تأسيس آژانس يهود توسط انگليس

تأسيس آژانس يهود توسط انگليس

آژانس بين المللي يهود يا آژانس يهود پس از جنگ جهاني اوّل (1914 ـ 1918م/ 1293ـ1297ش) تأسيس شد. پايه‌گذار اين آژانس انگلستان بود كه پس از پايان جنگ بر سرزمين فلسطين مسلط شده بود.
اين آژانس در ظاهر رابط بين يهوديان فلسطين با دولت انگلستان بود. امّا وقتي در سال 1929م سازمان جهاني صهيونيسم به آژانس يهود پيوست، روشن شد كه آوردن يهوديان پراكنده در نقاط مختلف جهان به سرزمين فلسطين يكي از وظايف  اصلي آژانس يهود است. اين كار مقدمه تشكيل كشوري يهودي در فلسطين بود كه در سال 1948م/1327 ش تحقق يافت. پس از اعلان موجوديت اسرائيل، «ديويد بن گورين» رئيس آژانس يهود، نخست‌وزير اسرائيل شد و وزيرانش را از وابستگان اين آژانس انتخاب كرد.
آژانس يهود در زمان حكومت محمدرضا پهلوي در تهران دفتري داير كرد. محل اين دفتر در خيابان چرچيل، نوفل لوشاتو (فرانسه سابق) بود. فعاليتهاي آژانس يهود در ايران فقط تشويق يهوديان براي مهاجرت به فلسطين اشغالي محدود نبود. به رسميت شناختن اسرائيل و صدور نفت ايران به اين كشور از تلاشهاي ديگر آژانس بود كه در هر دو مورد موفق شد.
آژانس يهود پس از تشكيل اسرائيل 687 هزار يهودي آواره را از نقاط مختلف جهان وارد سرزمينهاي اشغال شده فلسطين كرد و با اين كار جمعيت يهوديان را به دو برابر افزايش داد، چون تعداد آنها در برابر مسلمانان فلسطيني بسيار كم بود. افزايش تعداد يهوديان و دگرگون كردن تركيب جمعيت در فلسطين ادامه يافت و يهوديان ليبي، مراكش، بلغارستان، روماني، مجارستان، لهستان، يمن، عراق، ناحيه كردستان و اتيوپي رفته‌رفته به سرزمينهاي اشغال شده فلسطين مهاجرت داده شدند. آژانس يهود پس از فروپاشي شوروي (1991م/ 1370 ش) 720 هزار يهودي را از اين سرزمين وارد اسرائيل كرد. برنامه‌هاي آژانس يهود براي اين مهاجرتها همچنان اجرا مي‌شود.
بودجه آژانس يهود را امريكا و سازمانهاي اقتصادي يهودي تأمين مي‌كنند.