احساسات ضد اسرائيلي مردم

به: 81                                   
تاريخ گزارش: 7/6/50
از: 812 ج                                
شماره گزارش: 3700
موضوع: مسابقات بوكس آسيائي
در مسابقاتي كه قهرمانان بوكس اسرائيل در آن شركت مي‌نمايند احساسات بسيار خصمانه اي از طرف تماشاچيان نسبت به آنها ابراز مي‌شود به طوري كه در مسابقه ديروز چون امكان مي‌رفت از طرف مردم ناراحتي براي آنها به وجود آيد تيم اسرائيل كمي زودتر از موعد مقرر از محل مسابقات خارج و به هتل راهنمائي شد.