مطالبات خطرناک اسرائیل به روایت گارودى / گفت و گو با روژه گارودی

روژه گارودى اندیشمند مسلمان فرانسوى الاصل، در گفت و گویى با هفته نامه «الانتقاد» ارگان حزب الله لبنان، بار دیگر هشدار داد که غرب اینک در برابر مطالبات بى انتها و غیر قانونى اسرائیل قرار گرفته است. مطالباتى که خطر بزرگى براى صلح جهانى است. گارودى با تأکید بر این که روند سوءاستفاده از پدیده هولوکاست همچنان توسط دیپلماسى غرب جریان دارد. گفت: هولوکاست هنوز سرچشمه توجیهات غرب درادامه سیاست سلطه جویانه اسرائیل درمنطقه است. »
نظرات تازه گارودى که از سوى خبرگزارى قدس (قدسنا) آن را تهیه و دراختیار «ایران» قرارگرفته است، پیش روى شمااست:
روژه گارودى «هولوکاست» را افسانه اى تجاوزکارانه در خدمت به سیاست هاى استعمارى غرب و «اسرائیل» توصیف کرده وبا نگاهى طعنه آمیزمى گوید: هولوکاست ثمره میراث زیباى استعمارى است!... در کشورهاى غربى کسى دوست ندارد تاریخ استعمارى آنها را به آنان یادآورى کند، همانند این که کسى در آمریکا دوست ندارد درباره کشتار سرخ پوستان این کشور و یا درباره کشتار مردم آفریقا که به نظرم چیزى حدود یکصد میلیون آفریقاى کشته شدند، سخنى مطرح شود.
وى در پاسخ به این سؤال که چرادرمحافل غرب اجازه بررسى موضوع هولوکاست داده نمى شود، تصریح کرد: درباره هولوکاست و آن رقم مقدس شش میلیون! که من چیزى در این باره نمى دانم باید گفت که آنها در صدد بهره بردارى هاى سیاسى هستند. مشکل اینجاست که این کار در جنگى رخ داده که در آن نقض حقوق تمامى انسانها صورت گرفته است نه فقط یهودیان... من معتقدم اگر هم یک انسانى کشته شده این یک جنایت علیه حقوق بشر بطور کل است.
گارودى تأکید کرد: اما آنان با گزینش مرگ چند یهودى یک اسطوره ابدى خلق کردند، اسطوره تجاوزکارانه اى که در خدمت به سیاست هاى استعمارى بى انتهاى غرب و اسرائیل براى تصاحب سرزمین کشورى (دیگر) است.
این اندیشمند که مقام هاى فرانسوى مانع از حضور وى در همایش اخیر بررسى هولوکاست در تهران شدند، افزود: متأسفانه آنچه در جنگ جهانى دوم رخ داد تنها جنایتى که بشریت از آن سراغ داشته باشد نبود چه این که حتى اگر بپذیریم هولوکاستى علیه یهودیان انجام شده است آیا یهودیان این حق را دارند که از فلسطینى ها انتقام بگیرند.
گارودى تصریح کرد: اگر سیاه پوستان و سرخ پوستان درخواست غرامت از آمریکا را به سبب کشتار آنان آغاز کنند، آنگاه قضیه « اسرائیل» به یک موضوع حاشیه اى تبدیل خواهد شد به گونه اى که دیگر نمى توان از افسانه هاى گذشته براى اهداف سیاسى بهره بردارى کرد.
گارودى مى افزاید: فلسطینى ها در استعمار دولتى بودند که بخش وسیعى از فلسطین را براى ایجاد اسرائیل در اختیار یهودیان قرار داد. اینجاست که فلسطینى ها قربانى استعمار شدند و مشکل نیز اینجاست که از کسانى انتقام گرفته مى شود که هیچ ارتباطى به یهودکشى در اروپا ندارند... آلمان در اینجا گناهکار است و بهاى این گناه خود را در وقت مناسب خوب پرداخت خواهد کرد. فلسطینى ها در هیچ یک از ماجراها هیچ گناهى ندارند.
این اندیشمند فرانسوى درباره مواضع فرانسه درباره هولوکاست گفت: فرانسه در این جریان نقش حاشیه اى دارد اما غرامت آن را مى پردازد... اما آنچه مهم است این که ، غرب اینک در برابر مطالبات بى انتها و غیر قانونى اسرائیل قرار گرفته است مطالباتى که خطر بزرگى براى صلح جهانى است.
گارودى در پاسخ به این سؤال که چرا آمریکا تا این حد از اسرائیل حمایت مى کند و مانع از بررسى حقیقت موضوع هولوکاست مى شود؟ گفت: آنها(آمریکایى ها)از این موضوع سود مى برند. جنگ(جهانى دوم) براى آنهاخسارت جانى به دنبال نداشت اما اموال زیادى را نصیب آنها کرد... آمریکا پس از وقوع دوجنگ جهانى اول و دوم (۱۹۱۴ـ ۱۹۱۸ و ۱۹۳۹ـ ۱۹۴۵) در خاک دیگر کشورها، قدرت برتر جهان شد.
استاد دانشگاه هاى فرانسه تأکید کرد: «آمریکا با بهره بردارى از جنایات هیتلر بویژه موضوع «یهود کشى» از آن به عنوان ابزارى براى حضور خود در خاورمیانه و سیطره بر مستعمره هاى سابق فرانسه و انگلیس سود برد. این امر هرچند از طریق راه دیگرى صورت گرفت... تأسیس یکجانبه رژیمى بیگانه از منطقه که هیچ ارتباطى به غرامت دادن جنایت هیتلر ندارد.. این درست نیست.. متأسفانه تحریفى در تاریخ رخ داده است.
گارودى در پاسخ این سؤال که آیا هم اکنون آمریکا در حال تبدیل به یک امپراتورى است؟ گفت: امپراتورى آمریکا وجود دارد. اگر نگاهى به آسیا بیندازیم مى بینیم که این کشور در تمام مستعمرات سابق اروپائیان حضور دارد فقط نحوه حضور و استعمارگرى فرق کرده است. درباره خاورمیانه نیز وضع به همین منوال است نه فرانسه اى هست و نه انگلیسى... با حضور آمریکا در این منطقه کارها بسیار پیچیده و سخت شده است.
اندیشمند فرانسوى درباره آینده سلطه آمریکا بر جهان افزود: آمریکا همواره از لغزش دیگران استفاده کرده است اگر کارى صورت نگیرد او به سیطره خود بر جهان ادامه خواهد داد... باید قواعد همکاریهاى اقتصادى در جهان تغییر یابد و باید به این نگاه موروثى شوم استعمارى که مى گوید کشورهاى جهان سوم منبع کارگران ارزانقیمت و مواد اولیه ارزانقیمت هستند باید پایان داد... ما باید از همه این ها براى توقف سلطه آمریکا رهایى یابیم...