دستگاه جبار    » ۹
در ديدگاه امام خميني هدف اصلي دشمن آن بود كه فرهنگ نوراني اسلام را از صحنه ي اجتماع بزدايد و علماي راستين را در ميان مردم منزوي سازد. « سازمان اطلاعات و امنيت » رژيم شاهنشاهي نيز به دستور كارفرمايان جهاني خويش با تمام توان در اين جهت تلاش مي كرد : «    هدف اجانب قرآن و روحانيت است . دستهاي ناپاك اجانب با دست اين قبيل دولتها قصد دارد قرآن را از ميان بردارد و روحانيت را پايمال كند. مابايد به نفع يهود  آمريكا و فلسطين هتك شويم و به زندان برويم معدوم گرديم و فداي اغرض شوم اجانب بشويم . !    » ۱۰
حضور كارشناسان و مشاوران يهودي در راس دستگاه پهلوي و مراكز حساس تصميم گيري از دربار گرفته تا سازمان امنيت و هيات دولت و سازمان طرح و برنامه و راديو  تلويزيون و    از ديگر مسائل اسفناكي بود كه امام امت آن را افشا كرد :
مشاورين سلاطين سابق علما بودند : « عليبن يقطين » بوده است ; گاهي ائمه اطهار(ع ) بوده اند. حالا مشاورين چه كساني هستند اسرائيل ! مشاورها از اسرائيل (مي آيند)    » ۱۱
ايران عصر پهلوي نه تنها پايگاه نظامي جاسوسي يهود و آمريكا بود بلكه طرحها و برنامه هاي مهم حكومت پهلوي به دست يهوديان و فراماسونها تدوين مي شد و براي اجرا به شاه و نخست وزير يا ديگر مقام هاي اجرايي ابلاغ مي گرديد. برنامه انحرافي موسوم به « انقلاب سفيد » يا « انقلاب شاه و ملت » نمونه اي آشكار از همين برنامه ها بود. اين طرح به نام محمدرضا پهلوي شهرت پيدا كرد; اما بر آگاهان پوشيده نيست كه اصول اين طرح همسو با منافع كارفرمايان جهاني محمدرضا و سرمايه داران بزرگ بين المللي به سركردگي صهيونيسم جهاني طرح ريزي گشت . طبق اسناد موجود اين پروژه به دست يكي از يهوديان سرشناس به نام « والت راستو » ۱۲ طراحي گشت . او عضو فعال نهاد نيمه مخفي « شوراي روابط خارجي آمريكا » رئيس « شوراي برنامه ريزي وزارت امور خارجه ي آمريكا » مشاور امنيت ملي آن كشور و يكي از طراحان اصلي جنگ ويتنام بود . ۱۳ اين جامعه شناس آمريكايي در خانواده ي يهودي « ويكتور هارون » به دنيا آمد و مدتي دراز مشاور كاخ سفيد بود . حدود يك دهه (۱۳۳۹ تا ۱۳۴۹ ) نام اين فرد بر جامعه شناسي غرب سنگيني مي كرد۱۴.
در محافل مخفي جهاني « والت راستو » ; و در دنياي پيداي سياست محمدرضا پهلوي و برخي ديگر به عنوان طراحان « انقلاب سفيد شاه و ملت » معروف شدند. اما در حقيقت نهادهاي نيمه پنهان يهودي كه « راستو » عضوي از آن خانواده بود كارگزاران اصلي اين فتنه بودند. چه انديشه مندانه و آگاهانه است اين سخن امام خميني :
«    اين اصلاحات ادعايي    (انقلاب شاه ) به نفع بازرگاني آمريكا و اسرائيل در ايران بود    » ۱۵
در اين مورد نيز حضرت امام با بينش عميق خويش نوك پيكان مبارزه را به سوي محمدرضا و كارفرمايان يهودي اش نشانه گرفت :
«   يك قدري تامل كن ! يك قدري عواقب امور را ملاحظه بكن ! يك قدري عبرت ببر; عبرت از پدرت ببر! آقا; نكن اين طور ! بشنو از من ; از روحانيون ; بشنو از علماي مذهب . اينها صلاح مذهب را ميخواهند اينها صلاح مملكت را ميخواهند. ما مرتجع هستيم احكام اسلام ارتجاع هست كدام « انقلاب سفيد » را كردي آقا چرا مردم را اغفال مي كنيد چرا نشر اكاذيب مي كنيد چرا اغفال مي كني ملت را والله ; اسرائيل به درد تو نمي خورد; قرآن به درد تو ميخورد    » ۱۶.
«   ما با كجاي تمدن مخالفت داريم ما با فساد مخالفت داريم . ما مي گوييم كه برنامه هاي اصلاحي شما را اسرائيل برايتان درست مي كند. شما وقتي مي خواهيد برنامه اي هم درست كنيد دستتان را پيش اسرائيل دراز مي كنيد. شما كارشناس نظامي از اسرائيل به اين مملكت مي آوريد    » ۱۷
«    اين بزرگمرد مبارز كه مركز جهاني توطئه و فتنه را كاملا شناخته بود پس از عتاب هاي مكرر به شاه و صاحب منصبان درجه اول كشور با قدرت و صلابت به آنان فرمود : «    آقا مگر شما يهوديد مگر مملكت ما مملكت يهود است    » .۱۸
و آن گاه علماي اسلام را به ميدان اين مبارزه سرسختانه دعوت كرد : «    خطر اسرائيل و عمال ننگين آن اسلام و ايران را تهديد به زوال مي كند. من براي چند روز زندگي با عار و ننگ ارزشي قائل نيستم و از علماي اعلام و ساير طبقات مسلمين انتظار دارم كه با تشريك مساعي قرآن و اسلام را از خطري كه در پيش است نجات دهند    » ۱۹
در دوران سلطنت پهلوي صهيونيست ها با جديت تمام به فعاليتهاي خزنده ي فرهنگي و اطلاعاتي پرداختند و كوشيدند تا انديشه هاي غيراسلامي و يهوديگرانه را در ايران خصوصا در ميان قشر جوان رواج دهند. اين خود حقيقي است قابل تامل كه متاسفانه كمتر مورد بررسي قرار گرفته است .
پس از شهريور ۱۳۲۰ مجددا و به تدريج « يهودگرايي » به شكل مرموزي در ميان روشنفكران غربگراي ايران ترويج شد (    ) طبق اسناد موجود « يعقوب نيمرودي » در سال ۱۳۳۴ وارد ايران شد و هدايت شبكه ي « موساد » در ايران را به عهده گرفت . در نتيجه عملكرد اطلاعاتي و سياسي و فرهنگي سرويسهاي جاسوسي غرب بود كه رژيم پهلوي در دهه ۱۳۴۰ به نزديكترين متحد اسرائيل و بزرگترين پايگاه صهيونيسم در منطقه بدل گرديد. اين موفقيت تا حدود زيادي با نام يعقوب نيمرودي و شگردهاي زيركانه ي او پيوند خورده است . يعقوب نيمرودي به عنوان رابط موساد (سرويس « زيتون » ) با ساواك نقش تبديل ساواك به زائده ي سازمان اطلاعاتي اسرائيل را ايفا كرد. معهذا فعاليتهاي او در عرصه هاي جاسوسي و اطلاعاتي محدود نبود و وي با هدايت « لرد ويكتورروچيلد » (يهودي ) و در همكاري با « شاپو.ر ريپورتر » مجري طرحهاي پيچيده اي در عرصه هاي فرهنگي و اقتصادي نيز بود از جمله اين طرحها بايد به تبليغ پيشرفت هاي « ملت ستمديده يهود » در ميانه ي « درياي توحش عرب » و بهره گيري از « ناسيوناليسم ايراني » به منظور القاي پيوندهاي باستاني ايرانيان و يهود همزمان با ترويج « عرب ستيزي » اشاره كرد از سوي آنان چنين القا شد كه گويا بين آيين كهن ايرانيان و دين يهود وجوه اشتراك فراوان بوده است ; و همان گونه كه « كورش » منجي « قوم يهود » بود ايران كنوني نيز بايد حامي و نجات بخش قوم يهود باشد.
روشن است كه اين تبليغات حرفي جز جدايي مردم ايران از مردم مسلمان منطقه و ايجاد همدردي با مهاجرين يهودي در فلسطين و يا حداقل بي تفاوتي را پي نمي گرفت . اين مشي تبليغاتي نقش پس پرده « روچيلد » هاي بريتانيا را در هدايت عوامل ايراني « اينتليجنس سرويس » نشان مي دهد در ضمن بايد توجه داشته باشيم كه برخي از متنفذترين عوامل ايراني بريتانيا چون « قوام الملك شيرازي » و « ذكاالملك فروغي » طبق روايت يهودي بوده اند۲۰.
حضرت امام با آگاهي از همين واقعيتها پيامبر وار هشدار داد.
«   اسرائيل در تمام شوون سياسي و نظامي ايران دخالت دارد و ايران به صورت پايگاه نظامي اسرائيل درآمده و كشور زير چكمه ي يهود پايمال مي شود    » ۲۱
همچنين امام يك خطر بزرگ فرهنگي را نيز گوشزد فرمود : «    ذخاير ما اين جوانها هستند. جوانهاي ما را دارند اغفال مي كنند; دارند به آنها تزريق مي كند كه هر بدبختي شما داريد از اسلام است    » ۲۲.
وي در ادامه همين سخنراني درباره تبليغات انحرافي و نيات پليد يهود در ايران فرمود : در دو روز پيش از اين سه روز پيش از اين در شانزده شهريور در تهران « دروازده ي دولت » يك بساطي يهودي ها درست كردند. چهارصد پانصد نفر يهودي دزد دور هم جمع شدند و غايت حرفشان اين بوده است ; يكي شعاري براي يكي دادند و يك فحش به يكي دادند. آن وقت گفته اند : « مجد مال يهود است . يهود برگزيده خداست . ما ملتي هستيم كه بايد ماحكومت كنيم . » ۲۳
اين نشان مي دهد كه در عصر پهلوي يهوديان بسيار بيشتر از ديگر اقليتها و حتي مسلمانان داراي آزادي و اختيار بوده اند. بي فايده نيست كه به اعتراف يكي از نويسندگان يهودي در اين باره اشاره شود. « حبيب لوي » نوشته است :
سلطنت اين پادشاه بزرگ (رضاخان ) انقلابي عظيمي در بهبود وضع آزادي و آسايش يهوديان ايران پديد آورد. و اگر گفته شود كه زمان « رضاشاه كبير » براي يهوديان ايران نظير زمان « كورش كبير » و عصر فرزند او « محمدرضا شاه » نظير عصر « داريوش اول » گرديد راه اغراق نپيموده ايم . آزادي يهوديان ايران و اجراي اعلاميه « بالفور » كه  در زمان رضاشاه كبير بود  و اجتماع پراكندگان در زمان محمدرضا شاه اين دو نظر را تقويت و تاييد مي كند۲۴.
يكي از برنامه هاي بسيار مفتضحانه كه با طراحي يهوديان و صرف هزينه هاي هنگفت در زمان سلطه ي محمدرضا پهلوي اجرا شد « جشن دوهزار و پانصدساله ي شيراز » بود : «    اطراف مملكت ايران را در اين مصيبت گرفتار هستند; و ميليونها تومان خرج جشن شاهنشاهي مي شود. از قراري كه يك جايي نوشته بود براي جشن خود تهران هشتاد ميليون تومان اختصاص داده شده است . اين راجع به خود شهر است .
كارشناسان اسرائيلي مشغول به پا داشتن اين جشن هستند; و اين تشريفات را آنها دارند درست مي كند : اين اسرائيل كه دشمن اسلام است و الان در حال جنگ با اسلام است ; اين اسرائيل كه مسجدالاقصي را خراب كرد و ديگران مي خواستند ترميم كنند و روپوشي كنند جرم اسرائيل را نفت از ايران رفته است و در راديوهاي بزرگ دنيا گفته شده است كشتي نفت ايران براي اسرائيل كه در حال جنگ با مسلمين است رفته است . اينها كارهايي است كه برايشان بايد جشن گرفت    » ۲۵
بزرگ پرچمدار اسلام پابرهنگان و مستضعفان هرگونه حركت مرموز يهود در كشورهاي اسلامي را توطئه اي در مسير تحقق استراتژي توسعه طلبانه صهيونيسم و ترويج فرهنگ يهودي بني اسرائيلي مي دانست . از اين رو بهانه هاي بني اسرائيلي عافيت طلبان و دنياخواهان خاموش را ناموجه شمرد و فرمود كفايت مي كند كه ما جمع بشويم در مسجد كذا و كذا و فقه بخوانيم و اصول بخوانيم لكن غافل باشيم از همه جهات مسلمين غافل باشيم از اين كه يهود مي خواهد ممالك اسلامي را قبضه كند تا اين جا برسد; تا همه جا برسد; اين امور را مي خواهد خراب كند ما بايد غافل باشيم از اين ۲۶

 

پانوشتها :
۱  . صحيفه نور ج ۱ ص ۲۰۷
۲  همان ص ۵۶ ۱۳ خرداد ۴۲ (روز عاشورا)
۳  همان ص ۵۷ ۱۳ خرداد ۴۲ (روز عاشورا)
۴  همان ص ۵۴ ۱۳ خرداد ۴۲ (روز عاشورا)
۵  شمس الدين رحماني « فرهنگ و زبان » صص ۱۲۹ ـ۱۳۰
۶  رجوع كنيد به : « فرهنگ و زبان » از نويسنده و محقق گرانقدر « شمس الدين رحماني » ; ص ۱۲۵ تا ۱۷۰  فصل ويژه « محمد علي خان فروغي » . همچنين بنگريد به : كتاب « ظهور و سقوط سلطنت پهلوي » ج ۲
۷  ظهور و سقوط سلطنت پهلوي » (جستارهايي از تاريخ معاصر ايران ) ج ۲ ; ص ۱۲۴ »
۸  همان ص ۳۶۷
۹  صحيفه نور ج ۱ ص ۶۲ ۱۸ فروردين ۱۳۴۳
۱۰  همان ص ۲۷ ۱۳۴۱
۱۱  همان ص ۱۱ ۱۰ فروردين ۱۳۴۱
Walt Rostow ۱۲ ـ
۱۳  جهت آشنايي بيشتر با اين يهودي بنگيريد به : « سايه هاي قدرت » از « جيمز پرلاف »
۱۴  ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ج ۲ ص ۳۰۲
۱۵  امام خميني : « راه امام كلام امام » مصاحبه با روزنامه « السفير » ۱ بهمن ۱۳۵۷
۱۶  صحيفه نور ج ۱ ص ۵۶ خرداد ۱۳۴۲
۱۷  همان ص ۷۷ ۲۵ ارديبهشت ۴۳
۱۸  همان ص ۱۲ ۱۰ فروردين ۴۱
۱۹  همان ص ۵۰ ۱۶ ارديبهشت ۴۲
۲۰  ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ج ۲ ص ۱۲۶ تا ۱۲۸
۲۱  صحيفه نور ج ۱ ص ۱۵۷ ۱۹ بهن ۴۹ و همان ص ۴۶ ۱۲ ارديبهشت ۴۲
۲۲  همان ص ۹۱ تا ۹۲ ۱۸ شهريور ۴۳
۲۳  همان
۲۴  حبيب لوي « تاريخ يهود ايران » ج ۳ ۱۳۳۹ ص ۹۵۹
۲۵  صحيفه نور ج ۱ ص ۱۶۸ ۶ خرداد ۵۰
۲۶  همان ص ۱۷۰ ۶ خرداد ۱۳۵۰
منبع : « پژوهه صهيونيت » ; موسسه فرهنگي پژوهشي ضياانديشه
سلطه روز افزون يهوديان و دست پروردگان آنها بر ايران شاهنشاهي كه روابط عميق سران پهلوي با رژيم صهيونيستي از آن حكايت مي كرد يكي از انگيزه هاي قيام امام خميني در برابر حاكميت پهلوي بود. در ديدگاه امام شاه از كارگزاران صهيونيست ها بود كه ماموريت داشت تا زمينه هاي گسترش نفوذ آنها را در كشورهاي اسلامي فراهم سازد
امام خميني : «    امروز به من اطلاع دادندكه بعضي اهل منبر را برده اند در سازمان امنيت و گفته اند : شما با سه چيز كار نداشته باشيد; يكي شاه را كار نداشته باشيد; يكي هم اسرائيل را كار نداشته باشيد; يكي هم نگوييد دين در خطر است . اين سه تا امر را كار نداشته باشيد; هر چه ميخواهيد بگوييد. خوب ; اگر اين سه تا امر را كنار بگذاريم ديگر چه بگوييم ما هر چه گرفتاري داريم از اين سه تاست    »
امام خميني خطاب به شاه : «    يك قدري تامل كن ! يك قدري عواقب امور را ملاحظه بكن ! يك قدري عبرت ببر; عبرت از پدرت ببر! آقا; نكن اين طور ! بشنو از من ; از روحانيون ; بشنو از علماي مذهب . اينها صلاح مذهب را مي خواهند اينها صلاح مملكت را مي خواهند. ما مرتجع هستيم احكام اسلام ارتجاع هست كدام « انقلاب سفيد » را كردي آقا چرا مردم را اغفال مي كنيد چرا نشر اكاذيب مي كنيد چرا اغفال مي كني ملت را والله ; اسرائيل به درد تو نمي خورد; قرآن به درد تو مي خورد   » «    ما با كجاي تمدن مخالفت داريم ما با فساد مخالفت داريم . ما مي گوييم كه برنامه هاي اصلاحي شما را اسرائيل برايتان درست مي كند. شما وقتي مي خواهيد برنامه اي هم درست كنيد دستتان را پيش اسرائيل دراز مي كنيد. شما كارشناس نظامي از اسرائيل به اين مملكت مي آوريد   »
«    اين بزرگمرد مبارز كه مركز جهاني توطئه و فتنه را كاملا شناخته بود پس از عتابهاي مكرر به شاه و صاحب منصبان درجه اول كشور با قدرت و صلابت به آنان فرمود : «    آقا مگر شما يهوديد مگر مملكت مملكت يهود است    »