ايران كشور دوست اسرائيل (!)

از: 212                                    
تاريخ: 18/8/46
به : كل هفتم                                
شماره: 14030/212
موضوع‌: مندرجات جرايد
روزنامه‌هاي ناصري، الانوار، المحرر، الشعب و اليوم مورخه 17/8/46 نوشتند كه :
بهائيهاي اسرائيل در بيت‌المقدس به مناسبت تاجگذاري شاهنشاه آريامهر جشن گرفتند وزير پست و تلگراف اسرائيل در اين جشن سخنراني كرده و گفته است كه دولت وي تلگرام تهنيت‌آميزي براي اعليحضرت مخابره نموده و شلومو صليل از كارمندان عالي‌رتبه وزارت‌خارجه اسرائيل در اين جشن ايران را به‌عنوان يكي از كشورهاي دوست اسرائيل معرفي كرده است.
آقاي طبيب
به بخش 324 منعكس فرماييد.